3851פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" מדרש רבה: "בשלשה דברים ניתנה תורה באש, במים ובמדבר" מהו המייחד את שלשת הדברים הללו בהקשר לתורה? תשובתו המופלאה של המגיד מדובנא על התכונות הנדרשות מלומד התורה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3852פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" רעיון של החיד"א על האחדות של בני ישראל לפני מתן תורה וההוראה לנו לחיזוק בענייני דרך ארץ לפני חג השבועות שהרי "דרך ארץ קדמה לתורה" והרמז שמצא לזה במילים "במדבר סיני" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3853פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" מדרש רבה: "בשלשה דברים ניתנה תורה באש, במים ובמדבר" מהו המייחד את שלשת הדברים הללו? תשובתו של רבי מאיר שפירא ראש חכמי לובלין והקשר למסירות הנפש של אבותינו äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3854פרשת במדבר כשמשה רבינו מונה את בני ישראל אומר לו הקב"ה: "איש ראש לבית אבותיו הוא" סיפור מדהים על רבי מנחם מנדל מקוצק ומגילת היוחסין שנשרפה. וההבטחה שלו לאימו והלקח לגבינו äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3855פרשת במדבר כשמשה רבינו מונה את בני ישראל הוא מדגיש: "אלה קרואי העדה" חשיבותו של המנהיג בהנהגת העדה ניתן ללמוד מהסיפור על הגאון מוילנא והדרך שבחר כדי להוכיח את ראשי הקהל שלו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3856פרשת במדבר "הקרב את מטה לוי לפני אהרון..ושרתו אותו" מדרש רבה: "הדא הוא דכתיב: "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה" מהו המייחד את הארז והתמר? ומהי ההשלכה לגבי מנהיגי הדור?! תשובתו של הבעל שם טוב על הדימיון של שבט לוי דווקא לעץ התמר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3857פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" רעיון מדהים של המגיד מדובנא על פי מדרש רבה בצורת משל ונמשל על השלמות והטובה בניסים שנעשו בזמן ההליכה במדבר לעומת נס קריעת ים סוף äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3858פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" רש"י: מתוך חיבתן לפניו מונה אותן כל שעה" רעין של רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל היתכן שכולם בדרגה אחת לפני הקב"ה שכולן חביבין לפניו?! ותירוצו עפ"י מאמר חז"ל: "אין לך אדם שאין לו שעה" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3859פרשת במדבר כשמשה רבינו מונה את בני ישראל אומר לו הקב"ה: "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם" משל ונמשל שהביא הבן איש חי כתירוץ לשאלה: האם לא ברור שמונים את בני ישראל יש למנות את כולם?! לשם מה כתבה התורה את המילה "כל"?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3860פרשת במדבר פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. מה המשמעות של הסמיכות של הפרשת במדבר לחג השבועות? תשובתו של הרב משה פיינשטיין זצ"ל והראיה מהפסוק: "שאו את ראש בני ישראל... כל זכר לגולגלותם"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3861פרשת במדבר פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. שאלתו של הצדיק מנחם מנדל מוורקי זצ"ל הרי שבת שלפני יום הכיפורים נקראת "שבת שובה" ושבת שלפני פסח נקראת "שבת הגדול" אם כן איך נקראת השבת שלפני שבועות?! ותשובתו המד המדהימה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏