2151פרשת וירא "דבר תורה קצר לפרשת וירא". בפרשתנו מתארת התורה את הניסיון העשירי שנתנסה אברהם אבינו. מהי גדולתה של העקידה?! משל ונמשל הממחישים שקיום התורה כמו שהקב"ה מבקש, זהו רצונו של השם יתברך. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2152פרשת וירא "סיפור יפה לפרשת השבוע וירא". אברהם אבינו מקריב במקום יצחק, איל וזוהי ההוכחה לגודל צידקותו האומנם?!. "סיפור על הרב אריה לוין זצ"ל" המלמד על הדרך הנכונה והראויה של קיום מצוות ועבודת השם. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2153פרשת וירא "השקפה בפרשת השבוע וירא". בהכנת האורחים הצטיין אברהם אבינו איש החסד, והוא אומר לאורחיו: "יוקח נא מעט מים" היתכן שאברהם אבינו איש החסד ביום חמסין מציע לאורחיו רק מעט מים?!. "סיפור מרתק על התחשבות בעובד". äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2154פרשת וירא "מוסר השכל לפרשת השבוע פרשת וירא". הקב"ה ציווה עלינו "מדבר שקר תרחק" ובפרשתנו מלמד אותנו לשנות מפני השלום היתכן?!. "סיפור אמיתי הממחיש את גודל מעלת אמירת שלום האחד לחברו". äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2155פרשת וירא "ביאור הגאון לפרשת השבוע פרשת וירא". בהכנסת האורחים של אברהם אבינו מביאה הגמרא מדרש על הפסוק: "ואל הבקר רץ אברהם וייקח בן בקר רך וטוב..." ביאור: שהניח לפניהם שלש לשונות בחרדל. הגאון מוילנא לומד ששלשת המידות הטובות הנמצאים באנשים כשרים רמוזים במילה "בחרדל"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2156פרשת וירא "השקפה של חז"ל בפרשת וירא". בפרשתנו שני מקרים של הכנסת האורחים הראשונה מתוארת לשבח בה הצטיין אברהם אבינו איש החסד, והאחרת של לוט שבחרוף נפש הכניס את המלאכים לביתו. מדוע הכנסת האורחים של לוט איננה מוזכרת לשבח בדברי חז"ל?! "סיפור יפה המבאר את ההבדל בין הכנסת האורחים של לוט להכנסת האורחים של אברהם אבינו"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2157פרשת וירא שיעור תורה קצר לפרשת השבוע. פרשת וירא. על שני הרים חשובים מספרת לנו התורה על הר סיני בקבלת התורה, ועל הר המורייה בו התבצעה העקידה. מדוע בחר הקב"ה לבנות את בית המקדש דווקא בהר המורייה ולא בהר סיני עליו ניתנה התורה?! תשובתו של האדמו"ר מצאנז זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2158פרשת וירא "דברי תורה לפרשת השבוע פרשת וירא". בפרשתנו נאמר שלש פעמים "וילכו יחדיו" על משמעותם של השניים הראשונים מבאר רש"י הקדוש בלשונו הזהב. אך מהי המשמעות של צמד המילים בסוף פרשת העקידה: "וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע" ביאורו הנפלא של רבי שמואל מקארוב זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2159פרשת וירא "משל ונמשל לפרשת השבוע וירא". בפרשתנו מתארת התורה את הכנסת האורחים של אברהם אבינו עד כדי כך שחז"ל אומרים: "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה" היתכן?! ביאורו הנפלא של האדמו"ר מסלונים זצ"ל על דברי הגרא הללו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2160פרשת וירא "משל יפה לפרשת השבוע פרשת וירא". לאחר ששרה צוחקת על כך שהקב"ה מבשר שיוולד לה בן. שואל הקב"ה את אברהם: "למה זה צחקה שרה... היפלא מהשם דבר?!" "משל ונמשל יפים" המבארים את פליאתו של הקב"ה על כך... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2161פרשת וירא "רעיון יפה לפרשת השבוע פרשת וירא". לאחר שאברהם אומר "ואנוכי עפר ואפר" הגמרא מבארת שאמר הקב"ה: בשכר שאמר אברהם אבינו "ואנוכי עפר ואפר" זכו בניו לאפר פרה ועפר סוטה. מה היה הצורך בשני מצוות הללו?! חסר לבורא העולם דרך לתת שכר לברואיו?! ביאור של המגיד מדובנא זצ"ל בדרך של "משל ונמשל - וירא"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏