2101פרשת לך-לך "דבר תורה לפרשת לך לך" השקפה בפרשת השבוע פרשת לך-לך. משמעותה של ברית המילה. ברית המילה=שלימות. מעשיו של מי מתוקנים יותר של האדם או של הקב"ה? מעשה בטורנוסרופוס ורבי עקיבא המוכיח שמעשי האדם מתוקנים יותר. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2102פרשת לך-לך "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת לך-לך". "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" לאן?! "אל הארץ אשר אראך" איפה זה?! - אין תשובה. ומה עושה אברהם? אברהם הולך מארצו באמונה תמימה למקום לא ידוע... באמונה שלימה ותמימה "משל ונמשל בגודל מעלת האמונה". וההפסד למי שאיננו מאמין äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2103פרשת לך-לך "סיפור לפרשת השבוע פרשת לך-לך". אברהם אבינו מפיץ את קיומו של הקב"ה בעולם. דוד המלך אומר: "עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם... כמוהם יהיו עושיהם..." כשם שבאלילות אין ממש, כך בעובדי האלילים אין ממש. "סיפור לפרשת לך לך" הממחיש את הולכת השולל של האלילים ועובדיהם. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2104פרשת לך-לך השקפה בפרשתת השבוע פרשת לך-לך. השקפה ביהדות לפרשת לך-לך. אברהם אבינו מתברך להיות מעל המזל. האם מזל=גורל?! ישראל הם מעל למזל מעשינו קובעים! מעשים טובים = מזל טוב. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2105פרשת לך-לך "משל ונמשל לשולחן שבת - לך-לך" בימים אלו מתחילים להזכיר מלבד "משיב הרוח ומוריד הגשם" גם "ותן טל ומטר לברכה" בברכת ברך עלינו. לצערינו כיום לא מתפללים כדבעי על הגשם שהוא חיותו של עולם ובהקשבה לחזאים אנו ממעטים בתפילה על הגשם. "משל ונמשל לפרשת לך לך" הממקד את הכוונה בתפילה ממוריד הגשם בעצמו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2106פרשת לך-לך "שיעור תורה לילדים בפרשת לך-לך". הקב"ה מבקש מאברהם אבינו לעזוב הכל וללכת "לך לך מארצך.." הוא לא דואג לפרנסתו?! "סיפור מיוחד על רבי שמעון בר יוחאי - רשב"י" המביא לתובנה שעושר בעולם הזה בא על חשבון השכר בעולם הבא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2107פרשת לך-לך "סיפור לפרשת השבוע פרשת לך-לך". "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" מדוע דווקא אברהם נדרש לצאת למסע מפרך ולשוטט בדרכים כנווד? תשובה מאלפת מתוך "סיפור שהיה עם רבי נחום מצ'רנוביל" שנלקח בשבי... לפעמים הקב"ה רוצה שנלמד לקיים מצוות כדבעי או שהבין את חשיבותם מתוך התנסות בפועל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2108פרשת לך-לך "פרפראות לפרשת השבוע פרשת לך-לך". "רעיון יפה לפרשת לך-לך". "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך.." רש"י: "זהו שאומרים אלוקי יעקב" מה הקשר בין הברכה לבין זהו שאומרים אלוקי יעקב?! כיצד שמות האבות והאמהות מצטרפים לשם הוי"ה והסוד הגדול הטמון בזה שאנו אומרים בתפילה: "אלוקי יעקב" ולא אלוקי ישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2109פרשת לך-לך "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת לך-לך". "ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאד" מה היתה רעתם? כיצד התנהלו חבר השופטים בסדום? המדרש מביא סיפורים מזעזעים על התנהלות בתי המשפט. והמפגש הלא נעים של הדיינים עם אליעזר עבד אברהם... הרי הם לפניכם "דבר תורה לפרשת לך-לך". äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2110פרשת לך-לך "רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת לך-לך". אברהם אבינו לא מוכן לקבל מאומה מאבימלך ואומר לו: "אם מחוט ועד שרוך נעל..." רבא מבאר: ובזכות זה זכו בניו לחוט של ציצית ורצועה של תפילין. רעיון קצר לפרשת נח של רבי מאיר שמחה מדוווינסק בעל ה"משך חכמה" העונה לשאלה מדוע מתעטפים בטלית ותפילין דווקא בתפילת שחרית?... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏