3651פרשת אמור "ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל..." הזהירות הנדרשת במניעת חילול השם נלמדת מהסיפור על רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל. סיפור על החפץ חיים שמנע חילול השם למרות שהפסיד לעצמו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3652פרשת אמור "אלה הם מועדי...ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון" רעיון יפה על סמיכות הפסוקים מהגאון מוילנא, רעיון על בישול צורך אוכל נפש בחגי ישראל והאיסור ביום הכיפורים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3653פרשת אמור "יום הכיפורים הוא לכפר על נפשותיכם ועיניתם את נפשותיכם..." רעיון יפה על מאמר חז"ל: "כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי" מהאדמו"ר רבי לוי יצחק מברדיצב - סנגורן של ישראל על זכויותהם של עם ישראל בערב יום הכיפורים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3654פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." רעיון יפה של הבעל שם טוב על המטרה שברכישת אתרוג יפה לחג הסוכות והצורך בכוונה לשם שמים ולא חלילה לשם התנשאות. "אתרג" - ר"ת אל תבואני רגל גאווה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3655פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." מה התכוון רבי מרדכי מנשכיז זצ"ל כשאמר: "כולם יברכו על אתרוג ואני אברך על סוס..." סיפור נפלא המלמד מהי החשיבות של עזרה לזולת אל מול מצוות ארבעת המינים. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3656פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." איך מקיימים מצווה ברמה כזו שתכוון למאמר חז"ל: "הוו משמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס"?! סיפור על הגאון רבי אליהו מוילנא שבשנה אחת הצליח להגיע לקיום מצווה באופן הזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3657פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." איך להתמודד עם היצר הרע בשעת התרוממות הנפש בקיום מצוות ארבעת המינים נלמד מהסיפור על הגאון רבי יחיאל מיכל מזלוצוב שהצליח להרעיש עולמות כשכבש את כעסו וניצח את היצר הרע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3658פרשת אמור "בסוכות תשבו שבעת ימים..." מדוע שואל הבן: "מה נשתנה" דווקא בפסח ולא בסוכות עת אנו מחוץ לבית, בבית רעוע?! התשובה מצויה בסיפור על הרב צבי הירש לוין זצ"ל שבליל הסדר ענה למושל העיר שהקשה שאלה זו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3659פרשת אמור "בסוכות תשבו שבעת ימים..." עד כמה צריך להדר במצוות סוכה? רבי דוד מלעלוב וסוכתו המיוחדת והמפוארת ביותר שנעלמה באורח פתאומי. לאחר כמה שנים התברר הסיפןר האמיתי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3660פרשת אמור "ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל..." ציוויו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל על בנו בזהירות במעשיו שלא יגרמו חילול השם. שינוי בהנהגתו של רבי יהודה צדקא זצ"ל כדי לא לגרום חלילה חילול השם. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3661פרשת אמור "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון" שאלתו של המגיד מדובנא על כפל הלשון "שבת שבתון" והתירוץ הנפלא במשל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3662פרשת אמור "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר..." העדפה של "זה אלי ואנווהו" על מצוות שבין אדם לחברו במשל ונמשל המבארים שעדיף אתרוג פשוט ושלם על פני מהודר וחצוי לחצי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏