0 äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
0 äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
0 äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
0 äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
0 äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
0 äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
0 äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2001פרשת בראשית "רעיון לפרשת בראשית". חז"ל מביאים במסכת אבות כלל להבנת החיים: "הקנאה, התאווה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם" שלשת הדברים הללו שמוציאין את האדם מהעולם נמצאים דווקא בפרשת בראשית בה נברא העולם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2002פרשת בראשית "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת בראשית". ההתבוננות בבריאת העולם ובפירות העץ, מעידה שיש בורא לעולם. משל ונמשל הממחישים שאין דבר בעולם ללא יוצר. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2003פרשת בראשית "סיפור לפרשת השבוע פרשת בראשית". "ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו" סיפור על אנטונינוס ורבי יהודה הנשיא על התבלין של השבת. הברכה של יום השביעי - יום השבת גם בפן הגשמי וגם בפן הרוחני. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2004פרשת בראשית "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת בראשית". בבריאת האדם נאמר כך: "ויצר אלוקים את האדם עפר מן האדמה... וייפח באפיו נשמת חיים" השיטה של אנטונינוס להיפטר מעונש על חטאים שעשה האדם בפני הקב"ה... ותשובתו של רבי יהודה הנשיא בדרך של משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2005פרשת בראשית "רעיון לשבת פרשת בראשית". בבריאת האישה אומרת התורה: "ויפל אלוקים תרדמה על האדם...וייקח אחת מצלעותיו..." טענתו של קיסר רומי שאלוקי ישראל - גנב הוא! ותשובתה של ביתו של רבן גמליאל לקיסר. מעלתה של האישה בתורה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2006פרשת בראשית "משל ונמשל לשבת פרשת בראשית". כעונש לנחש מקללו הקב"ה. וכך אומרת התורה: "ארור אתה...ועפר תאכל כל ימי חייך" איזו מן קללה זו?! הרי המזון מצוי לו בכל מקום?! משל ונמשל של מדרש רבה המבאר מדוע הימצאות המזון בכל מקום זוהי קללה נוראה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2007פרשת בראשית "סיפור לפרשת בראשית". לאחר שהקב"ה מקבל את מנחתו של הבל ומותיר את קין עם מנחתו העלובה שואל הקב"ה את קין: "למה חרה לך ולמה נפלו פניך?!..." איזו מן שאלה זו?! הרי לא קיבלת את מנחתי!!! הסברו של רבי חיים מבריסק בעקבות סיפור שהיה אצלו בבית הדין... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2008פרשת בראשית סיפור על ענווה". "רעיון לשבת - בראשית". מידת הענווה לפרשת השבוע פרשת בראשית. רש"י מבאר על הפסוק: "ושם אחיו יקטן" שהיה עניו ומקטין את עצמו לכך זכה להעמיד כל כך הרבה משפחות. סיפור על ענוותנו של רבי ישראל מסלנטר זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2009פרשת בראשית "דבר תורה לשולחן השבת בראשית". רש"י מבאר על הפסוק: "ושם אחיו יקטן" שהיה עניו ומקטין את עצמו לכך זכה להעמיד כל כך הרבה משפחות. כיצד מסתדרת מידת הענווה עם הפסוק: "בצלם אלוקים ברא את האדם" הרי אנחנו בחיר הנבראים?! עצתו של רבי שמחה בונים מפשיסחא כדי להשתמש במידת הענווה כדבעי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2051פרשת נח "דברי תורה לפרשת נח". סיפור מיוחד על הרגשתו של העני לפרשת השבוע - נח. "והיה לך ולהם לאכלה" דאגתו של נח לחיות בתיבה. סיפור על תבונתו של הרב שהמחיש לעשיר כיצד חברו העני מרגיש... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2052פרשת נח "רעיון לפרשת השבוע פרשת נח". "כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנני משחיתם את הארץ". יש מאמר חז"ל הנלמד מפרשת השבוע: "במידה שאדם מודד בה מודדים לו" מדוע הקב"ה מחסל את דור המבול ולא כילה תחילה את ממונם תחילה?! משל ונמשל מאלפים הממחישים היטב את הסיבה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2053פרשת נח "סיפור לפרשת נח". "ויזכור אלוקים את נח" מה זכר בורא עולם? סיפור על אלכסנדר מוקדון ומלך קציא הממחיש את גודל מעלת הנתינה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2054פרשת נח "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת נח". על נח נאמר: "את האלוקים התהלך נח" ואילו אצל אברהם נאמר בו: "התהלך לפני..." מה ההבדל בין נח לאברהם? תשובתו של מדרש רבה בדרך של משל ונמשל... אברהם גדול מנח אלא שנח נדרשה שמירה יתירה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2055פרשת נח "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת נח". "את האלוקים התהלך נח". כיצד יתכן שהקב"ה הלך עם נח ואילו אצל אברהם נאמר: "התהלך לפני ואהיה תמים" שמשמעו ליד ולא "עם" הקב"ה? וכי נח גדול מאברהם?! תירוץ נפלא המובא במדרש רבה בדרך של משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2056פרשת נח "משמעות בפרשה - נח" משמעות מיוחדת לפסוק ב"פרשת השבוע פרשת נח". הקב"ה מצווה את נח בבניית התיבה: "צוהר תעשה לתיבה". הסברו של ה"שפת אמת" הנותן משמעות נוספת לפסוק זה. ועל ידי ביאורו ניתן לדעת כיצד יש להתפלל לפני הקב"ה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2057פרשת נח "מדרש יפה לפרשת נח" - להאזנה. הקב"ה מבקש מנח להכניס לתיבה: "שניים מכל יבואו אליך..." כשבא ה"שקר" להיכנס מונע ממנו נח את כניסתו כיוון שחייבים להיכנס זוגות... סיפור מיוחד על זיווגו של השקר לפני הכניסה לתיבה המובא במדרש שוחר טוב בתהילים. "כל מה שמרוויחים בשקר מפסידים ע"י המזל הרע"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2058פרשת נח "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת נח". "וימח את כל היקום...עד רמש ועד עוף השמים" אם האדם חטא בהמה מה חטאה?! למה היה צריך להשמיד את כל היקום?! תשובת הגמרא במסכת סנהדרין דף קח. בדרך של "משל ונמשל פרשת נח"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2059פרשת נח "השקפה לפרשת השבוע - נח". "השקפה ביהדות לאור פרשת נח". לאחר שנח שולח את היונה היא חוזרת עם עלה זית ואומרת לו: "יהיו מזונותי מרורים כזית בידו של הקב"ה ולא מתוקים כדבש בידי בשר ודם" היתכן חוצפה שכזו לאחר שפירנס אותה במשך שנה שלימה?! וכיצד נח לא מתקוממם כנגדה ומסתפק בחוצפה שלה?! "השקפה נכונה הנלמדת מהיונה"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2060פרשת נח "שיעור תורה לפרשת נח" -להאזנה. "שיעור תורה קצר לילדים בפרשת השבוע - פרשת נח". בשיעור זה נביא מדרש יפה שמביא רבנו בחיי המספר סיפור מיוחד על תושייתו של תרח והצלתו של בנו אברהם אבינו (התינוק) מידי נמרוד. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2101פרשת לך-לך "דבר תורה לפרשת לך לך" השקפה בפרשת השבוע פרשת לך-לך. משמעותה של ברית המילה. ברית המילה=שלימות. מעשיו של מי מתוקנים יותר של האדם או של הקב"ה? מעשה בטורנוסרופוס ורבי עקיבא המוכיח שמעשי האדם מתוקנים יותר. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2102פרשת לך-לך "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת לך-לך". "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" לאן?! "אל הארץ אשר אראך" איפה זה?! - אין תשובה. ומה עושה אברהם? אברהם הולך מארצו באמונה תמימה למקום לא ידוע... באמונה שלימה ותמימה "משל ונמשל בגודל מעלת האמונה". וההפסד למי שאיננו מאמין äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2103פרשת לך-לך "סיפור לפרשת השבוע פרשת לך-לך". אברהם אבינו מפיץ את קיומו של הקב"ה בעולם. דוד המלך אומר: "עצביהם כסף וזהב מעשה ידי אדם... כמוהם יהיו עושיהם..." כשם שבאלילות אין ממש, כך בעובדי האלילים אין ממש. "סיפור לפרשת לך לך" הממחיש את הולכת השולל של האלילים ועובדיהם. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2104פרשת לך-לך השקפה בפרשתת השבוע פרשת לך-לך. השקפה ביהדות לפרשת לך-לך. אברהם אבינו מתברך להיות מעל המזל. האם מזל=גורל?! ישראל הם מעל למזל מעשינו קובעים! מעשים טובים = מזל טוב. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2105פרשת לך-לך "משל ונמשל לשולחן שבת - לך-לך" בימים אלו מתחילים להזכיר מלבד "משיב הרוח ומוריד הגשם" גם "ותן טל ומטר לברכה" בברכת ברך עלינו. לצערינו כיום לא מתפללים כדבעי על הגשם שהוא חיותו של עולם ובהקשבה לחזאים אנו ממעטים בתפילה על הגשם. "משל ונמשל לפרשת לך לך" הממקד את הכוונה בתפילה ממוריד הגשם בעצמו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2106פרשת לך-לך "שיעור תורה לילדים בפרשת לך-לך". הקב"ה מבקש מאברהם אבינו לעזוב הכל וללכת "לך לך מארצך.." הוא לא דואג לפרנסתו?! "סיפור מיוחד על רבי שמעון בר יוחאי - רשב"י" המביא לתובנה שעושר בעולם הזה בא על חשבון השכר בעולם הבא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2107פרשת לך-לך "סיפור לפרשת השבוע פרשת לך-לך". "לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך" מדוע דווקא אברהם נדרש לצאת למסע מפרך ולשוטט בדרכים כנווד? תשובה מאלפת מתוך "סיפור שהיה עם רבי נחום מצ'רנוביל" שנלקח בשבי... לפעמים הקב"ה רוצה שנלמד לקיים מצוות כדבעי או שהבין את חשיבותם מתוך התנסות בפועל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2108פרשת לך-לך "פרפראות לפרשת השבוע פרשת לך-לך". "רעיון יפה לפרשת לך-לך". "ואעשך לגוי גדול ואברכך ואגדלה שמך.." רש"י: "זהו שאומרים אלוקי יעקב" מה הקשר בין הברכה לבין זהו שאומרים אלוקי יעקב?! כיצד שמות האבות והאמהות מצטרפים לשם הוי"ה והסוד הגדול הטמון בזה שאנו אומרים בתפילה: "אלוקי יעקב" ולא אלוקי ישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2109פרשת לך-לך "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת לך-לך". "ואנשי סדום רעים וחטאים להשם מאד" מה היתה רעתם? כיצד התנהלו חבר השופטים בסדום? המדרש מביא סיפורים מזעזעים על התנהלות בתי המשפט. והמפגש הלא נעים של הדיינים עם אליעזר עבד אברהם... הרי הם לפניכם "דבר תורה לפרשת לך-לך". äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2110פרשת לך-לך "רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת לך-לך". אברהם אבינו לא מוכן לקבל מאומה מאבימלך ואומר לו: "אם מחוט ועד שרוך נעל..." רבא מבאר: ובזכות זה זכו בניו לחוט של ציצית ורצועה של תפילין. רעיון קצר לפרשת נח של רבי מאיר שמחה מדוווינסק בעל ה"משך חכמה" העונה לשאלה מדוע מתעטפים בטלית ותפילין דווקא בתפילת שחרית?... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2151פרשת וירא "דבר תורה קצר לפרשת וירא". בפרשתנו מתארת התורה את הניסיון העשירי שנתנסה אברהם אבינו. מהי גדולתה של העקידה?! משל ונמשל הממחישים שקיום התורה כמו שהקב"ה מבקש, זהו רצונו של השם יתברך. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2152פרשת וירא "סיפור יפה לפרשת השבוע וירא". אברהם אבינו מקריב במקום יצחק, איל וזוהי ההוכחה לגודל צידקותו האומנם?!. "סיפור על הרב אריה לוין זצ"ל" המלמד על הדרך הנכונה והראויה של קיום מצוות ועבודת השם. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2153פרשת וירא "השקפה בפרשת השבוע וירא". בהכנת האורחים הצטיין אברהם אבינו איש החסד, והוא אומר לאורחיו: "יוקח נא מעט מים" היתכן שאברהם אבינו איש החסד ביום חמסין מציע לאורחיו רק מעט מים?!. "סיפור מרתק על התחשבות בעובד". äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2154פרשת וירא "מוסר השכל לפרשת השבוע פרשת וירא". הקב"ה ציווה עלינו "מדבר שקר תרחק" ובפרשתנו מלמד אותנו לשנות מפני השלום היתכן?!. "סיפור אמיתי הממחיש את גודל מעלת אמירת שלום האחד לחברו". äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2155פרשת וירא "ביאור הגאון לפרשת השבוע פרשת וירא". בהכנסת האורחים של אברהם אבינו מביאה הגמרא מדרש על הפסוק: "ואל הבקר רץ אברהם וייקח בן בקר רך וטוב..." ביאור: שהניח לפניהם שלש לשונות בחרדל. הגאון מוילנא לומד ששלשת המידות הטובות הנמצאים באנשים כשרים רמוזים במילה "בחרדל"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2156פרשת וירא "השקפה של חז"ל בפרשת וירא". בפרשתנו שני מקרים של הכנסת האורחים הראשונה מתוארת לשבח בה הצטיין אברהם אבינו איש החסד, והאחרת של לוט שבחרוף נפש הכניס את המלאכים לביתו. מדוע הכנסת האורחים של לוט איננה מוזכרת לשבח בדברי חז"ל?! "סיפור יפה המבאר את ההבדל בין הכנסת האורחים של לוט להכנסת האורחים של אברהם אבינו"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2157פרשת וירא שיעור תורה קצר לפרשת השבוע. פרשת וירא. על שני הרים חשובים מספרת לנו התורה על הר סיני בקבלת התורה, ועל הר המורייה בו התבצעה העקידה. מדוע בחר הקב"ה לבנות את בית המקדש דווקא בהר המורייה ולא בהר סיני עליו ניתנה התורה?! תשובתו של האדמו"ר מצאנז זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2158פרשת וירא "דברי תורה לפרשת השבוע פרשת וירא". בפרשתנו נאמר שלש פעמים "וילכו יחדיו" על משמעותם של השניים הראשונים מבאר רש"י הקדוש בלשונו הזהב. אך מהי המשמעות של צמד המילים בסוף פרשת העקידה: "וישב אברהם אל נעריו ויקומו וילכו יחדיו אל באר שבע" ביאורו הנפלא של רבי שמואל מקארוב זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2159פרשת וירא "משל ונמשל לפרשת השבוע וירא". בפרשתנו מתארת התורה את הכנסת האורחים של אברהם אבינו עד כדי כך שחז"ל אומרים: "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה" היתכן?! ביאורו הנפלא של האדמו"ר מסלונים זצ"ל על דברי הגרא הללו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2160פרשת וירא "משל יפה לפרשת השבוע פרשת וירא". לאחר ששרה צוחקת על כך שהקב"ה מבשר שיוולד לה בן. שואל הקב"ה את אברהם: "למה זה צחקה שרה... היפלא מהשם דבר?!" "משל ונמשל יפים" המבארים את פליאתו של הקב"ה על כך... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2161פרשת וירא "רעיון יפה לפרשת השבוע פרשת וירא". לאחר שאברהם אומר "ואנוכי עפר ואפר" הגמרא מבארת שאמר הקב"ה: בשכר שאמר אברהם אבינו "ואנוכי עפר ואפר" זכו בניו לאפר פרה ועפר סוטה. מה היה הצורך בשני מצוות הללו?! חסר לבורא העולם דרך לתת שכר לברואיו?! ביאור של המגיד מדובנא זצ"ל בדרך של "משל ונמשל - וירא"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2201פרשת חיי-שרה "סיפור יפה לפרשת חיי שרה". רבקה עברה בהצטיינות את מבחן החסד שהציב לה אליעזר עבד אברהם, אך האם עמדה גם במבחן הרגישות? "סיפור על רגישות של הרב שלמה זלמן אויירבך" לאם שכולה שהצליח להזיל דמעה מעיניו של הסטייפלר זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2202פרשת חיי-שרה "רעיון קצר מפרשת השבוע פרשת חיי-שרה". רבקה לא החמיצה הזדמנות של חסד ובזכות המצווה זכתה להיות מאחת האמהות של עם ישראל... "משל ונמשל פרשת חיי שרה" על מאמר חז"ל: "מצווה הבאה לידך אל תחמיצנה" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2203פרשת חיי-שרה "דבר תורה קצר לפרשת השבוע חיי-שרה" להאזנה. "ואברהם זקן בא בימים" ניצול הזמן בעולם הזה. מעשה מופלא בעיר שחישבה את זמן החיים נטו (של מצוות ומעשים טובים) ולא ברוטו. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2204פרשת חיי-שרה "דבר תורה לפרשת חיי-שרה". "המושל בכל אשר לו - שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך" אברהם הפקיד את כל ביתו בידי אליעזר עבדו, מדוע אם כן לא סמך עליו בעניין השידוך עד שנדרשה שבועה ?!. "סיפור המלמד על מי לסמוך ומתי"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2205פרשת חיי-שרה "רעיון יפה לפרשת חיי שרה". לפום צערא אגרא - כגודל הצער כך גודל השכר... המפגש בין אליעזר לרבקה מתואר כך: "וירוץ העבד לקראתה" רש"י: ולמה רץ? שעלו המים לקראתה. פירושו של הרמב"ן להוכחה שהמים עלו לקראתה. "שאלתו של רבי לוי יצחק מברדיצ'ב" מדוע ששאבה לגמלים המים לא עולים לקראתה?!. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2206פרשת חיי-שרה "דרך חיים מפרשת השבוע פרשת חיי-שרה". "ויהיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים שני חיי שרה" רש"י: כולם שווים לטובה. היתכן?! הרי עברה היא צרות רעות ורבות: עקרות, שבי אצל פרעה ואבימלך, הגר וישמעאל?! איזו טובה הייתה לה?! "תשובתו המופלאה של רבי זושא מאניפולי"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2207פרשת חיי-שרה כל אחד אוהב משהו אחר "שיעור באורחות החיים מפרשת השבוע פרשת חיי-שרה". "ארבע מאות שקל כסף ביני ובינך מה היא?!.." רש"י: ארבע מאות שקל כסף בין שני אוהבים כמונו מה היא?!... האומנם?! מנין צמחה לה האהבה בניהם?! תשובתו המופלאה של האדמו"ר מויז'ניץ... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2208פרשת חיי-שרה "בעל הטורים לפרשת השבוע חיי-שרה". "וישקול אברהם לעפרן...ארבע מאות שקל כסף עובר לסוחר" מדוע נכתב כאן עפרון ללא האות ואו = עפרן?!. "רעיון נפלא של בעל הטורים לפרשת חיי שרה" על מידותיו של עפרון מתוך שמו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2209פרשת חיי-שרה "חידוש יפה מפרשת השבוע חיי-שרה". יחסי האמון בין אברהם לאליעזר מתוארים כך: "המושל בכל אשר לו" ומאידך חוסר אמון מוחלט: "שים נא ידך תחת ירכי ואשביעך" היש אמון בניהם או לא?! "חידוש יפה שמלמד אותנו המון על דרכם הישרה של האבות הקדושים"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2251פרשת תולדות "דבר תורה לפרשת תולדות" מדוע בחר לברך יצחק את בנו הרשע עשיו ולא את יעקב שהיה איש תם יושב אוהלים?! "משל ונמשל של האלשייך הקדוש" המלמד מיהו הזקוק לירושה באמת. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2252פרשת תולדות "סיפור מדהים לפרשת השבוע פרשת תולדות". נשאלת השאלה: מדוע בחרה רבקה להעלים מיצחק בעלה, שעשיו רוצה להרוג את יעקב?! הרי סכנת חיים של ממש יש כאן?!... "סיפור מצמרר על שמירת כבוד הזולת בכל מחיר". äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2253פרשת תולדות "דבר תורה קצר לפרשת תולדות". האם יש שוני בין דברי עשיו: "אחי יש לי רב" לבין הצהרת יעקב: "אחי יש לי כל"?. משל ונמשל על מאמר חז"ל: "איזהו עשיר השמח בחלקו". הבא לידי ביטוי בהבדל המהותי שיש בין עשיו ליעקב אבינו. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2254פרשת תולדות "דבר תורה לפרשת השבוע פרשת תולדות" הזהירות מפני דרכו של הרשע. . "ויתרוצצו הבנים בקירבה.." רש"י: כאשר רבקה עוברת ליד בית מדרש של שם ועבר יעקב מבקש לצאת ועשיו חוסם את דרכו, כשעוברת ליד בתי עבודה זרה מבקש עשיו לצאת. מדוע עשיו לא יוצא מי מנע ממנו?! תשובתו של רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל החושפת את דרכו המרושעת של עשיו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2255פרשת תולדות הדרך הראויה ללימוד תורה מפרשת השבוע פרשת ויצא. "ויתרוצצו הבנים בקירבה.." שאלתו של ה"חתם סופר": הרי יעקב למד את כל התורה כולה בבטן אימו לשם מה ביקש לצאת?! וכי בבית המדרש ילמד יותר טוב משיעור פרטי של מלאך השם?! ותשובתו המופלאה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2256פרשת תולדות "משל ממשלי שועלים המובא במדרש רבה לפרשת השבוע פרשת תולדות". לאחר שיצחק מבקש לעזוב אומרים לו האנשים: "אם תעשה עמנו רעה כאשר לא נגענוך וכאשר עשינו עמך רק טוב ונשלחך בשלום..." מה הטובה שעשו ליצחק?! "משל לפרשת תולדות" המבהיר את ה"טובה" הגדולה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2257פרשת תולדות "דבר תורה יפה לפרשת השבוע פרשת ויצא". לאחר שיצחק לא מזהה מי הוא העומד לידו הוא ממשש את יעקב ואומר: "הקול קול יעקב והידיים ידי עשיו..." הסברו המיוחד של המגיד מדובנא על מצוות שבין אדם למקום ובין אדם לחברו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2258פרשת תולדות "מוסר השכל מפרשת השבוע פרשת תולדות". כשעשיו קולט מה עשה יעקב הוא זועק ואומר: "...ברכני גם אני אבי" מדוע לא פירט עשיו לאיזו ברכה הוא מצפה כעת?! פירוש נפלא על אורחות חיים של רשע שלבסוף כושלת בדרך של "משל ונמשל לפרשת תולדות"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2259פרשת תולדות "שיעור לפרשת השבוע פרשת תולדות". לאחר ששומע עשיו שיעקב לקח את הברכות הוא מתלונן לאביו ואומר: "הכי קרא שמו יעקב -ויעקבני זה פעמיים..." וכי יעקב קרא לעצמו יעקב?! הרי יצחק קרא לו כך, והיה לו לומר: הכי קראת שמו יעקב?! תשובה נפלאה של בדרך של "משל ונמשל - תולדות"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2260פרשת תולדות "משל ונמשל לפרשת תולדות". אחת מהברכות שברך יצחק את יעקב היא: "ויתן לך את ברכת אברהם לך ולזרעך איתך" מה המשמעות של הברכה הזו ולמה נצרכה לו?! הסברם של חז"ל בדרך של "משל ונמשל עם מוסר השכל" גדול מאד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2261פרשת תולדות "רעיון לדבר תורה קצר לפרשת תולדות". בסיום הפרשה מודיעה לנו התורה: "וילך עשיו אל ישמעאל" מה רוצה התורה לומר לנו בזה? הסבר של חז"ל על פי המדרש בדרך של "משל ונמשל עם מוסר השכל - תולדות": "אמור לי מי חברך ואומר לך מי אתה"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2301פרשת ויצא "סיפור המחזק לאמונה לפרשת השבוע פרשת ויצא". "והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" סולם בגימטרייא = עני = ממון. בסולם עולים ויורדים יורדים לעוני ועולים לעושר. סיפור על אמונה מהחוזה מלובלין כיצר הקב"ה משפיל ומעשיר ברגע אחד äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2302פרשת ויצא "משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת ויצא". יעקב אבינו מרגיש החמצה גדולה להיות בבית האלוקים ולהירדם היתכן?! "משל ונמשל של הרב צדקא" שלא נצטער על מה שיכולנו לנצל ולא ניצלנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2303פרשת ויצא "מדרש לפרשת השבוע - ויצא". על הפסוק: "ויהי בבוקר והנה היא לאה" מדרש יפה העונה על השאלות: כיצד בדק יעקב אם היא לאה? ומה יכלה לענותו על שלא אמרה לו את האמת? äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2304פרשת ויצא "דבר תורה לפרשת ויצא". המפתח להצלחה - ריסון התאווה. יעקב ועשיו גדלים באותו הבית מה גרם לשוני התהומי בניהם כשגדלו?!. היכולת לרסן את התאוות שלנו היא המפתח להצלחה בקיום תורה ומצוות. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2305פרשת ויצא "רעיון לדבר תורה לפרשת השבוע - ויצא". יעקב מגלה בבוקר שלמעשה התחתן עם לאה: "ויהי בבוקר והנה היא לאה" מדוע יעקב לא מגרש את לאה מיד שמתגלה התרמית? מה יכלה לאה לענות לו בשביל לשמר את הזוגיות?! כדאי להאזין!!! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2306פרשת ויצא "סיפור יפה לפרשת השבוע פרשת ויצא". "ויצא יעקב מבאר שבע..." יעקב יוצא חסר כל וחוזר כשהוא עשיר גדול מאד. שיעור לחיים שהעביר רבי חיים מוולוז'ין זצ"ל לתלמידיו בו הם חשים כיצד ביטחון מוחלט בהקב"ה יכול לפעול גם אם הדבר איננו הגיוני... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2307פרשת ויצא "רעיון יפה לפרשת השבוע פרשת ויצא". "וייקץ יעקב משנתו ויאמר: אכן יש השם במקום הזה..." השוואה נפלאה שעושה הגאון רבי מאיר מפרימישלן זצ"ל בין דרכם של האבות הקדושים לבין מלכי אומות העולם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2308פרשת ויצא "רעיון נפלא של הבן איש חי לפרשת פרשת ויצא". "והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו" סולם בגימטרייא = 136 = ממון. "משל יפה שהביא רבי יוסף חיים" זצ"ל המסביר את הקשר בין הסולם לממונו של האדם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2309פרשת ויצא "משל ונמשל לפרשת השבוע - ויצא". מדוע כשמתעורר יעקב משנתו הוא כופל פעמיים את אותם המילים: "אכן יש השם במקום הזה...מה נורא המקום הזה..." המגיד מדובנא עונה על השאלה ב"משל ונמשל לפרשת ויצא" המבארים שכל העולם של הקב"ה והוא ייחד לעצמו את בית המקדש שיבב"א äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2310פרשת ויצא "דבר תורה לפרשת ויצא" שאלתו של הכלי יקר לפרשת ויצא. יעקב אבינו מבקש בתפילתו: "ונתן לי לחם לאכול ובגד ללבוש" וכי יעלה על דעתנו שלחם ללבוש ובגד לאכול?! מה טיבה של בקשה זו?! ותירוצו הנפלא. בנוסף שאלתו ותשובתו של רבי יואל טייטלבויים זצ"ל - האדמו"ר מסאטמר לאור דברי הכלי יקר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2351פרשת וישלח "דבר תורה לפרשת השבוע - וישלח". המפגש הטעון בין יעקב לעשיו "כמים פנים אל פנים כן לב האדם אל האדם" יחס גורר יחס. משל ונמשל בעניין ההסתכלות על השני והאם אפשר להפוך את השונא לאוהב?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2352פרשת וישלח "סיפור נפלא לפרשת השבוע פרשת וישלח". התורה מתארת את שעשיו רואה: "וירא את הנשים..." כל אחד רואה את מה שמונח אצלו בראש.. מה רשעים רואים ומה צדיקים רואים? "סיפור על הסטייפלר ובנו הרב קנייבסקי" על מה מסתכלים ומה רואים.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2353פרשת וישלח "רעיון לדבר תורה מפרשת השבוע פרשת וישלח". יעקב מתפלל אל הקב"ה: "הצילני נא מיד אחי מיד עשיו" לשם מה הכפילות הרי האח היחידי של יעקב הוא עשיו?! "משל ונמשל - וישלח" בעניין הוראת חז"ל: "הרחק מחבר רע" חבר = חרב = ברח... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2354פרשת וישלח "דבר תורה לפרשת וישלח". במפגש בין יעקב לעשיו אומרת התורה: "ויירא יעקב מאד ויצר לו" רש"י: ויירא שמא יהרג. (ב"ר ותנחומא). ויצר לו: אם יהרוג הוא את אחרים. ממה חושש יעקב?! אם הוא לא ילחם אין סיכוי שהוא יהרוג?! הרי ההחלטה בידיו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2355פרשת וישלח "סיפור נפלא לפרשת השבוע פרשת וישלח". התורה מתארת את הפחד של יעקב: "וירא יעקב מאד ויצר לו" "משל ונמשל לפרשת וישלח" המבארים מדוע גילגל הקב"ה את המאורעות דווקא ע"י האבות והגדולה בתפילתם... כמו כן הקשר למזמור כ בתהילים: "יענך השם ביום צרה ישגבך שם אלוקי-יעקב" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2356פרשת וישלח "רעיון של האדמו"ר מגור זצ"ל לפרשת השבוע פרשת וישלח". יעקב מתכנן ומכין את המחנה: "אם יבוא עשיו אל המחנה האחת והכהו והיה המחנה הנשאר לפליטה" הכין עצמו לתפילה דורון ומלחמה. הרוצה להכין עצמו למלחמת היצר עליו להתכונן גם הוא לתפילה דורון ומלחמה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2357פרשת וישלח "רעיון של הגאון מוילנא זצ"ל מפרשת וישלח". התורה מתארת את ענוותנותו של יעקב אבינו וכך הוא אומר בתפילתו: "קטונתי מכל החסדים ומכל האמת" שאלת תלמידיו של הגאון על הנאמר במסכת סוטה דף ה: בשם רב ש"תלמיד חכם צריך שיהא בו אחד משמונה בשמינית של גאווה" מהי אם כן המידה הנצרכת? ותשובתו הגאונית... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2358פרשת וישלח "משל נפלא שמביאה הגמרא לפרשת השבוע פרשת וישלח". התורה מתארת את המפגש של יעקב ועשיו ואיך שיעקב משבח את עשיו ואומר לו: "..כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוקים.." היתכן?! להשוות בין פני רשע לפני אדון העולם?! "משל ונמשל לשבת וישלח" המבארים את חכמתו של יעקב אבינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2359פרשת וישלח "דברי תורה של המגיד מדובנא לפרשת וישלח". יעקב שולח לעשיו שליחים והוא מצווה אותם לומר לו כדברים האלה: "כה תאמרון לאדני לעשו כה אמר עבדך יעקב עם לבן גרתי ואחר עד עתה" מה המסר שרצה יעקב להעביר לעשיו במילים: "ואחר עד עתה?... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2360פרשת וישלח "דבר תורה להאזנה פרשת וישלח". במפגש בין יעקב לעשיו אומרת התורה: "ויירא יעקב מאד ויצר לו" רש"י: ויירא שמא יהרג. ויצר לו: אם יהרוג הוא את אחרים. ממה חושש יעקב?! הרי יש הלכה הבא להורגך השכם להורגו?1 "משל ונמשל קצרים לשבת וישלח" המבארים זאת באופן מדהים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2361פרשת וישלח "חינוך יהודי בפרשת וישלח". עשיו שואל את יעקב: "וַיַּרְא אֶת הַנָּשִׁים וְאֶת הַיְלָדִים, וַיֹּאמֶר: מִי אֵלֶּה לָּךְ? וַיֹּאמַר: הַיְלָדִים אֲשֶׁר חָנַן אֱלֹהִים אֶת עַבְדֶּךָ" מה היתה כוונתו של עשיו בשאלה הזו?!וכי מה חשב לעצמו שאינם הילדים של יעקב? תירוצו של החפץ חיים על פליאתו של עשיו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2401פרשת וישב "דבר תורה קצר לפרשת וישב". מה הגדולה של יוסף שנקרא: "צדיק"? הרי גילוי עריות היא אחת משלשת העבירות של יהרג ועל יעבור?! משל ונמשל לשבת וישב" על ויתור הנאות זמניות בעולם הזה, לטובת חיי נצח בעולם הבא äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2402פרשת וישב "משל ונמשל קצרים לפרשת וישב". כוחו של יוסף, מהו הסוד של יוסף שהצליח להשתלט על רצונותיו? האם אני גם יכול או שמא זה נשגב ממני?! "משל ונמשל לוישב" המביאים לתובנה לכוח שטמון בנו בהימנעות מלהיכנס למצב של עבירה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2403פרשת וישב "דברי תורה קצרים לפרשת וישב". חלומות שר המשקים ושר האופים, היו לכאורה זהים לחלוטין כיצד ידע יוסף שזה יחיה וזה ימות?! "משל ונמשל - וישב" הממחישים איך אדם אקטיבי חי ואילו הפסיבי להפך... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2404פרשת וישב "סיפור נפלא לפרשת השבוע - וישב". מדוע פרטה התורה את אלופי עשיו? ועוד לקרוא להם אלופים?! "סיפור לוישב" מהגמרא הממחיש את ההנהגה של בורא עולם "ואם לעוברי רצונו כך, לעושי רצונו על אחת כמה וכמה"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2448פרשת וישב-חנוכה "דבר תורה קצר לפרשת וישב וחג החנוכה". מהו הקשר בין פרשת השבוע לבין חג החנוכה? "הסביבון כמשל" להבין שמהשמים מסובבים את הכל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2449פרשת וישב-חנוכה "דברי תורה קצרים לפרשת השבוע פרשת וישב וחג החנוכה". "וישמע ראובן ויצילהו מידם" מדוע נזקפה ההצלה לזכות ראובן והרי הוא הציע להשליכו לבור מלא נחשים ועקרבים?! "הקשר בין פרשת השבוע לבין חג החנוכה" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2451פרשת מקץ "דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת מקץ". יוסף קורא לשני בניו מנשה ואפרים על שם התהליכים שעבר מעבד למושל במצרים, מדוע בחר דווקא את אלו?! "משל ונמשל לפרשת מקץ" על שר שידע לשמור על תחושת העליונות ולא לשכוח מהיכן הגיע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2452פרשת מקץ "ספור נפלא לפרשת השבוע פרשת מקץ". יוסף מציע לפרעה "ועתה ירא פרעה איש נבון וחכם" מהו אם כן ההבדל בין נבון לחכם?! "סיפור קצר לפרשת מקץ" הממחיש את ההבדל.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2453פרשת מקץ משל ונמשל לפרשת מקץ. "מהרסייך ומחריבייך ממך יצאו" מדרש המתאר את כליאתו של שמעון ע"י מנשה בנו של יוסף. המדרש הוא כמשל ונמשל על עם ישראל ואומות העולם äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2454פרשת מקץ משל ונמשל קצרים לפרשת השבוע פרשת מקץ. פרעה מגיע למסקנה שיוסף הצדיק הוא החכם ביותר מכל חרטומי-מצרים. מדוע הגיע למסקנה הזו? מה ידע יוסף שהם - חרטומי מצרים לא ידעו?! משל ונמשל למוגבלות של החכמה שבגויים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2455פרשת מקץ רעיון לדבר תורה קצר לפרשת מקץ. מהו ההבדל בן יעקב אבינו לפרעה הרשע? ובעצם מהו ההבדל בין צדיק רשע. רעיון נא של רבי מאיר מפרימישלן זצ"ל להבדל בינהם כפי שהתורה מעידה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2456פרשת מקץ משל ונמשל נפלאים לפרשת מקץ. "ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך אתה תהיה על ביתי ועל פיך ישק כל עמי.." איך הסכים פרעה שעבד עברי (תועבת מצרים) יהיה מושל?! משל ונמשל המבארים זאת בצורה נפלאה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2457פרשת מקץ פרשת מקץ - משל ונמשל נפלאים. "ויען יוסף את פרעה לאמר בלעדי אלקים יענה את שלום פרעה... ויאמר פרעה אל יוסף אחרי הודיע אלוקים אותך את כל זאת אין נבון וחכם כמוך.." כיצד הגיע פרעה למסקנה שאין נבון וחכם כיוסף?! משל ונמשל המבארים זאת בצורה נפלאה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2501פרשת ויגש סיפור לפרשת השבוע פרשת ויגש. יוסף אומר לאחיו "לא אתם שלחתם אותי הנה כי האלוקים" לכל אחד יש שליחות ואין לדעת היכן ומתי הוא מקיים אותה. סיפור על שליחות שהצילה פעמיים. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2502פרשת ויגש סיפור יפה לפרשת ויגש. מעלתו של יוסף, מה היה חשוב ליעקב אבינו לראות את בנו יוסף לפני מותו? הרי בעולם הבא מן הסתם הם יפגשו?! סיפור על משגיח בישיבה שלמד את המסר מיעקב אבינו וקיים אותו הלכה למעשה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2503פרשת ויגש משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת ויגש. הקב"ה מבטיח ליעקב שיוסף ישית ידו על עיניו.יוסף הצדיק הוא הדוגמא לכך שצריך ללכת אחרי הקב"ה בעיינים עצומות. משל ונמשל איך לא ניתן להבין ב-70 שנה יצירת מופת של הקב"ה שנמשכת כמעט 6000 שנה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2504פרשת ויגש רעיון לפרשת השבוע פרשת ויגש. שאלתו של האלשייך הקדוש על פתיחת הפרשה: "ויגש אליו יהודה.." מדוע דיבר אליו קשות? הרי יהודה בעצמו אמר: "אשר ימצא איתו מעבדיך ומת וגם אנחנו נהיה לאדוני לעבדים" ויוסף עוד ויתר להם ואמר: "האיש אשר נמצא הגביע בידו הוא יהיה לי עבד ואתם עלו לשלום אל אביכם". על מה יהודה רוגז?! תשובתו הנפלאה של האלשייך הקדוש... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2505פרשת ויגש דבר תורה קצר לפרשת ויגש. יוסף מתוודע לאחיו ואומר: "אני יוסף..העוד אבי חי ולא-יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" המדרש מביא על הפסוק הזה: "אוי לנו מיום הדין אוי לנו מיום התוכחה" רעיון של הרב דוב סולובייציק על מהות התוכחה של יוסף... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2506פרשת ויגש סיפור נפלא לפרשת השבוע פרשת ויגש. יוסף מבקש מאחיו: "והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים.." הצער שהיה לחכמי ישראל מהכבוד שחלקו להם אנשי עירם. סיפור נפלא של האוהב ישראל מפאטא המבאר את בקשת יוסף ואת צניעותו המופלאה בבקשה זו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2507פרשת ויגש משל ונמשל לפרשת ויגש. כאשר יורדים כל ישראל למצרים יוסף דואג לכל מחסורם ומכלכל אותם ביד נדיבה. משל ונמשל של רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל המבארים מה צריכים לבקש מהקב"ה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2508פרשת ויגש משל יפה לפרשת השבוע ויגש. יוסף מתוודע לאחיו ואומר: "אני יוסף..העוד אבי חי ולא-יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו" משל ונמשל שמביא ספר בית יצחק: המבארים מהי התוכחה של יוסף ומדוע נבהלו דווקא מפניו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2509פרשת ויגש משל נפלא לפרשת השבוע פרשת ויגש. יוסף מבקש מאחיו: "והגדתם לאבי את כל כבודי במצרים.." משל ונמשל של האדמו"ר מרוזין המביאם להכרה שכל הרוצה בכבוד בעולם הזה יצטער על כך מאד לעולם הבא... "כל הבורח מהכבוד הכבוד רודף אחריו" ולעומתו "כל הרודף אחרי הכבוד הכבוד בורח ממנו" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2510פרשת ויגש מעשה נפלא לפרשת השבוע פרשת ויגש. התורה מתארת את הבשורה ליעקב שיוסף חי כך: "וירא את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו ותחי רוח יעקב אביהם" רש"י מבאר: "סימן מסר להם במה היה עוסק כשפירש ממנו בפרשת עגלה ערופה והוא שנאמר וירא את העגלות אשר שלח יוסף ולא פרעה... מעשה נפלא עם הגאון מווילנא המבאר מדוע האמין יעקב כששמע אתת הסימן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2551פרשת ויחי סיפור נפלא לפרשת ויחי. יעקב אבינו מברך את אשר: "מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך" מקמץ אצל עצמו ומפזר לאחרים. סיפור על רבי עקיבא שפגש ביהודי שקיים זאת הלכה למעשה.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2552פרשת ויחי מעשה קצר לפרשת ויחי. ברכת יעקב אבינו ליששכר: "וירא מנוחה כי טוב...ויט שכמו לסבול" מדוע יששכר מעדיף לסבול בעוד שהוא רואה שהכל טוב?!. מעשה ברב שהסביר לסוחר כיצד ניתן לעשות את רצון הבורא גם כשמתעסקים בענייני העולם הזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2553פרשת ויחי סיפור נפלא לפרשת השבוע ויחי. יעקב מעיד על יששכר: "יששכר חמור גרם" מדוע יששכר שהוא סמל התורה נמשל לחמור?!. בכל דרכיך דעהו. סיפור על רב שבחכמה הסביר לסוחר כיצד ניתן לקיים את רצון הבורא גם כשמתעסקים עם סחורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2554פרשת ויחי משל ונמשל נפלאים לפרשת ויחי. יעקב מברך את יששכר ומעיד עליו: "וירא מנוחה כי טוב...ויט שכמו לסבול". יששכר מעדיף לסבול בעולם הזה כדי לקבל שכר בעולם הבא. מהיכן שואב יהודי את הכח לסבול, ולהגביל את הדחפים והרצונות שלו? משל ונמשל העומדים על נקודה זו. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2555פרשת ויחי משל מדהים לפרשת השבוע פרשת ויחי. יעקב מברך את בני יוסף "ויקרא בהם שמי ושם אבותי אברהם ויצחק". כיצד מקדים יעקב את עצמו לפני הוריו? היכן כיבוד הורים?! משל ונמשל לכך שאין משמעות לחסד ועבודה ללא תורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2556פרשת ויחי סיפור נפלא לפרשת ויחי. יעקב אבינו משכל את ידיו ומברך את אפרים לפני מנשה. ומהי הסיבה? "כי הוא הצעיר" סיפור נפלא שהביא ה"חפץ חיים" בשם רבי זאב מוילנא זצ"ל המכונה "המגיד מישרים" המבאר מה המעלה של אפרים ה"צעיר"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2557פרשת ויחי מעשה מהזוהר לפרשת השבוע ויחי. ברכת יעקב אבינו לזבולון: "זבולון לחוף אוניות ישכון..." יששכר וזבולון עשו בינהם הסכם חולקים חצי חצי, בכספו של זבולון בעולם הזה ובשכרו של יששכר לעולם הבא. סיפור נפלא שמביא הזוהר לפרשת תרומה המבאר שגם לנשים זכות בלימוד תורה של בעליהן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2558פרשת ויחי משל נפלא לפרשת השבוע ויחי. יעקב מעיד על יששכר: "יששכר חמור גרם" משל ונמשל שהביא החפץ חיים זצ"ל לחיזוק אלו המחזיקים את לומדי התורה ותורמים ממונם לישיבות ותלמודי תורה. במשל זה מבאר רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל שכאין אפשרות ללמוד ניתן לקבל שכר גדול בהחזקת לומדי התורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2559פרשת ויחי דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת ויחי. יעקב מברך את בני יוסף ואומר: "בך יברך ישראל לאמר ישימך אלוקים כאפרים וכמנשה..". מהי הגדולה של שני הילדים הללו מנשה ואפרים, שכל אבא היה רוצה ילדים כאלו?! ביאור נפלא על חינוך אמיתי ונחשק... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2601פרשת שמות דבר תורה לפרשת השבוע פרשת שמות. מדוע היינו חייבים לעבור את תהליך השיעבוד במצרים? לא יותר פשוט להשאר בארץ ישראל לפרות ולרבות ולישב את ארץ ישראל?! תשובה בדרך של משל ונמשל מהחפץ חיים זצ"ל הממחישים שהתהליך היה הכרח המציאות. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2602פרשת שמות סיפור לפרשת השבוע פרשת שמות. אסור להתעלם מאף ילד. כל ילד הוא פוטנציאל לגדול הדור הבא. בתיה בת פרעה יורדת לרחוץ ביאור בשמעה בכי ובחמלתה מוציאה את משה מהמים מה היה קורה אילו התעלמה?! סיפור על המגיד מדובנא שבשימת לב הצמיח את רבי שלמה קלוגר זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2603פרשת שמות הדאגה לפרט בפרשת שמות. איך הקב"ה בוחר מנהיגים? על פי הנהגת הצאן!. היתכן?! האם זהו המדד להנהגה של עם ישראל?! דוד המלך ומשה רבינו הם דוגמא למנהיגים מהו המסר מכך למורים, למחנכים ולנו כהורים לילדים? äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2604פרשת שמות דבר תורה לשולחן שבת פרשת שמות. מורגלים בניסים. על פי החשבון יוכבד ילדה בגיל 130 והדבר מוזכר ברמז בלבד. מדוע אם כן אצל שרה אימנו שילדה בגיל 90 התורה התייחסה לזה כנס גדול והקדישה פרק נבחר לשם כך?! תירוץ עפ"י משל ונמשל. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2605פרשת שמות רעיון נפלא לשולחן שבת פרשת שמות. המיילדות נקראות לפרעה עקב הפרת הגזרה, בתשובתן הן אומרות "ובטרם תבוא אליהן המיילדת וילדו" כיצד פרעה מקבל את תשובתן?! ולא שואל אז ממה אתן מתפרנסות?! משל ונמשל הממחישים שכשהולכים עם הקב"ה הכל מסתדר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2606פרשת שמות דבר תורה קצר לפרשת שמות. חינוך הילדים. התגלות הקב"ה למשה בסנה והמטה שבידו כמשל ונמשל לעניין חינוך הבנים. הדרך לחינוך הבנים ומה עושים כשהילד לא הולך בתלם? הפיתרון להחזירו למוטב נעוץ אף הוא במטהו של משה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2607פרשת שמות דברי תורה לפרשת השבוע פרשת שמות. כאשר הקב"ה נגלה למשה בסנה הוא מסתיר את פניו. וכשהוא משליך את המטה והוא נהפך לנחש משה בורח לאחריו. הויכוח בין רבי יוסי לנוכרית אחת של מי האלוקים גדול יותר וההוכחה מפרשתינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2608פרשת שמות מדרש רבה לפרשת שמות. בנות יתרו מספרות לאביהן "איש מצרי הצילנו מיד הרועים" היתכן?! וכי איש מצרי הצילם?! תשבוה נפלאה של שמות רבה בדרך של משל ונמשל. רעיון נפלא על זהותו של אותו איש מצרי שהציל אותן מיד הרועים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2609פרשת שמות רעיון לשולחן שבת פרשת שמות. לאחר שהקב"ה אומר למשה רבינו ללכת לפרעה ולהוציא את בני ישראל ממצרים, אומר משה להקב"ה: "הן אני ערל שפתיים ואיך ישמע אלי פרעה?!" איזו מן טענה זו וכי מי שמגמגם לא שומעים אותו? אולי קשה להבין אבל ניתן לשמוע?! תשובה עפ"י דברי המדרש... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2610פרשת שמות דברי תורה לשולחן שבת פרשת שמות. "ויאנחו בני ישראל מן העבודה ותעל שוועתם אל האלוקים" משמעות של עבודת הפרך. שיחתו של רבי בונים מפשיסחא זצ"ל בפני תלמידיו בתוכה הוא מתוודא במי הוא - הצדיק מקנא... והגדלות של זעקת האנחה של כל יהודי äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2611פרשת שמות דבר תורה לפרשת שמות. משה רבינו מתלונן להקב"ה לאחר שפרעה לא מתייחס למופתים שהציג בפניו: "ומאז באתי לדבר בשמך הרע לעם הזה.." מדוכע מדגיש משה שדיבר בשמו של הקב"ה?! משל ונמשל נפלאים על הדרך שבחר משה על מנת להעיר את חמתו של הקב"ה על פרעה מלך מצרים.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2612פרשת שמות סיפור נפלא לפרשת שמות. הקב"ה אומר למשה רבינו "וגם אני שמעתי את נאקת בני-ישראל אשר מצרים מעבידים אותם..." שאלתו של החתם סופר זצ"ל: מדוע אומר הקב"ה את המילה "וגם" מי עוד שמע?! ותשובתו מתוך סיפור נפלא שהיה בחדרו מתאים כשיחת חיזוק לשולחן השבת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2651פרשת וארא משל ונמשל לפרשת וארא. וארא ר"ת: אני ראשון ואני אחרון.מדוע יש לנו כל כך הרבה טענות ואיננו זוכים לראות את הקב"ה כפי שראו בקריעת ים סוף? משל ונמשל על ההבדל ביננו ובין הדור ההוא וכיצד איננו מבינים מה טוב לנו והתוצאה הישירה לזה טענות כלפי שמים. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2652פרשת וארא משל נפלא לשולחן שבת פרשת וארא. פרעה מקבל מכות קשות אך לא מצליח להגיע למסקנה המתבקשת ומסרב להכנע. מה הגורם שמנע ממנו למסקנה המתבקשת שהקב"ה הוא האלוקים?! משל ונמשל המצביעים על הגורם המונע הסקת מסקנות ומוביל לקבלת החלטות שגויה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2653פרשת וארא משל ונמשל נפלאים לפרשת וארא. מדוע הטריח הקב"ה את עצמו לתת מכות למצרים בשביל שבני ישראל ידעו שאין עוד מלבדו?! משל ונמשל הממחישים כיצד מעשינו חשובים לבורא עולם ומה הוא מוכן לעשות בשביל כל אחד ואחד מאתנו. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2654פרשת וארא דבר תורה לשולחן שבת בפרשת השבוע וארא. "ויבלע מטה אהרון את מטותם" נס בתוך נס. לשם מה נדרש הנס השני?! וכי אם המטה היה נשאר תנין ובולע את האחרים כלום זה לא נס גדול?! מה אם כן המסר שרצה הקב"ה ללמדינו בזה? משל ונמשל לאלו המנסים "לעזור" להקב"ה לנהל את העולם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2655פרשת וארא דבר תורה לפרשת וארא. הגלות וקושי השיעבוד משבשים לנו את החשיבה. משל ונמשל מהאדמו"ר מגור על אי היכולת שלנו לבקש את שאנו צריכים באמת והסבל בגלות הוא הגורם... אך בעז"ה לעתיד לבא נדע למה אנו זקוקים וגם נוכל לבקש זאת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2656פרשת וארא דברי תורה לשולחן שבת פרשת וארא. נס בתוך נס במכת הברד. מים ואש שוכנים ביחד ומכים במצרים "ואש מתלקחת בתוך הברד" שלום לצורך מלחמה?! היתכן?! משל ונמשל של רב אחא הממחיש איך כדי ללחום מלחמת בורא עולם במצרים עשו שלום האש והמים לצורך מכת הברד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2657פרשת וארא רעיון נפלא לשולחן שבת פרשת וארא. הקב"ה מבקש ממשה ללכת אל פרעה והוא משתמש במילים: "והתייצב לפני פרעה" רעיון נפלא של האלשייך הקדוש זצ"ל תוך השוואה ליעקב אבינו כשבא אף הוא ונעמד לפני פרעה... חיזוק והבנה של השמירה והשגחה של הקב"ה על עבדיו הנאמנים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2658פרשת וארא רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת וארא. "וישלך אהרון את מטהו לפני פרעה ולפני עבדיו ויהי לתנין" רעיון נפלא של רבי מאיר שפירא מלובלין זצ"ל על גודל השפעת הסביבה על האדם. "טוב לצדיק וטוב לשכנו" ולהיפך - "אוי לרשע ואוי לשכנו" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2659פרשת וארא עצה של הסטייפלר זצ"ל לשולחן שבת פרשת וארא. על הפסוק "ויט אהרן את ידו ותעל הצפרדע ותכס את ארץ מצרים" מבאר רש"י: ותעל הצפרדע – (עפ"י מה שמביאה הגמרא בסנהדרין סז: ר"ע אומר צפרדע אחת הייתה, ומילאה את כל ארץ מצרים) צפרדע אחת היתה והיו מכין אותה והיא מתזת נחילים נחילים שאלתו של רבי חיים קנייבסקי זצ"ל מדוע המשיכו להכותה אם יוצאים ממנה עוד הרבה?! ותשובתו הנפלאה עם מסר גדול לגבינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2701פרשת בא הקב"ה מביא על פרעה 10 מכות והטעם: "למען תספר באוני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים" היתכן שדיין האמת בחר להתעלל בפרעה בשביל שאנו נספר לבננו?! משל ונמשל המבארים שבדין לקו פרעה ועבדיו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2702פרשת בא לקחי האמונה מיציאת מצרים. המצוות הם האוכל הרוחני של האדם מדוע אם כן קריאת שמע בכל יום פעמיים איננה משפיעה עלינו כשם שמצוות כמו : שופר, סוכה ומצה משאירים בנו חותם לפחות לאותו הרגע?! משל ונמשל הנותנים את התשובה לכך... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2703פרשת בא כמה זמן באמת עבדו בנ"י במצרים? המעשה עם אלכסנדר מוקדון וגביהה בן פסיסא על התביעה להשבת ביזת מצרים לידי המצריים, שאלת המהרש"א כיצד נתקיימה ההבטחה של 430 שנה אם בפועל עבדו רק 86 שנה?! רעיון מדהים לשתיית 4 כוסות בפסח äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2704פרשת בא מה הקשר בין היושרה של האדם לפרנסה שלו? סיפור עם רבי מאיר מפרימישלאן וההוכחה מפסוק בפרשתינו: "ולבני ישראל לא יחרץ כלב לשונו" מה הקשר?! כנסו והאזינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2705פרשת בא "ושמרתם את המצות" אל תקרי מצות אלא "מצוות".. הערתו של רבי פנחס מקוריץ זצ"ל על הקשר בין מצוות מצה, הזהירות בה והעונש לאוכל חמץ לבין שמירה וקיום המצוות הזהירות בהן והעונש למפסידן... לא להחמיץ מצווה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2706פרשת בא לקחי האמונה מיציאת מצרים. המצוות הם האוכל הרוחני של האדם מדוע אם כן קריאת שמע בכל יום פעמיים איננה משפיעה עלינו כשם שמצוות כמו : שופר, סוכה ומצה משאירים בנו חותם לפחות לאותו הרגע?! משל ונמשל הנותנים את התשובה לכך... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2707פרשת בא "וישאלו נא איש מאת רעהו ואשה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב.." מדוע צריך להתחנן לבנ"י לקחת כלי כסף? מי שומע כסף ולא רץ לקחת?! משל ונמשל על הצורך בזירוז למה שמוכן ממילא אח"כ...וכל זה שלא יאמר אותו צדיק... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2708פרשת בא אחד מהציווים בקורבן פסח הוא "כל בן נכר לא יאכל בו" מעשה עם רבי יהודה בן בתירא ורומאי אחד, איך בתושייתו הצליח רבי יהודה להציל את עם ישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2709פרשת בא המצווה הראשונה בתורה "החודש הזה לכם ראש חודשים ראשון הוא לכם..." אמרו חז"ל: "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להגאל" האומנם?! מדוע דווקא בניסן? משל ונמשל המביעים את הרעיון של השפלת עשיו וצמיחת קרן ישראל דווקא בחודש הראשון... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2751פרשת בשלח דבר תורה לשולחן שבת פרשת בשלח. הטעם לשמה של השבת: "שבת שירה". מדוע בחר הקב"ה להטביע את מצרים בים? הרי יכל להורגם באחת המכות או לחלופין להביא מכה 11 ולחסלם?! משל ונמשל על הזכויות שהיו לפרעה ונמנע הקב"ה מלכלות את פרעה וחילו בארץ מצרים äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2752פרשת בשלח סיפור נחמד לשולחן שבת פרשת בשלח. מסור השכל מפרשת המן - ביטחון בהקב"ה מביא את הפרנסה לא ההשתדלות. משל - סיפור מליצי ונמשל שהביא הרב שבדרון זצ"ל הממחיש שהחריצות שקר!ואינה מביאה תועלת יותר ממה שהקציב הקב"ה לכל אדם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2753פרשת בשלח דבר תורה קצר לפרשת השבוע פרשת בשלח. קריעת ים סוף חז"ל אומרים: "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" מה ראו רבותינו לקשר את הפרנסה לנס קריעת ים סוף?! משל ונמשל של האדמו"ר מצאנז על דרך הסוס בשתיה של מים מהנהר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2754פרשת בשלח סיפור לשולחן שבת פרשת בשלח. פרשת המן - המודל לביטחון ואמונה בבורא עולם. "אין אדם נוגע במוכן לחבירו...אפילו כמלא נימה". סיפור אמיתי המראה מהי התפיסה הנכונה לחיים בכלל ולפרנסה בפרט... מה ששלך שלך... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2755פרשת בשלח סיפור יפה לפרשת השבוע פרשת בשלח. מידה כנגד מידה מופיעה בפרשה מספר פעמים: אצל פרעה, משה רבינו, חילו של פרעה ואצל עם ישראל לומר לנו שהקב"ה מנהיג את עולמו במידה כנגד מידה. סיפור אמיתי ומדהים על עזרה לזולת והדרך שהקב"ה בחר להחזיר מידה כנגד מידה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2756פרשת בשלח סיפור לפרשת השבוע פרשת בשלח. "כל המחלה אשר שמתי במצרים לא אשים עליך כי אני השם רופאך" מה הגדולה של הקב"ה כרופא אם אין מחלות? איך נדע שהוא רופא כל חולים אם אין מחלות?! סיפור נפלא על הרמב"ם ותשובתו למלך מצרים ששאל את אותה השאלה על רבי משה בן מימון... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2757פרשת בשלח רעיון קצר לשולחן שבת פרשת בשלח. רעיון נפלא של רבי מאיר מפרימישלאן זצ"ל על הפסוק: "ויהי ביום השביעי יצאו מן העם ללקוט ולא מצאו" לשם מה יצאו והרי משה כבר אמר: "היום לא תמצאוהו בשדה"?! בנוסף מהו הטעם למנהג שבשבת בשלח, משאירים פרורי לחם או סולת לציפורים?... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2758פרשת בשלח רעיון קצר לפרשת השבוע פרשת בשלח. "וישאו בני ישראל את עיניהם והנה מצרים נוסע אחריהם, ויראו מאוד ויצעקו בני ישראל אל השם" מהו ההבדל בין האדם לסוס? רעיון נפלא של רבי מרדכי מסלונים זצ"ל על עצם מהות ההצלה של יהודי ע"י הקב"ה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2759פרשת בשלח משל ונמשל לפרשת השבוע פרשת בשלח. בני ישראל לאחר קריעת ים סוף שרים: "אשירה להשם כי גאה גאה" ונשאלת השאלה מדוע שרים הם דווקא על גדלותו של הקב"ה? ביאורו הנפלא של המגיד מדובנא בדרך של משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2760פרשת בשלח משל יפה לפרשת השבוע פרשת בשלח. "וַיֻּגַּד לְמֶלֶךְ מִצְרַיִם כִּי בָרַח הָעָם וַיֵּהָפֵךְ לְבַב פַּרְעֹה וַעֲבָדָיו אֶל הָעָם וַיֹּאמְרוּ מַה זֹּאת עָשִׂינוּ כִּי שִׁלַּחְנוּ אֶת יִשְׂרָאֵל מֵעָבְדֵנוּ" משל ונמשל נפלאים מדוע התחרטו מצרים ששילחו את בני ישראל למרות כל הצרות שסבלו כשהיו ישראל בארצם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2801פרשת יתרו מדוע הפרשה בה ניתנה תורה לישראל נקראת על שם גר?! מוסר השכל גדול שלימדונו חז"ל בגישה של הקב"ה לעוזרים לישראל וכנגד לשונאי ישראל. מדרש חז"ל על אופן השיכנוע של משה להתאמת התורה דווקא לנו ולא למלאכים. משל ונמשל הממחיש את זכאותינו.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2802פרשת יתרו לשם מה נדרש למשה רבינו עצתו של יתרו? וכי לא יכל להגיע אליה לבד?! סיפור מאלף על רבי ישראל מסלנטר על איך מנהיגים עדה בהתדבקות בהקב"ה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2803פרשת יתרו מדוע זכה יתרו שנקראה פרשה על שמו?! משלו של שלמה המלך: "הדלת תיסוב על צירה והעצל על מיטתו" על מנת לעשות שינוי נדרשת עשייה והתנתקות מהמצב הנוכחי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2804פרשת יתרו מעמד הר סיני "והודעתם לבניך ולבני בניך יום אשר עמדת בחורב" כל הקרוב למעמד הר סיני גדול מחברו... הסברו של הגאון רבי יעקב קמינצקי לכומר רשע מי חייב בכבודו של מי האם הבן לאביו הזקן או האב לבן הנמצא בקידמת העולם?... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2805פרשת יתרו יתרו אומר: "עתה ידעתי כי גדול השם מכל האלוקים" במה שונה הוא מדוד המלך שאמר: "כי אני ידעתי כי השם הוא האלוקים.." משל ונמשל על ההבדל בין דוד המלך ליתרו ידיעת השם מתוך הכרה אל מול ידיעת השם מתוך מחקר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2806פרשת יתרו "וישמע יתרו" רש"י: מה שמועה שמע ובא? ורש"י עונה את מה שאומר המשך הפסוק היתכן?! סיפור מליצי על ההבדל בין השומע לבין המקשיב... מי שלא רוצה להשתנות לא מקשיב!!!... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2807פרשת יתרו קבלת התורה. תורה=הוראה. לימוד התורה מחייב הפנמה ושינוי במהלך החיים. התקשורת מסיתה נגד שומרי חומות הדת ומפרסמת רב בקלקלתו אבל זוהי ההוכחה שאכן זו הדרך הנכונה... משל ונמשל מליצי הממחישים שאכן כך הוא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2808פרשת יתרו עשרת הדיברות. "לא תחמוד" אם האיסור הוא לא לחמוד את כל אשר לרעך לשם מה נדרש הפירוט: שורו, חמורו ואישתו?! סיפור שהביא האדמו"ר מרופשיץ זצ"ל להמחיש את הרעיון שלא בהכרח כל הדשא של השני ירוק יותר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2851פרשת משפטים "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם - כי תקנה עבד עברי" מדוע בחרה התורה לפתוח דווקא בעניין עבד את המשפטים לאחר מתן תורה?!. מאמר חז"ל הקונה עבד - קנה אדון לעצמו... סיפור על אדם שהשכיל להבין את ההגיון שבדבר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2852פרשת משפטים אדם שגנב שור או שה ולאחר שהביאו לביתו טבח או מכר משלם תשלומי ארבעה וחמישה. יש דעה במשנה שבשה משלם תשלום אחד פחות מכיוון שהיתה לו בושה לשאת את השה על הכתפיים. הייתכן?! היכן מצינו שופט ש"מרחם" על גנב ומוותר על תשלום אחד בעקבות "בושה"?! משל ונמשל המשים לקושי זה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2853פרשת משפטים רעיון מדהים של הנועם הלכות (הרב שך העיד שרוב היראת שמים שלו היא משיעורי פרשת השבוע ששמע מהרב הנועם הלכות...) על הפסוקים הראשונים של הפרשה "כי תקנה עבד עברי.." כמשל על הנשמה היורדת לעולם ועל השכר המובטח ליגיעה בתורה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2854פרשת משפטים "ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" מה העניין לשים לפניהם את המצווה של עבד עברי הרי לשחרר עבד עברי זה פעם ביובל = 50 שנה. והשאלה מתעצמת כאשר יוצאים בני ישראל ברכוש גדול מה הצורך במצווה זו שכולם עשירים גדולים?! מעשה בשר האוצר שממחיש כיצד עלינו לדאוג לעצמנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2855פרשת משפטים "ואנשי קודש תהיון לי" התורה מצווה להיות אנשי קודש לא מלאכים... מטרתם של המצוות בתורה להועיל ולא להכביד... משל ונמשל להבנה שהמצוות הם מועילים לאדם ולא חלילה כמשא כבד המעכב את הנאותינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2856פרשת משפטים "ובשר בשדה טריפה לא תאכלו - לכלב תשליכון אותו" במה זכה הכלב שיתנו לו את הטריפות?! סיפור על רב שהחמיר ועל כל בעייה בטריפות היה פוסל את הבשר הגאון בשומעו זאת סיפר לו סיפור מליצי והוא שב מדרכו ושקל בכובד ראש כל בעייה הלכתית... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2857פרשת משפטים "אחרי רבים להטות" מדוע איננו מקיימים את ציווי התורה אחרי רבים להטות? הרי אומות העולם רבים הם מאיתנו מדוע איננו הולכים בעקבותיהם?! רבי יהונתן אייבישיץ והדרך המקורית שמצא להסביר לכומר רשע אחד את התשובה לשאלה זו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2858פרשת משפטים "אחרי רבים להטות" האם בכל מקרה הולכים אחרי הרבים?! סיפור על ילד חכם שהביר לפריץ רשע מתי הולכים אחרי הרבים ומתי לרבים אין משמעות כלל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2859פרשת משפטים "ואנשי קודש תהיון לי" התורה מצווה להיות אנשי קודש להבין שלא השרים והיועצים הם המכוונים את העולם, אלא מעשינו הם הגורמים להקב"ה לתת בליבם לעשות כך... משל מליצי על הדרך הנכונה - לקחת אחריות על מעשינו ולהבין שהכל מאת השם יתברך... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2860פרשת משפטים "כי חפץ חסד הוא" הקב"ה הוא טוב ומדרך הטוב להיטיב לברואיו והוא מבקש שנידבק במידותיו. ליתום והאלמנה יש לבורא עולם רגישות מיוחדת וגם לנו צריכה להיות כזו. סיפור הממחיש מהי רגישות שהיתה לרב לאלמנתו של חזן בית הכנסת. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2861פרשת משפטים "אם כסף תלווה את עמי את העני עימך..." זהירות מיוחדת נהג הרב הראשי של ירושלים בעיניין של יתום ואלמנה. סיפור מצמרר על רגישות לאלמנה והדרך שבחר הרב להמחיש זאת לתלמידו. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2862פרשת משפטים "אם חבול תחבול שלמת רעך עד בא השמש תשיבנו לו" כמה רגישות והבנה לצרכיו של העני. סיפור מדהים על חכמתו של הרב שבתבונתו הבין בדיוק מהם צרכיו של העני שהתדפק על דלתו...להבין את המשמעות - זו גדלות! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2901פרשת תרומה "ויקחו לי תרומה" רש"י מבאר את המילה "לי" = לשמי. היכן ניתן לכוון את שמו של הבורא בנתינת הצדקה?! רעיון יפה כיצד ניתן לקיים את מצוות הצדקה ולכוון בה לשמו של הקב"ה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2902פרשת תרומה רעיון יפה מהפתיחה של פרשת תרומה שלש דרגות בנותני צדקה "ויקחו לי תרומה" "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו" "תקחו את תרומתי" האומנם?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2903פרשת תרומה רעיון יפה בשלשת סוגי המתכות שהביאו לתרומה למשכן: זהב, כסף ונחושת ואלו המשקפים את שלשת המידות בנותני הצדקה כדאי לשמוע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2904פרשת תרומה "מאת כל איש אשר ידבנו ליבו - תיקחו את תרומתי" רחמנא ליבא בעי = הקב"ה מחפש את נדיבות הלב ואת הרצון שלנו לתת. סיפור על תרומה שהרב החזיר לנותן וההסבר שנתן לתלמידיו ההמומים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2905פרשת תרומה "וזאת התרומה אשר תקחו מאיתם" סופי תיבות: "תרומה". השקעה לטווח ארוך. סיפור על הציווי של רבי חיא לאישתו בדרך נתינת הצדקה לעניים. צריך לרוץ כדי לתת צדקה. גלגל חוזר בעולם = לא לעולם חוסן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2906פרשת תרומה "ויקחו לי תרומה" בעל הטורים: תרומה = "תורה-מ" תורה שניתנה ב-40 יום את זה הקב"ה מבקש שניקח עימנו לעולם הבא... משל ונמשל על נידון למוות שפונה לשלושת חבריו "היחידים" ומתברר לו שהחבר שהוא השקיע בו מעט מאד ביחס לאחרים דווקא הוא מוכן לבוא ולהעיד בשבילו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2907פרשת תרומה "ונתנו איש כופר נפשו" התורה מדגישה את הנדיבות של הלב המילה "ונתנו" נקראת משני הכיוונים (מימין לשמאל ומשמאל לימין) להורות שהנותן נדבה הוא בעצם מקבל בחזרה... וזה שאינו נותן הרי מפסיד עשרת מונים. משל ונמשל על איכר טיפש שגנב משל עצמו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2908פרשת תרומה "ויקחו לי תרומה" רש"י מבאר את המילה "לי" = לשמי. זהו שאמרו חז"ל: "אחד המרבה ואחד הממעיט ובלבד שיכוון ליבו לשמים" לא הכמות קובעת את השכר של המצווה אלא הכוונה. סיפור על שני אנשים שנתנו צדקה וההבדל העצום בכמות בינהם לא השפיעה כלל על שכרם בעולם הבא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2909פרשת תרומה "ועשו ארון עשי שיטים" בניית הארון נעשתה בציפוי זהב מכל הכיוונים עד שלא נראה כלל הארון מעץ. אם כן מדוע נקרא הארון: "ארון עצי שיטים"?! מן הראוי לקרוא לו: "ארון הזהב"?! רעיון יפה על הדרך שהראתה לנו התורה לקביעת ההלכה לדורות äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2910פרשת תרומה "וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו..." מהו חכם לב? הרי החכמה מצויה בשכל ולא בלב?! תירוצו המדהים של הרב לייב חסמן זצ"ל. סיפור על רב שהיתה בו חוכמת לב והיא באה לידי ביטוי בשעת לחץ וקבלת ההחלטה באותו הרגע נבעה מתוך חכמת הלב הזו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2911פרשת תרומה "וכל חכם לב בכם יבואו ויעשו..." חז"ל: יראת השם היא החכמה. מהו ירא שמים? ומיהו ההפך ממנו? לא תועיל החכמה ללא חיבור ללב. סיפור על רבי עקיבא שבהתבוננות הגיע להיות מנחיל התורה לעם ישראל וללא רבי עקיבא שלימד חמישה תלמידים לא היתה תורה בישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2912פרשת תרומה "ראה קראתי בשם בצלאל בן אורי... לחשוב מחשבות ועשות בזהב בכסף ובנחושת" היכולת של בצלאל לדעת את כוונת הלב והחשיבה של הנודב ולפי זה לשייך את סוגי המתכות לכל מקום . רעיון יפה על מידות בסוגי האנשים הבאים לבית הכנסת כסוגי המתכות: זהב, כסף ונחושת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2913פרשת תרומה הפרשה עוסקת בהתחלת בניית המשכן וכליו. פיסגת הגאולה באה לידי ביטוי בבניית המשכן ולאחר מכן בבניית בית המקדש שחרב בעוונותינו. מה הפסדנו?! ההפסד נמדד אצל כל אחד כפי השגתו משל ונמשל על האובדן העצום שאבד בעקבות חטאינו. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2951פרשת תצווה "כתית למאור להעלות נר תמיד", רעיון נפלא של בעל הטורים לקיומן של הנרות בשתי בתי המקדשות והקשר ל"כתית למאור"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2952פרשת תצווה "להעלות נר תמיד", "כי נר מצווה ותורה אור". רעיון מדהים של האר"י זצ"ל: כיצד מספר המילים בכל פסוק ראשון, בתחילת כל חומש קשור למנורה בחינת "פתח דבריך יאיר"... כמו כן כיצד מספר האותיות בפרשיות העוסקות במנורה יוצרות קשר לתורה. ורעיון נוסף של בעל הטורים לקיומן של הנרות בשתי בתי המקדשות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2954פרשת תצווה "ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלות נר תמיד". רעיון של המגיד ממזריץ על הדרך בהבנת הפסוק המביאה לכך שהתורה תאיר לנו... סיפור על הגאון מוילנא זצ"ל על דרך דרך השקידה שלו גם במחיר של ויתור על מפגש נדיר ובו התקיים מאמר חז"ל: "אין התורה נקנית אלא במי שממית עצמו עליה"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2955פרשת תצווה "ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור". רעיון של רבי משה לייב מסאסוב זצ"ל על מסירות ללימוד התורה... סיפור על הצלה בזכות הרצון ללמוד גם בעת סכנה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2956פרשת תצווה לשם מה נעשו הבגדים? פסוק אחד אומר: "ועשית בגדי קדש לאהרון אחיך - לכבוד ולתפארת", ופסוק אחר אומר: "ועשו את בגדי אהרון - לקדשו לכהנו לי" האם לכוד? או לקדשו לכהונה?! תירוץ נפלא על פי הסיפור עם אליהו הנביא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2957פרשת תצווה בגדי אהרון הכהן היו בגדי קודש. לשם מה נדרשו בגדים מיוחדים לכהן הגדול?! סיפור על גוי שרצה להיות כהן גדול, כיצד הלל הזקן בתושייה רבה קרבו תחת כנפי השכינה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
2958פרשת תצווה "פיתוחי חתם קודש להשם" רעיון נפלא על שלשת המפתחות שבידי הקב"ה שלא מסרם לשליח אלא הוא בעצמו מחזיק בהם. מהם המפתחות? ומה הקשר לפרשה בדבר תורה הבא כנסו עכשיו והאזינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3001פרשת כי תשא מחצית השקל. רעיון של בעל הטורים: המילה "ונתנו" נקראת מימין לשמאל ומשמאל לימין להורות שהנותן למעשה מקבל ואיננו חסר דבר ממה שנתן... סיפור על עשיר נדבן ש"נפל" ובעצת רבי חיים מוולוזין חזר למעמדו ואף יותר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3002פרשת כי תשא "ונתנו איש כופר נפשו - מחצית השקל". רעיון יפה של בעל הטורים: המילה שקל = 430 = נפש... סיפור על רבי עקיבא שאמרו לו החוזים בכוכבים שביתו תמות ביום חופתה. וכיצד ניצלה בזכות מצוות הצדקה = כופר הנפש שנתנה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3003פרשת כי תשא רעיון יפה על שלשת הדברים שנתקשה בהם משה עד שהוצרך הקב"ה להראות אותם למשה רבינו ואלו הן: מנורה, שקלים החודש. שאלתו של האדמו"ר מקוברין מדוע הראה לו השם למשה מטבע של אש? והתירוץ המדהים שנתן לתלמידיו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3004פרשת כי תשא "זה יתנו" הקב"ה מראה למשה מטבע של אש. רעיון נפלא של רבי נחמן מברסלב מה העיניין שהראה לו דווקא מטבע של אש ומה הקשר של האש למצוות הצדקה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3005פרשת כי תשא מחצית השקל - מעלתה של מצוות הצדקה. שיטתו של האדמו"ר בנתינת הצדקה ואיך נתן יותר מחומש הרי חז"ל ציוו: "המבזבז אל יבזבז יותר מחומש"?! ומה ענה על זה הרב אליהו חיים מיזל.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3006פרשת כי תשא הקב"ה מעמיד למשה רבינו את בצלאל ונותן בו את היכולת "לחשוב מחשבות" מה המשמעות של היכולת הזו?! סיפור על עשיר שהפסיק לתרום לישיבתו של רבי חיים מוולוזין וכיצד שיכנע רבי חיים את האיש להמשיך ולתרום... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3007פרשת כי תשא "אך את שבתותי תשמורו" רעיון נפלא של האדמו"ר מגור זצ"ל (בעל השפת אמת) על הדרך הנכונה לקבלת השבת וההקבלה מהפסוק: "אך את הזהב ואת הכסף" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3008פרשת כי תשא "אם תשא חטאתם ואם אין מחני נא מספרך אשר כתבת" מה השייכות בין מחיית שמו של משה לבין הסליחה לבני ישראל?! משל ונמשל על הקשר שבין הכפרה על חטא העגל ומחייית שמו של משה מספר התורה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3009פרשת כי תשא משה מבקש מהקב"ה: "ועתה אם מצאתי חן בעינך הודיעני נא את דרכיך" חז"ל משה ביקש לדעת מדוע צדיק ורע לו ואילו הרשע טוב לו?! משל ונמשל הממחישים שאיננו יכולים להבין את דרכו של הקב"ה ב-6000 שנה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3010פרשת כי תשא משה מבקש מהקב"ה: "כי עם קשה עורף הוא - וסלחת לעוונינו..." היתכן שמשה מבקש סליחה ומחזק את העובדה שבני ישראל עם קשה עורף?! משל ונמשל על הצורך ב-13 המידות דווקא לעם הזה. והיתרון של עם קשה עורף... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3011פרשת כי תשא גדולתה של השבת. מדרש: הקב"ה אומר למשה: "מתנה טובה יש לי בבית גנזי ו"שבת" שמה - לך והודיעם" משל ונמשל של ה"חפץ חיים" להבנה מה המתנה שקיבלנו ואיך צריך להשתדל ולקחת חלק במתנה הזו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3012פרשת כי תשא לאחר חטא העגל משה מתחנן להקב"ה: "למה יחרה אפך בעמך אשר הצאת מארץ מצרים..." מה השייכות בין הוצאת ישראל ממצרים למעשה החמור שעשו?! משל ונמשל על הסיבה לחטא והצורך למחול להם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3013פרשת כי תשא לאחר חטא העגל משה מתחנן להקב"ה: "והנחם על הרעה לעמך" על איזו רעה מדבר משה?! מדוע איננו מפרט להקב"ה שזה חטא העגל?! משל ונמשל על חכמתו של משה ודאגתו של מנהיג לעם ישראל גם לדורות הבאים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3014פרשת כי תשא לאחר חטא העגל משה צועק: "מי להשם אלי - ויאספו אליו כל בני לוי" בני לוי (כהנים ולווים) נאספו והתייצבו לקריאתו של משה. סיפור על הלקח שלימד ה"חפץ חיים" את תלמידו והלקח לנו. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3015פרשת כי תשא לאחר שמשה רבינו רואה את חטא העגל הוא חוזר להקב"ה וצועק: "אנא חטא העם הזה חטאה גדולה.." היתכן?! הרי משה היה צריך לגמד את העניין כדי שהקב"ה יסלח ביתר קלות?! משל ונמשל של המגיד מדובנא המסביר מדוע היה צורך להגדיל את החטא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3051פרשת ויקהל התורה מצווה: "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבתון שבת קודש" לשם מה פרטה התורה שיש לעבוד בששת הימים?! והלא אם תאמר שבשבת נחים נבין שבשאר הימים מן הסתם עובדים"?! סיפו מדהים על הקשר בין השניים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3052פרשת ויקהל "וביום השביעי יהיה לכם קודש" רעיון של רבי בונים מפשיסחא על שמירת השבת. סיפור על מחלל שבת שהחליט לחזור בתשובה וביקש לחלל עוד שבת אחת ותשובתו החכמה של הרב... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3053פרשת ויקהל התורה מצווה לגביי חילול השבת: "כל העושה בה מלאכה יומת" תוכחתו של רבי ישראל מסלנטר לבני הישיבות על הפרצות שנתגלו אצל הסוחרים בחילול השבת. שאלתו של אחד התלמידים: מה זה קשור אלינו?! אנו שומרים שבת?! תשובתו המדהימה של הרב והלקח לגבינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3054פרשת ויקהל "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבתון שבת קודש" מדוע כתוב תעשה בצירה (שמשמעות המילה נעשית מאליה) ולא תעשה בפתח (ציווי)?! הרי האדם עושה את המלאכה היא איננה נעשית מאליה?! תשובתו של רבי ישראל הכהן מראדין במשל נפלא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3055פרשת ויקהל התורה מצווה: "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבתון שבת קודש" רבי אליהו מלופיאן היה מזרז את אנשי עירו לעשות תענית דיבור ביום שבת. לשאלת תלמידיו מדוע דווקא בשבת?! מה לשבת ולתענית דיבור?! השיב רבי אליהו תשובה נפלאה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3056פרשת ויקהל התורה מצווה לגביי שמירת השבת: "כל העושה בה מלאכה יומת" ומיד לאחר מכן: "לא תבערו אש בכל מושבותיכ ביום השבת" מעשה ניסי שקרה בביתו של רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי" וההסבר שנתן למקורביו על הסמיכות בין הפסוקים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3057פרשת ויקהל התורה מצווה לגביי חילול השבת: "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" הויכוח של אדריאנוס קיסר ורבי יהושוע מי יותר גדול אדריאנוס או משה רבינו? וכיצד הוכיח לו רבי יהושוע שמשה גדול ממנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3101פרשת פקודי הפרשה פותחת "אלו פקודי המשכן, משכן-העדות" מדוע נכתבה המילה משכן פעמיים?! הקשר לשני בתי-המקדשות שחרבו. משל ונמשל של המגיד מדובנא לזירוז העם לתפילה על בנין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3102פרשת פקודי הפרשה פותחת "אלו פקודי המשכן, משכן-העדות" מדרש: משה היה חייב להראות לעם את כל החשבון על מנת להסיר את חשדם של בני ישראל. היתכן?! שעם ישראל יחשדו במנהיג שבז לכסף והזהב?! תשובתו של רבי שלמה ועל גודל רצונם של בני ישראל להיות חלק משמעותי בבניית המשכן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3103פרשת פקודי הפרשה פותחת "אלו פקודי המשכן, משכן-העדות" המשכן היה כערבון של הקב"ה לעם ישראל. משל ונמשל על הביטחון שנתן הקב"ה בעם ישראל שלא יפסידו את הערבון והאכזבה הגדולה שהביאה לחורבן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3104פרשת פקודי התורה מצווה לעשות מעיל לכהן הגדול ולעשותו "כפול". המעיל רומז למידות הטובות הנידרשות מתלמיד חכם. סיפור על רבי זושא מאניפולי והזהירות שנקט לפנים משורת הדין מעצם היותו תלמיד חכם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3105פרשת פקודי התורה מצווה לעשות 100 אדנים למשכן: "מאת אדנים למאת הכיכר .." חידושו של האדמו"ר מגור על הקשר בין מאת האדנים לחובה נשל מאה ברכות בכל יום. סיפור נפלא על רב שנדרש לשלם בעבור כוס קפה סכום רב והלקח שלמד לגביי ברכת "שהכל נהיה בדברו"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3106פרשת פקודי לאחר בניית המשכן מציינת התורה שמשה מברך את העושים במלאכה "ויברך אותם משה". מהי עוצמתה של ברכת הרב למדים מן הסיפור של בעל השאגת אריה שבירך זוג שנתנו לו שירות ונתקיימה ברכתו במלואה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3107פרשת פקודי לאחר בניית המשכן מציינת התורה שאהרון מעלה את הנרות לפני השם: "ויעל הנרות לפני ה". מה המשמעות של "לפני השם"? מצוות צריכות להיות ללא כוונות זרות כמו גאווה וכדומה..אלא לפני השם בלבד. סיפור עם בעל "קצות החושן" והתשובה שנתן לעשיר שחיפש גם גדולה ממצוות הצדקה שעשה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3108פרשת פקודי לאחר בניית המשכן מציינת התורה שכל בעלי המלאכה באו לפני משה "ויביאו את המשכן אל משה". מה המשמעות של ההבאה הזו?! משל ונמשל על הרצון של בעלי המלאכה להראות כל אחד מה הוא עשה.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3151פרשת ויקהל-פקודי "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבתון שבת קודש" לשם מה פרטה התורה שיש לעבוד בששת הימים?! והלא אם תאמר שבשבת נחים נבין שבשאר הימים מן הסתם עובדים"?! סיפו מדהים על הקשר בין השניים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3152פרשת ויקהל-פקודי "וביום השביעי יהיה לכם קודש" רעיון של רבי בונים מפשיסחא על שמירת השבת. סיפור על מחלל שבת שהחליט לחזור בתשובה וביקש לחלל עוד שבת אחת ותשובתו החכמה של הרב... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3153פרשת ויקהל-פקודי התורה מצווה לגביי חילול השבת: "כל העושה בה מלאכה יומת" תוכחתו של רבי ישראל מסלנטר לבני הישיבות על הפרצות שנתגלו אצל הסוחרים בחילול השבת. שאלתו של אחד התלמידים: מה זה קשור אלינו?! אנו שומרים שבת?! תשובתו המדהימה של הרב והלקח לגבינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3154פרשת ויקהל-פקודי "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבתון שבת קודש" מדוע כתוב תעשה בצירה (שמשמעות המילה נעשית מאליה) ולא תעשה בפתח (ציווי)?! הרי האדם עושה את המלאכה היא איננה נעשית מאליה?! תשובתו של רבי ישראל הכהן מראדין במשל נפלא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3155פרשת ויקהל-פקודי "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבתון שבת קודש" רבי אליהו מלופיאן היה מזרז את אנשי עירו לעשות תענית דיבור ביום שבת. לשאלת תלמידיו מדוע דווקא בשבת?! מה לשבת ולתענית דיבור?! השיב רבי אליהו תשובה נפלאה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3156פרשת ויקהל-פקודי "כל העושה בה מלאכה יומת" ומיד לאחר מכן: "לא תבערו אש בכל מושבותיכ ביום השבת" מעשה ניסי שקרה בביתו של רבי ישראל אבוחצירא ה"בבא סאלי" וההסבר שנתן למקורביו על הסמיכות בין הפסוקים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3157פרשת ויקהל-פקודי "לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבת" הויכוח של אדריאנוס קיסר ורבי יהושוע מי יותר גדול אדריאנוס או משה רבינו? וכיצד הוכיח לו רבי יהושוע שמשה גדול ממנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3158פרשת ויקהל-פקודי הפרשה השנייה פותחת "אלו פקודי המשכן, משכן-העדות" מדוע נכתבה המילה משכן פעמיים?! הקשר לשני בתי-המקדשות שחרבו. משל ונמשל של המגיד מדובנא לזירוז העם לתפילה על בנין בית המקדש השלישי שיבנה במהרה בימינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3159פרשת ויקהל-פקודי הפרשה השנייה פותחת "אלו פקודי המשכן, משכן-העדות" מדרש: משה היה חייב להראות לעם את כל החשבון על מנת להסיר את חשדם של בני ישראל. היתכן?! שעם ישראל יחשדו במנהיג שבז לכסף והזהב?! תשובתו של רבי שלמה ועל גודל רצונם של בני ישראל להיות חלק משמעותי בבניית המשכן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3160פרשת ויקהל-פקודי הפרשה השנייה פותחת "אלו פקודי המשכן, משכן-העדות" המשכן היה כערבון של הקב"ה לעם ישראל. משל ונמשל על הביטחון שנתן הקב"ה בעם ישראל שלא יפסידו את הערבון והאכזבה הגדולה שהביאה לחורבן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3161פרשת ויקהל-פקודי המעיל של הכהן הגדול יש לעשותו "כפול". המעיל רומז למידות הטובות הנידרשות מתלמיד חכם. סיפור על רבי זושא מאניפולי והזהירות שנקט לפנים משורת הדין מעצם היותו תלמיד חכם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3162פרשת ויקהל-פקודי 100 אדנים למשכן: "מאת אדנים למאת הכיכר .." חידושו של האדמו"ר מגור על הקשר בין מאת האדנים לחובה נשל מאה ברכות בכל יום. סיפור נפלא על רב שנדרש לשלם בעבור כוס קפה סכום רב והלקח שלמד לגביי ברכת "שהכל נהיה בדברו"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3163פרשת ויקהל-פקודי "ויברך אותם משה". מהי עוצמתה של ברכת הרב למדים מן הסיפור של בעל השאגת אריה שבירך זוג שנתנו לו שירות ונתקיימה ברכתו במלואה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3164פרשת ויקהל-פקודי לאחר בניית המשכן מציינת התורה שאהרון מעלה את הנרות לפני השם: "ויעל הנרות לפני ה". מה המשמעות של "לפני השם"? מצוות צריכות להיות ללא כוונות זרות כמו גאווה וכדומה..אלא לפני השם בלבד. סיפור עם בעל "קצות החושן" והתשובה שנתן לעשיר שחיפש גם גדולה ממצוות הצדקה שעשה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3165פרשת ויקהל-פקודי לאחר בניית המשכן מציינת התורה שכל בעלי המלאכה באו לפני משה "ויביאו את המשכן אל משה". מה המשמעות של ההבאה הזו?! משל ונמשל על הרצון של בעלי המלאכה להראות כל אחד מה הוא עשה.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3201פרשת ויקרא הפרשה הפותחת את ספר תורת כוהנים. "ויקרא אל משה" לשם מה קרא הקב"ה למשה? ומדוע נכתבה האות אלף קטנה מחברותיה למילה? משל ונמשל המבארים מדוע הקריאה למשה היתה הכרחית... ומה הקשר בין הענווה לחומש שלנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3202פרשת ויקרא "ויקרא אל משה" שאלתו של רבי בונים מפשיסחא: מדוע נכתבה האות אלף זעירא? ותירוצו בעזרת משל ונמשל להסבר על מעלת ענוותנותו של משה רבנו גדול הנביאים.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3203פרשת ויקרא דבר תורה קצר לפרשת ויקרא. "אדם כי יקריב מכם קורבן להשם" שאלתו של האלשייך הקדוש: מדוע נכתבה המילה מכם בפסוק? ניתן היה לכתוב אדם כי יקריב קורבן להשם?ותירוצו היקר מפנינים. סיפור על כהן שזילזל בקורבן של אשה ענייה והמוסר השכל לנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3204פרשת ויקרא התורה מצווה את הכהן בקורבן העני: "ושיסע אותו בכנפיו - לא יבדיל" מדרש המבאר את הציווי. סיפור על המלך אגריפס שרצה להקריב 1000 עולות לבדו. ואיך הקורבן של עני אחד קדם אותו... הקשר בין הקורבן לפרנסה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3205פרשת ויקרא התורה מצווה את הגזלן: "והשיב את הגזלה אשר גזל" "לאו הניתק לעשה" חששם של גדולי ישראל לגזלה. סיפור על רבי איסר זלמן מלצר זצ"ל וחששו לגזל במקווה הטהרה. לא מספיק להשיב את הגזילה אלא יש לפייס את הנגזל בדברים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3206פרשת ויקרא "אדם כי יקריב מכם קורבן להשם" שאלתו של רש"י: מדוע נכתבה המילה אדם בפסוק? ותירוצו על הקשר בין אדם הראשון להבאת הקורבן. סיפור על החפץ חיים וזהירותו בגזילה של שתי פרוטות אף שהבעלים מחלו לו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3207פרשת ויקרא התורה מצווה לקחת קורבנות דווקא מהבהמות ולא מן החיות מדוע? שלשת הטעמים לציווי זה. ומי מן הטעמים יתקיים אף לעתיד לבוא... "לב נשבר ונדכה אלוקים לא תבזה" ביאורו של רבי שלמה מרדומסק על הפסוק "מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן - תקריבו את קורבנכם" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3208פרשת ויקרא התורה מצווה "ושחט הבקר לפני השם" ביאורו של המגיד מדובנא בדרך משל ונמשל מדוע דווקא בקורבן העשיר - בן בקר נקטה התורה במילה "ושחט" דווקא... הקרבה מלשון התקרבות. אין הקב"ה חפץ בקורבן אלא בלב נשבר של החוטא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3209פרשת ויקרא פירושו של בעל הטורים בעניין הסמיכות "חטאת הקהל הוא: אשר נשיא יחטא" וההוראה לגדולי הדור מהסמיכות הזו. סיפור ניסי על רבי שמואל מאוזידא - גדול רבני טורקיה והמאמץ שעשה כדי להוכיח ולזרז את בני עירו בשמירת השבת äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3210פרשת ויקרא התורה מצווה "נפש כי תחטא ומעלה מעל..או בגזל.." שאלתו של החפץ חיים על המדרש: "סאה מלאה עוונות מי מקטרג?! עוון גזל מקטרג בראש" משל ונמשל של החפץ חיים המבארים מדוע הגזל מקטרג בראש וההשלכות שבעקבותיו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3211פרשת ויקרא התורה מצווה "נפש כי תחטא בשגגה.." מדוע על שגגה נדרש קורבן? הרי זה היה ללא כוונה?! תירוצו של האלשייך הקדוש. סיפור על אחד שנכשל וששאל את הרב לסיבה התברר שזו לא הפעם הראשונה שלו... אין תקלה באה אצל הזהירים במצוות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3251פרשת צו הפרשה פותחת בציווי: "צו את אהרון" רש"י מבאר שהמילה צו היא מלשון זירוז כיוון שבמקום שיש בו חסרון כיס נדרש זירוז. סיפור על רבי ישראל מסלנטר שהעמיד בעל פונדק על הדרך שנוהג בה לגביי אמון בבני אדם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3252פרשת צו הפרשה פותחת בציווי: "צו את אהרון" רש"י מבאר שהמילה צו היא מלשון זירוז כיוון שבמקום שיש בו חסרון כיס נדרש זירוז. ביאורו של הרבי מגור על חסרון-כיס והחיזוק = הזירוז הנידרש במקום שאין לו כיס... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3253פרשת צו הפרשה פותחת בציווי: "צו את אהרון" רש"י מבאר שהמילה צו היא מלשון זירוז מיד ולדורות. החשיבה על הדור הבא... סיפור על החפץ חיים ומסירותו למען הדור הבא. משל ונמשל שהביא לתלמידיו על מנת שיבינו את הצורך בדאגה אמיתית לדורות הבאים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3254פרשת צו הקב"ה מצווה: "ואש המזבח תוקד בו" חידושו של ה"שפת-אמת" בהיותו ילד על הפסוק הזה בפני סבו בעל "החידושי הרים" ההשלכה לגבינו בעניין הדרך בעבודת השם ותגובתו של הסבא שנתקיימה לבסוף... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3255פרשת צו הקב"ה מצווה: "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" חז"ל המשילו את התורה לאש התמיד ואלו המתמידים בה שומרים עליה שלא תיכבה... סיפור על גודל ההתמדה של רבי אליעזר מדינוב למרות ניסיונותיו של אביו לשמור על בריאותו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3256פרשת צו "זאת התורה לעולה למנחה לחטאת ולאשם" מדרש בשם רב אחא המביא משל ונמשל על הפחד של בני ישראל מטעות בפרטי הקרבת הקורבנות והדרך שמשה רבינו הרגיע אותם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3257פרשת צו משה רבינו בהוראת השם משמש את אהרון ובניו "ויקרב משה את אהרון ואת בניו וירחץ אותם במים" סיפור על האחים רבי זושא מאניפולי ורבי אלימלך מליזנסק על הדרך של כבוד הדדי והרצון של האחד לשרת את אחיו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3258פרשת צו "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" חז"ל המשילו את התורה לאש התמיד ואלו המתמידים בה שומרים עליה שלא תיכבה... סיפור על דרך ההנהגה של הגאון רבי אליהו לופיאן והשמירה על כל סעיף בשולחן ערוך... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3259פרשת צו "אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה" אחד הניסים שנעשו בבית המקדש: "לא כיבו הגשמים אש של עצי המערכה" לשם מה נדרש נס שכזה?! שהקב"ה לא יוריד גשם במקום המזבח?! הלימוד של רבי חיים קנייבסקי הלכה למעשה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3260פרשת צו מדרש תנחומא: שאלו אומות העולם את בלעם: "מדוע הקב"ה מצווה רק את בני ישראל להביא קורבן ולנו אינו מצווה? אמר להם בלעם: הקורבנות אינן אלא שלום. ומי שקבל את התורה שכתובין בה, צריך שיקריב קורבנות. אתם מתחלה פסלתם אותה, ועכשיו אתם מבקשים להקריב קורבנות?! משל ונמשל של המגיד מדובנא על תשובתו של בלעם "שלום"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3261פרשת צו צריך הכהן שתהא מחשבתו נקייה. כהן החושב שלא כהוגן "מפגל" בקורבן ופוסל אותו. מכיוון והיום אין לנו קורבן אנו משלימים אותו באמצעות התפילה. וכבר הורונו חז"ל: תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה" משל ונמשל על הדרך בה עלינו להתפלל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3262פרשת צו התורה מדגישה: "זאת התורה לעולה למנחה לחטאת ולמילואים ולזבח השלמים" לכל חטא יש תיקון - אין להתייאש כלל. הדרך בה הוכיח החפץ-חיים ע"י משל ונמשל את האפשרות שנתן לנו הקב"ה ברוב חסדו לתקן את פגמי הנפש גם כשאין בית מקדש äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3351פרשת תזריע "וביום השמיני ימול בשר עורלתו" מה ענינה של הברית שחתמנו בבשרינו? סיפור על קיסר רומי ורבי תנחומא על השמירה הצמודה לה זוכה יהודי שמל את עצמו ושומר תורה ומצוות. ולעומת זאת לאלו שמלו עצמם ובגדו בברית עם הקב"ה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3352פרשת תזריע מצוות ברית המילה מצווה חשובה מאד. שאלתו של אחד הלמדנים באירוסין של רבי בצלאל הכהן מוילנא (שהיה רק בן 12): מדוע מברכים את הילד בברית המילה: "כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים" הרי קודם האדם נכנס למעשים טובים- בר מצווה ורק אח"כ לחופה? מדוע הסדר בברכה הפוך?! והתשובה שנתן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3353פרשת תזריע מצוות ברית המילה מצווה שהילד הרך עושה שלא מדעתו וללא רצונו. שאלתו של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: מה פשר הברכה "כשם שנכנס לברית" והרי איננו מודע למה שעושים לו?! ותשובתו עם הלקח לנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3354פרשת תזריע הסברו של רבי ישראל מסלנטר זצ"ל על סמיכות פרשיות תזריע מצורע (המדברות על נגעי צרעת) לפרשת שמיני (המדברת על איסורי מאכלות אסורות). הזהירות חשובה בין עם מה שמכניסים לפה וגם למה שמוציאים מהפה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3355פרשת תזריע חיזוק באמונה וביטחון - פרנסה משמים מפרשת נגעים הייתכן?! סיפור מאלף על אשת כהן שבתבונתה הוכיחה את בעלה וחיזקה בו את הביטחון בהקב"ה והראתה לו איך הפרנסה מצוייה בביתנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3356פרשת תזריע המצורע נדרש לשבת מחוץ למחנה בבדידות מוחלטת ביאורו של רש"י במידה כנגד מידה - הוא ניסה בדיבורו לבודד בין אנשים הוא ישב בדד... סיפור על יהודי שקיבל הסבר על הבדידות מרבי ישראל מסלנטר כתוככה על דרכו הנלוזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3357פרשת תזריע אחד מסוגי הנגעים הוא נגע בבגדים. רעיון יפה של החפץ חיים שמסר אותו לקהילה שלו כתוכחה על המתירנות והבזבזנות ברכישת בגדים יקרים. זהו שביקש יעקב "לחם לאכול ובגד ללבוש" - לא בכדי להתהדר בו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3358פרשת תזריע "וביום השמיני ימול בשר עורלתו" כיצד ניתן לקיים את מצוות ברית המילה בשלמות? סיפור על המוהל רבי צדקא חוציין שהצליח להגיע לשלמות במצווה זו לאחר אלפי ילדים שמל בעצמו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3359פרשת תזריע מדרש: בשעה ששמעו ישראל פרשת נגעים נתייראו, אמר להם משה רבינו אל תתייראו!כ כל אלו מוכנים לכותיים אבל לכם מזומן לאכול, לשתות ולשמוח... משל ונמשל המגיד מדובנא המבארים מדרש זה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3360פרשת תזריע מדוע הנגעים באים דווקא בעור בשרו של החוטא? ביאור נפלא של המגיד מדובנא בדרך משל על ההרחקה המקרבת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3361פרשת תזריע שלשה סוגי נגעים מובאים בפרשתינו: שאת, ספחת ובהרת. ביאור של חז"ל על שלשת הדברים המעכבים את האדם מלעלות בדרך התורה והיראה וההשוואה לשלשת סוגי הנגעים. ומהי הדרך להסרת המכשלים הללו?... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3362פרשת תזריע במסכת נגעים מובאת הנחיה לכהן המטהר: "אין רואים נגעים ביום המעונן לפי שהכהה נראת עזה" ביאור חז"ל על משנתנו בדרך אגדה. סיפור מדהים והלקח שלימד הרב שבדרון על הצורך לדון לכף זכות כל יהודי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3363פרשת תזריע נגעים באים בעוון לשון הרע. האם ניתן לא לדבר לשון הרע בכלל? הרי אף אחד לא מצליח?! משל ונמשל המבארים את הדרך הנכונה להצלת חיים - "נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3401פרשת מצורע "זאת תהיה תורת המצורע" שאלתו של האדמו"ר מסוכוצוב: מדוע לא כתבה התורה בקיצור "זאת תורת המצורע"? מה משמעותה של המילה "תהיה" בלשון עתיד?! ותשובתו המעמיקה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3402פרשת מצורע "זאת תהיה תורת המצורע" מצורע = מוציא שם רע. סיפור עם רבי לוי יצחק מברדיצב שבחכמתו הצליח להסביר ליהודי אחד, מהי החומרה כשאדם מדבר על יהודי אחר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3403פרשת מצורע "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן" מצורע = מוציא שם רע. המצורע תלוי במוצא פיו של הכהן רק המילה "טהור" תשחרר אותו מטומאתו. משל ונמשל שהביא החפץ חיים על השפעת הלשון על כל גופו של האדם. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3404פרשת מצורע "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן". המצורע תלוי במוצא פיו של הכהן רק המילה "טהור" תשחרר אותו מטומאתו. רעיון שהביא המגיד מדובנא המבאר מהי המשמעות של דיבורו של הכהן בתהליך הטהרה של המצורע. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3405פרשת מצורע התורה מחייבת את המצורע להביא לטהרתו שתי ציפורים: "ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות". הטעם להבאת הציפורים על פי ביאורו של רש"י. בקשתו של רבי שמעון בר יוחאי והסיבה שחזר בו מבקשתו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3406פרשת מצורע התורה מחייבת את המצורע להביא לטהרתו בנוסף לשתי ציפורים: "עץ ארז ואזוב ושני תולעת". הטעם להבאתם על פי ביאורו של רש"י. סיפור מאלף על הדרך המקורית של רבי זושא מאניפולי להורדת הגאווה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3407פרשת מצורע המצורע חייב להביא לטהרתו בנוסף לשתי ציפורים: "עץ ארז ואזוב ושני תולעת". הטעם להבאתם על פי ביאורו של רש"י. סיפור על גודל ענוותנותו של רבי עקיבא איגר זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3408פרשת מצורע "זאת תהיה תורת המצורע" העונש הקשה של עוון לשון הרע על פי ספר חובת הלבבות. סיפור על רבי צבי דוד זצ"ל וביאורו על הפסוק: "ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר" בעקבות עלילה שהעלילו עליו בני העיר קרקא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3451פרשת תזריע מצורע "וביום השמיני ימול בשר עורלתו" מה ענינה של הברית שחתמנו בבשרינו? סיפור על קיסר רומי ורבי תנחומא על השמירה הצמודה לה זוכה יהודי שמל את עצמו ושומר תורה ומצוות. ולעומת זאת לאלו שמלו עצמם ובגדו בברית עם הקב"ה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3452פרשת תזריע מצורע מצוות ברית המילה מצווה חשובה מאד. שאלתו של אחד הלמדנים באירוסין של רבי בצלאל הכהן מוילנא (שהיה רק בן 12): מדוע מברכים את הילד בברית המילה: "כשם שנכנס לברית כן יכנס לתורה לחופה ולמעשים טובים" הרי קודם האדם נכנס למעשים טובים- בר מצווה ורק אח"כ לחופה? מדוע הסדר בברכה הפוך?! והתשובה שנתן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3453פרשת תזריע מצורע מצוות ברית המילה מצווה שהילד הרך עושה שלא מדעתו וללא רצונו. שאלתו של רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל: מה פשר הברכה "כשם שנכנס לברית" והרי איננו מודע למה שעושים לו?! ותשובתו עם הלקח לנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3454פרשת תזריע מצורע הסברו של רבי ישראל מסלנטר זצ"ל על סמיכות פרשיות תזריע מצורע (המדברות על נגעי צרעת) לפרשת שמיני (המדברת על איסורי מאכלות אסורות). הזהירות חשובה בין עם מה שמכניסים לפה וגם למה שמוציאים מהפה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3455פרשת תזריע מצורע חיזוק באמונה וביטחון - פרנסה משמים מפרשת נגעים הייתכן?! סיפור מאלף על אשת כהן שבתבונתה הוכיחה את בעלה וחיזקה בו את הביטחון בהקב"ה והראתה לו איך הפרנסה מצוייה בביתנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3456פרשת תזריע מצורע המצורע נדרש לשבת מחוץ למחנה בבדידות מוחלטת ביאורו של רש"י במידה כנגד מידה - הוא ניסה בדיבורו לבודד בין אנשים הוא ישב בדד... סיפור על יהודי שקיבל הסבר על הבדידות מרבי ישראל מסלנטר כתוככה על דרכו הנלוזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3457פרשת תזריע מצורע אחד מסוגי הנגעים הוא נגע בבגדים. רעיון יפה של החפץ חיים שמסר אותו לקהילה שלו כתוכחה על המתירנות והבזבזנות ברכישת בגדים יקרים. זהו שביקש יעקב "לחם לאכול ובגד ללבוש" - לא בכדי להתהדר בו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3458פרשת תזריע מצורע "וביום השמיני ימול בשר עורלתו" כיצד ניתן לקיים את מצוות ברית המילה בשלמות? סיפור על המוהל רבי צדקא חוציין שהצליח להגיע לשלמות במצווה זו לאחר אלפי ילדים שמל בעצמו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3459פרשת תזריע מצורע מדרש: בשעה ששמעו ישראל פרשת נגעים נתייראו, אמר להם משה רבינו אל תתייראו!כ כל אלו מוכנים לכותיים אבל לכם מזומן לאכול, לשתות ולשמוח... משל ונמשל המגיד מדובנא המבארים מדרש זה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3460פרשת תזריע מצורע מדוע הנגעים באים דווקא בעור בשרו של החוטא? ביאור נפלא של המגיד מדובנא בדרך משל על ההרחקה המקרבת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3461פרשת תזריע מצורע שלשה סוגי נגעים מובאים בפרשתינו: שאת, ספחת ובהרת. ביאור של חז"ל על שלשת הדברים המעכבים את האדם מלעלות בדרך התורה והיראה וההשוואה לשלשת סוגי הנגעים. ומהי הדרך להסרת המכשלים הללו?... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3462פרשת תזריע מצורע במסכת נגעים מובאת הנחיה לכהן המטהר: "אין רואים נגעים ביום המעונן לפי שהכהה נראת עזה" ביאור חז"ל על משנתנו בדרך אגדה. סיפור מדהים והלקח שלימד הרב שבדרון על הצורך לדון לכף זכות כל יהודי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3463פרשת תזריע מצורע נגעים באים בעוון לשון הרע. האם ניתן לא לדבר לשון הרע בכלל? הרי אף אחד לא מצליח?! משל ונמשל המבארים את הדרך הנכונה להצלת חיים - "נצור לשונך מרע ושפתיך מדבר מרמה"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3464פרשת תזריע מצורע "זאת תהיה תורת המצורע" שאלתו של האדמו"ר מסוכוצוב: מדוע לא כתבה התורה בקיצור "זאת תורת המצורע"? מה משמעותה של המילה "תהיה" בלשון עתיד?! ותשובתו המעמיקה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3465פרשת תזריע מצורע מצורע = מוציא שם רע. סיפור עם רבי לוי יצחק מברדיצב שבחכמתו הצליח להסביר ליהודי אחד, מהי החומרה כשאדם מדבר על יהודי אחר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3466פרשת תזריע מצורע "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן" מצורע = מוציא שם רע. המצורע תלוי במוצא פיו של הכהן רק המילה "טהור" תשחרר אותו מטומאתו. משל ונמשל שהביא החפץ חיים על השפעת הלשון על כל גופו של האדם. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3467פרשת תזריע מצורע "זאת תהיה תורת המצורע ביום טהרתו והובא אל הכהן". המצורע תלוי במוצא פיו של הכהן רק המילה "טהור" תשחרר אותו מטומאתו. רעיון שהביא המגיד מדובנא המבאר מהי המשמעות של דיבורו של הכהן בתהליך הטהרה של המצורע. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3468פרשת תזריע מצורע המצורע צריך להביא לטהרתו שתי ציפורים: "ולקח למטהר שתי ציפורים חיות טהורות". הטעם להבאת הציפורים על פי ביאורו של רש"י. בקשתו של רבי שמעון בר יוחאי והסיבה שחזר בו מבקשתו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3469פרשת תזריע מצורע התורה מחייבת את המצורע להביא לטהרתו בנוסף לשתי ציפורים: "עץ ארז ואזוב ושני תולעת". הטעם להבאתם על פי ביאורו של רש"י. סיפור מאלף על הדרך המקורית של רבי זושא מאניפולי להורדת הגאווה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3470פרשת תזריע מצורע המצורע חייב להביא לטהרתו בנוסף לשתי ציפורים: "עץ ארז ואזוב ושני תולעת". הטעם להבאתם על פי ביאורו של רש"י. סיפור על גודל ענוותנותו של רבי עקיבא איגר זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3471פרשת תזריע מצורע "זאת תהיה תורת המצורע" העונש הקשה של עוון לשון הרע על פי ספר חובת הלבבות. סיפור על רבי צבי דוד זצ"ל וביאורו על הפסוק: "ישיחו בי יושבי שער ונגינות שותי שכר" בעקבות עלילה שהעלילו עליו בני העיר קרקא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3501פרשת אחרי-מות הקב"ה מדבר אל משה "אחרי מות שני בני אהרון" שאלתו של רש"י: לשם מה מזכיר הקב"ה למשה את מיתת שני בני אהרון? וביאורו הנפלא על פי משל שהביא רבי אלעזר בן עזריה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3502פרשת אחרי-מות "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" בפרשה זו אנו קוראים על דרך עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. רעיון נפלא מתפילת "ונתנה תוקף" ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3503פרשת אחרי-מות הקב"ה שוכן בעם ישראל למרות שטמאים הם שנאמר: "השוכן איתם בתוך טומאותם" סיפור על רבי העשיל מפאטא ובחירתו במארח שאינו מדקדק בתורה ומצוות על פי מארח גאוותן והנימוק לזה מפרשת השבוע.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3504פרשת אחרי-מות הקב"ה מצווה: "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" פסוק זה, היה שגור בפי החפץ חיים ומלווה בסיפור שראה במו עיניו המלמדינו מוסר השכל על ההשקפה של היהדות לעניין ההשקעה בתורה ומצוות äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3505פרשת אחרי-מות הקב"ה מצווה: "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם - וחי בהם" מה השכר על שמירת החוקים והמשפטים? - וחי בהם! סיפור על מצוות הכנסת כלה שהצילה את בן התורם ממוות בעקבות הנימוק שנתן גבאי הצדקה לגביר הנדיב... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3506פרשת אחרי-מות ההוראה על קיום המצוות מופיעה כך: "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם - אני השם" יישוב הסתירה על פי משל ונמשל בין שני מאמרי חז"ל: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" ומאידך: "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" לשם מה עלי ללמוד הלכות בכל יום אם כיהודי כבר יש לי חלק בעוה"ב?!... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3507פרשת אחרי-מות "כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם" רעיון שהביא הרמ"א במשל ונמשל על השמירה שנדרשת בקיום המצוות והסיבה לדחיית הטענה של החוטא בתועבות הגויים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3508פרשת אחרי-מות הקב"ה מדבר אל משה אחרי מות שני בני אהרון "בקרבתם לפני השם וימותו" מהי התוספת של המילים בקרבתם לפני השם?! הסבר נפלא בדרך משל ונמשל על העדיפות של בני אהרון אצל הבורא יתברך והמחוייבות בעקבות היכולת הגבוהה שלהם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3510פרשת אחרי-מות הקב"ה מבקש ממשה רבינו לדבר אל אהרון ולהזהירו: "ואל יבא בכל עת אל הקודש" וכשהוא מגיע "כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו..." המגיד מדובנא מבאר את ההבדל בין משה רבינו לאהרון כן בדרך משל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3511פרשת אחרי-מות ביום הכיפורים מטילים גורלות בין שני השעירים "גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל" ביאורו של האור החיים הקדוש בדרך משל, על ההבדל והסיבה לכך שאחד נשחט במקדש והאחר נשלח לעזאזל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3512פרשת אחרי-מות "לפני השם תטהרו" מאמרו של רבי עקיבא: "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים" ביאורו של המגיד מדובנא בדרך משל על החשיבות שאת ישראל הקב"ה מטהר בעצמו ודואד גם לסבל והייסורים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3513פרשת אחרי-מות "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם" ההבדל בין עם ישראל לבין הגויים והסיבה לכך שלא ניתן לטמא את הארץ הספוגה בטומאות הגויים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3514פרשת אחרי-מות הקב"ה מזהיר: "ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם" ביאור נפלא בדרך משל ונמשל, על הסיבה לעונש דווקא לבני ישראל בארץ ישראל בשונה מהגויים שהיו כאן לפנינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3551פרשת קדושים "קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם" מדרש: "הקב"ה קידש את בני ישראל עוד לפני בריאת העולם" עלינו להיות המובחרים שבמובחרים! המשמעות של המדרש לאור פרשת השבוע בדרך משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3552פרשת קדושים "איש אימו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו - אני השם" דברי הגמרא: כולכם חייבים בכבודי! מדוע כולם חייבים בכבוד השם?! הרי יש שלשה שותפים באדם? תירוץ נפלא בדרך משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3553פרשת קדושים הבורא מצווה לנו: "אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם - אני השם אלוקכם" לשם מה התוספת אני השם אלוקכם?! תירוץ נפלא של המגיד מדובנא בדרך משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3554פרשת קדושים בין המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו הם: "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" דרך נפלאה שמצא רבי לוי יצחק מברדיצב לעורר את הסוחרים בעירו לזהירות הרבה בעת המסחר שלא להכשל בעוון גזל ואונאה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3555פרשת קדושים בין המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו הם: "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" לפעמים ישנם כאלו שמשיגים דברים ב"תחבולה" וחושבים שהכל "כשר" ושוכחים של"תחבולה" יש שם היא נקראת: גזל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3556פרשת קדושים אחת המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו היא: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" הדרך שבחר רבי ישראל מסלנטר להביא את תלמידו להכרה שבמאמר חז"ל: "קשוט עצמך ואחר-כך קשוט אחרים"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3557פרשת קדושים אחת המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו היא: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" מצוות ההוכחה צריכה זהירות גדולה שלא יבוא לידי חטא בזלזול כבוד האדם. הדרך שבחר החפץ חיים לומר זאת לתלמידיו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3558פרשת קדושים בין המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו הם: "לא תגנובו ולא תשקרו ולא תכחשו איש בעמיתו" מה עדיף להיות שוחט או להיות סוחר?! תשובה שנתן רבי ישראל מסלנטר לשוחט הקהילה שביקש לעשות הסבה למסחר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3559פרשת קדושים בין המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו הם: "ולא תשקרו ולא תכחשו איש בעמיתו" מיהו האיש שניתן לומר עליו "ודובר אמת בלבבו"?! התשובה היא רב ספרא! מדוע זכה לכינוי הזה והסיפור שבגינו זכה לתואר הנכסף... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3601פרשת אחרי-מות קדושים הקב"ה מדבר אל משה "אחרי מות שני בני אהרון" שאלתו של רש"י: לשם מה מזכיר הקב"ה למשה את מיתת שני בני אהרון? וביאורו הנפלא על פי משל שהביא רבי אלעזר בן עזריה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3602פרשת אחרי-מות קדושים "בזאת יבוא אהרון אל הקודש" בפרשה זו אנו קוראים על דרך עבודתו של הכהן הגדול ביום הכיפורים. רעיון נפלא מתפילת "ונתנה תוקף" ותשובה ותפילה וצדקה מעבירין את רוע הגזרה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3603פרשת אחרי-מות קדושים הקב"ה שוכן בעם ישראל למרות שטמאים הם שנאמר: "השוכן איתם בתוך טומאותם" סיפור על רבי העשיל מפאטא ובחירתו במארח שאינו מדקדק בתורה ומצוות על פי מארח גאוותן והנימוק לזה מפרשת השבוע.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3604פרשת אחרי-מות קדושים דבר תורה קצר לפרשת אחרי-מות קדושים. הקב"ה מצווה: "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם וחי בהם" פסוק זה, היה שגור בפי החפץ חיים ומלווה בסיפור שראה במו עיניו המלמדינו מוסר השכל על ההשקפה של היהדות לעניין ההשקעה בתורה ומצוות äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3605פרשת אחרי-מות קדושים "ושמרתם את חוקותי ואת משפטי אשר יעשה אותם האדם - וחי בהם" מה השכר על שמירת החוקים והמשפטים? - וחי בהם! סיפור על מצוות הכנסת כלה שהצילה את בן התורם ממוות בעקבות הנימוק שנתן גבאי הצדקה לגביר הנדיב... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3606פרשת אחרי-מות קדושים ההוראה על קיום המצוות מופיעה כך: "אשר יעשה אותם האדם וחי בהם - אני השם" יישוב הסתירה על פי משל ונמשל בין שני מאמרי חז"ל: "כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא" ומאידך: "כל השונה הלכות בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם הבא" לשם מה עלי ללמוד הלכות בכל יום אם כיהודי כבר יש לי חלק בעוה"ב?!... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3607פרשת אחרי-מות קדושים הקב"ה מזהיר: "כי את כל התועבות האל עשו אנשי הארץ אשר לפניכם" רעיון שהביא הרמ"א במשל ונמשל על השמירה שנדרשת בקיום המצוות והסיבה לדחיית הטענה של החוטא בתועבות הגויים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3608פרשת אחרי-מות קדושים הקב"ה מדבר אל משה אחרי מות שני בני אהרון "בקרבתם לפני השם וימותו" מהי התוספת של המילים בקרבתם לפני השם?! הסבר נפלא בדרך משל ונמשל על העדיפות של בני אהרון אצל הבורא יתברך והמחוייבות בעקבות היכולת הגבוהה שלהם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3609פרשת אחרי-מות קדושים "קדושים תהיו כי קדוש אני השם אלוקיכם" מדרש: "הקב"ה קידש את בני ישראל עוד לפני בריאת העולם" עלינו להיות המובחרים שבמובחרים! המשמעות של המדרש לאור פרשת השבוע בדרך משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3610פרשת אחרי-מות קדושים הקב"ה מבקש ממשה רבינו לדבר אל אהרון ולהזהירו: "ואל יבא בכל עת אל הקודש" וכשהוא מגיע "כתונת בד קודש ילבש ומכנסי בד יהיו על בשרו..." המגיד מדובנא מבאר את ההבדל בין משה רבינו לאהרון כן בדרך משל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3611פרשת אחרי-מות קדושים ביום הכיפורים מטילים גורלות בין שני השעירים "גורל אחד להשם וגורל אחד לעזאזל" ביאורו של האור החיים הקדוש בדרך משל, על ההבדל והסיבה לכך שאחד נשחט במקדש והאחר נשלח לעזאזל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3612פרשת אחרי-מות קדושים "לפני השם תטהרו" מאמרו של רבי עקיבא: "אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל לפני מי אתם מטהרין ומי מטהר אתכם אביכם שבשמים" ביאורו של המגיד מדובנא בדרך משל על החשיבות שאת ישראל הקב"ה מטהר בעצמו ודואד גם לסבל והייסורים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3613פרשת אחרי-מות קדושים הקב"ה מזהיר: "ולא תקיא הארץ אתכם בטמאכם אותה כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם" ההבדל בין עם ישראל לבין הגויים והסיבה לכך שלא ניתן לטמא את הארץ הספוגה בטומאות הגויים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3614פרשת אחרי-מות קדושים "ונכרתו הנפשות העושות מקרב עמם" ביאור נפלא בדרך משל ונמשל, על הסיבה לעונש דווקא לבני ישראל בארץ ישראל בשונה מהגויים שהיו כאן לפנינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3615פרשת אחרי-מות קדושים "איש אימו ואביו תיראו ואת שבתותי תשמורו - אני השם" דברי הגמרא: כולכם חייבים בכבודי! מדוע כולם חייבים בכבוד השם?! הרי יש שלשה שותפים באדם? תירוץ נפלא בדרך משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3616פרשת אחרי-מות קדושים הבורא מצווה לנו: "אל תפנו אל האלילים ואלוהי מסכה לא תעשו לכם - אני השם אלוקכם" לשם מה התוספת אני השם אלוקכם?! תירוץ נפלא של המגיד מדובנא בדרך משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3617פרשת אחרי-מות קדושים בין המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו הם: "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" דרך נפלאה שמצא רבי לוי יצחק מברדיצב לעורר את הסוחרים בעירו לזהירות הרבה בעת המסחר שלא להכשל בעוון גזל ואונאה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3618פרשת אחרי-מות קדושים בין המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו הם: "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" לפעמים ישנם כאלו שמשיגים דברים ב"תחבולה" וחושבים שהכל "כשר" ושוכחים של"תחבולה" יש שם היא נקראת: גזל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3619פרשת אחרי-מות קדושים בין המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו הם: "לא תעשוק את רעך ולא תגזול" לפעמים ישנם כאלו שמשיגים דברים ב"תחבולה" וחושבים שהכל "כשר" ושוכחים של"תחבולה" יש שם היא נקראת: גזל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3620פרשת אחרי-מות קדושים אחת המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו היא: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" הדרך שבחר רבי ישראל מסלנטר להביא את תלמידו להכרה שבמאמר חז"ל: "קשוט עצמך ואחר-כך קשוט אחרים"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3621פרשת אחרי-מות קדושים אחת המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו היא: "הוכח תוכיח את עמיתך ולא תשא עליו חטא" מצוות ההוכחה צריכה זהירות גדולה שלא יבוא לידי חטא בזלזול כבוד האדם. הדרך שבחר החפץ חיים לומר זאת לתלמידיו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3622פרשת אחרי-מות קדושים בין המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו הם: "לא תגנובו ולא תשקרו ולא תכחשו איש בעמיתו" מה עדיף להיות שוחט או להיות סוחר?! תשובה שנתן רבי ישראל מסלנטר לשוחט הקהילה שביקש לעשות הסבה למסחר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3623פרשת אחרי-מות קדושים בין המצוות שבין אדם לחברו בפרשתינו הם: "ולא תשקרו ולא תכחשו איש בעמיתו" מיהו האיש שניתן לומר עליו "ודובר אמת בלבבו"?! התשובה היא רב ספרא! מדוע זכה לכינוי הזה והסיפור שבגינו זכה לתואר הנכסף... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3651פרשת אמור "ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל..." הזהירות הנדרשת במניעת חילול השם נלמדת מהסיפור על רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל. סיפור על החפץ חיים שמנע חילול השם למרות שהפסיד לעצמו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3652פרשת אמור "אלה הם מועדי...ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון" רעיון יפה על סמיכות הפסוקים מהגאון מוילנא, רעיון על בישול צורך אוכל נפש בחגי ישראל והאיסור ביום הכיפורים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3653פרשת אמור "יום הכיפורים הוא לכפר על נפשותיכם ועיניתם את נפשותיכם..." רעיון יפה על מאמר חז"ל: "כל האוכל בתשיעי כאילו התענה תשיעי ועשירי" מהאדמו"ר רבי לוי יצחק מברדיצב - סנגורן של ישראל על זכויותהם של עם ישראל בערב יום הכיפורים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3654פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." רעיון יפה של הבעל שם טוב על המטרה שברכישת אתרוג יפה לחג הסוכות והצורך בכוונה לשם שמים ולא חלילה לשם התנשאות. "אתרג" - ר"ת אל תבואני רגל גאווה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3655פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." מה התכוון רבי מרדכי מנשכיז זצ"ל כשאמר: "כולם יברכו על אתרוג ואני אברך על סוס..." סיפור נפלא המלמד מהי החשיבות של עזרה לזולת אל מול מצוות ארבעת המינים. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3656פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." איך מקיימים מצווה ברמה כזו שתכוון למאמר חז"ל: "הוו משמשין את הרב שלא על מנת לקבל פרס"?! סיפור על הגאון רבי אליהו מוילנא שבשנה אחת הצליח להגיע לקיום מצווה באופן הזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3657פרשת אמור "ולקחתם לכם פרי עץ הדר..." איך להתמודד עם היצר הרע בשעת התרוממות הנפש בקיום מצוות ארבעת המינים נלמד מהסיפור על הגאון רבי יחיאל מיכל מזלוצוב שהצליח להרעיש עולמות כשכבש את כעסו וניצח את היצר הרע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3658פרשת אמור "בסוכות תשבו שבעת ימים..." מדוע שואל הבן: "מה נשתנה" דווקא בפסח ולא בסוכות עת אנו מחוץ לבית, בבית רעוע?! התשובה מצויה בסיפור על הרב צבי הירש לוין זצ"ל שבליל הסדר ענה למושל העיר שהקשה שאלה זו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3659פרשת אמור "בסוכות תשבו שבעת ימים..." עד כמה צריך להדר במצוות סוכה? רבי דוד מלעלוב וסוכתו המיוחדת והמפוארת ביותר שנעלמה באורח פתאומי. לאחר כמה שנים התברר הסיפןר האמיתי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3660פרשת אמור "ולא תחללו את שם קודשי ונקדשתי בתוך בני ישראל..." ציוויו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין זצ"ל על בנו בזהירות במעשיו שלא יגרמו חילול השם. שינוי בהנהגתו של רבי יהודה צדקא זצ"ל כדי לא לגרום חלילה חילול השם. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3661פרשת אמור "ששת ימים תעשה מלאכה וביום השביעי שבת שבתון" שאלתו של המגיד מדובנא על כפל הלשון "שבת שבתון" והתירוץ הנפלא במשל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3662פרשת אמור "ולקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר..." העדפה של "זה אלי ואנווהו" על מצוות שבין אדם לחברו במשל ונמשל המבארים שעדיף אתרוג פשוט ושלם על פני מהודר וחצוי לחצי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3701פרשת בהר "שש שנים תזרע שדך ובשנה השביעית שבת להשם" מצוות השמיטה. רעיון נפלא של החיד"א על המעלה של מצוות השמיטה ועונשו של זה שסוחר בפירות שביעית. והקשר לפסוק: "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3702פרשת בהר אחד מהציווים בפרשתינו: "ולא תונו איש את עמיתו" המילה "את" באה לרבות. מה אם כן היא מרבה בפזוק הזה?!רעיון של החפץ חיים עם לקח נוקב לגבינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3703פרשת בהר אחד מהציווים בפרשתינו: "וציויתי את בירכתי לכם בשנה השישית ועשת התבואה לשלש שנים.." סיפור מדהים על יהודי שהחליט לשמור שמיטה ונגרם לו נזק בשנה השישית שלא איפשר לו להתפרנס ובוודאי שלא לשלש שנים... וכיצד הנזק פירנס אותו ביד רחבה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3704פרשת בהר "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך" משל ונמשל של הבן איש חי לשאלה מה מוסיפה המילה עימך לציווי בפסוק הזה?! וכיצד צריך לתת צדקה לעני... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3705פרשת בהר דבר תורה קצר לפרשת בהר. אחד מהציווים בפרשתינו: "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך" דבריו של החפץ חיים על הדרך שעובר העני שבא לבקש צדקה ומהי ההתייחסות הנאותה למצוות הצדקה? אוי לאותה בושה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3706פרשת בהר "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך" אם אין לי יכולת לעזור לאחרים כיצד אוכל גם אני לזכות במצווה חשובה זו של צדקה?! תשובתו של הרב לעגלון ששאל זאת והלקח לכל אחד מאיתנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3707פרשת בהר אחד מעיניני מסחר בפרשתינו: "וכי תמכור ממכר לעמיתך או קנה מיד אמיתך, אל תונו איש את אחיו" האיסור החמור בהונאה הוא לא רק לגביי שקר אלא גם להתנהלות בתוכינו בעת המסחר... כיצד קיים זאת רבי שרגא פייבל הלכה למעשה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3708פרשת בהר "לא תונו איש את עמיתו" האיסור החמור בהונאה הוא לא רק לגביי הזולת אלא גם לגביי עצמינו... כיצד קיים זאת בעל המשנה ברורה - החפץ חיים הלכה למעשה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3709פרשת בהר "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך" יש כאלו שעוזרים לכל העולם ושוכחים את בני משפחתם, בזמן שהציווי הוא קודם על בני המשפחה. דרך מיוחדת שמצא הרב כדי להסביר לאחד העשירים את הציווי הזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3710פרשת בהר אחד מהציווים בפרשתינו: "אל תיקח מאיתו נשך ותרבית" רעיון נפלא של בעל הטורים על אותו מלווה בריבית שאין לו חלק לעולם הבא. סיפור מדהים על פסיקתו של רבי עקיבא איגר זצ"ל לתביעה על החברה קדישא שביקשה מבני משפחתו של מלווה בריבית מחיר מופקע המסר לכולנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3751פרשת בחוקותי אחד התנאים למתן השפע מאת הבורא בפרשתינו: "אם בחוקותי תלכו" רש"י מפרש: שתהיו עמלים בתורה מהו עמלה של תורה? סיפור על רבי חיים שמואלביץ זצ"ל שבכל רגע פנוי ולו הקשה ביותר מצא את הזמן ללמוד ולעמול בתורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3752פרשת בחוקותי אחד התנאים למתן השפע מאת הבורא בפרשתינו: "אם בחוקותי תלכו" רש"י מפרש: שתהיו עמלים בתורה מהו עמלה של תורה? סוד ההצלחה של החתם סופר שהצליח להיות רב בחמש דקות בלבד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3753פרשת בחוקותי הקב"ה מבטיח לנו: "ופניתי אליכם" רש"י מפרש: אפנה אני מכל עסקי לשלם שכרכם... החפץ חיים במשל מרתק עונה על השאלה מדוע דרך רשעים צלחה - מדוע הקב"ה משלם לרשעים כאן בעולם הזה את שכרם äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3754פרשת בחוקותי כחלק מהתוכחה מופיע הפסוק: "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור" מה לפסוק זה ולתוכחה?! מדוע שינה הכתוב את הסדר של האבות והתחיל מיעקב? תרוץ לשתי השאלות ע"י משל אחד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3755פרשת בחוקותי "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור" מדוע שינה הכתוב את הסדר של האבות והתחיל מיעקב? תרוץ של רבי שמלקע עפ"י המשנה במסכת אבות: "על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3756פרשת בחוקותי אחד התנאים למתן השפע מאת הבורא בפרשתינו: "אם בחוקותי תלכו" רש"י מפרש: שתהיו עמלים בתורה.. דין תורה שהגיעה לרבי הלל מאייבישיץ זצ"ל בן חתן לחמיו והדרך היצירתית שבחר להסביר לאבי הכלה מדוע כדאי שהחתן ימשיך ללמוד תורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3757פרשת בחוקותי אחד התנאים למתן השפע מאת הבורא בפרשתינו: "אם בחוקותי תלכו" רש"י מפרש: שתהיו עמלים בתורה.. מה יש בתורה שהיא הלקח הכי משתלם מבין הסחורות? עד שנאמר עליה: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" הסבר נפלא עפ"י משל ונמשל ליחודיות שיש בתורה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3801פרשת בהר-בחוקותי "שש שנים תזרע שדך ובשנה השביעית שבת להשם" מצוות השמיטה. רעיון נפלא של החיד"א על המעלה של מצוות השמיטה ועונשו של זה שסוחר בפירות שביעית. והקשר לפסוק: "שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3802פרשת בהר-בחוקותי "ולא תונו איש את עמיתו" המילה "את" באה לרבות. מה אם כן היא מרבה בפזוק הזה?!רעיון של החפץ חיים עם לקח נוקב לגבינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3803פרשת בהר-בחוקותי "וציויתי את בירכתי לכם בשנה השישית ועשת התבואה לשלש שנים.." סיפור מדהים על יהודי שהחליט לשמור שמיטה ונגרם לו נזק בשנה השישית שלא איפשר לו להתפרנס ובוודאי שלא לשלש שנים... וכיצד הנזק פירנס אותו ביד רחבה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3804פרשת בהר-בחוקותי "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך" משל ונמשל של הבן איש חי לשאלה מה מוסיפה המילה עימך לציווי בפסוק הזה?! וכיצד צריך לתת צדקה לעני... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3805פרשת בהר-בחוקותי "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך" דבריו של החפץ חיים על הדרך שעובר העני שבא לבקש צדקה ומהי ההתייחסות הנאותה למצוות הצדקה? אוי לאותה בושה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3806פרשת בהר-בחוקותי "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך" אם אין לי יכולת לעזור לאחרים כיצד אוכל גם אני לזכות במצווה חשובה זו של צדקה?! תשובתו של הרב לעגלון ששאל זאת והלקח לכל אחד מאיתנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3807פרשת בהר-בחוקותי אחד מהציווים בעיניני מסחר בפרשתינו: "וכי תמכור ממכר לעמיתך או קנה מיד אמיתך, אל תונו איש את אחיו" האיסור החמור בהונאה הוא לא רק לגביי שקר אלא גם להתנהלות בתוכינו בעת המסחר... כיצד קיים זאת רבי שרגא פייבל הלכה למעשה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3808פרשת בהר-בחוקותי אחד מהציווים בעיניני מסחר בפרשתינו: "לא תונו איש את עמיתו" האיסור החמור בהונאה הוא לא רק לגביי הזולת אלא גם לגביי עצמינו... כיצד קיים זאת בעל המשנה ברורה - החפץ חיים הלכה למעשה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3809פרשת בהר-בחוקותי אחד מהציווים בפרשתינו: "וכי ימוך אחיך ומטה ידו עימך" יש כאלו שעוזרים לכל העולם ושוכחים את בני משפחתם, בזמן שהציווי הוא קודם על בני המשפחה. דרך מיוחדת שמצא הרב כדי להסביר לאחד העשירים את הציווי הזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3810פרשת בהר-בחוקותי אחד מהציווים בפרשתינו: "אל תיקח מאיתו נשך ותרבית" רעיון נפלא של בעל הטורים על אותו מלווה בריבית שאין לו חלק לעולם הבא. סיפור מדהים על פסיקתו של רבי עקיבא איגר זצ"ל לתביעה על החברה קדישא שביקשה מבני משפחתו של מלווה בריבית מחיר מופקע המסר לכולנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3811פרשת בהר-בחוקותי אחד התנאים למתן השפע מאת הבורא בפרשתינו: "אם בחוקותי תלכו" רש"י מפרש: שתהיו עמלים בתורה מהו עמלה של תורה? סיפור על רבי חיים שמואלביץ זצ"ל שבכל רגע פנוי ולו הקשה ביותר מצא את הזמן ללמוד ולעמול בתורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3812פרשת בהר-בחוקותי אחד התנאים למתן השפע מאת הבורא בפרשתינו: "אם בחוקותי תלכו" רש"י מפרש: שתהיו עמלים בתורה מהו עמלה של תורה? סוד ההצלחה של החתם סופר שהצליח להיות רב בחמש דקות בלבד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3813פרשת בהר-בחוקותי הקב"ה מבטיח לנו: "ופניתי אליכם" רש"י מפרש: אפנה אני מכל עסקי לשלם שכרכם... החפץ חיים במשל מרתק עונה על השאלה מדוע דרך רשעים צלחה - מדוע הקב"ה משלם לרשעים כאן בעולם הזה את שכרם äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3814פרשת בהר-בחוקותי כחלק מהתוכחה מופיע הפסוק: "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור" מה לפסוק זה ולתוכחה?! מדוע שינה הכתוב את הסדר של האבות והתחיל מיעקב? תרוץ לשתי השאלות ע"י משל אחד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3815פרשת בהר-בחוקותי "וזכרתי את בריתי יעקב ואף את בריתי יצחק ואף את בריתי אברהם אזכור" מדוע שינה הכתוב את הסדר של האבות והתחיל מיעקב? תרוץ של רבי שמלקע עפ"י המשנה במסכת אבות: "על שלשה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3816פרשת בהר-בחוקותי אחד התנאים למתן השפע מאת הבורא בפרשתינו: "אם בחוקותי תלכו" רש"י מפרש: שתהיו עמלים בתורה.. דין תורה שהגיעה לרבי הלל מאייבישיץ זצ"ל בן חתן לחמיו והדרך היצירתית שבחר להסביר לאבי הכלה מדוע כדאי שהחתן ימשיך ללמוד תורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3817פרשת בהר-בחוקותי אחד התנאים למתן השפע מאת הבורא בפרשתינו: "אם בחוקותי תלכו" רש"י מפרש: שתהיו עמלים בתורה.. מה יש בתורה שהיא הלקח הכי משתלם מבין הסחורות? עד שנאמר עליה: "כי לקח טוב נתתי לכם תורתי אל תעזובו" הסבר נפלא עפ"י משל ונמשל ליחודיות שיש בתורה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3851פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" מדרש רבה: "בשלשה דברים ניתנה תורה באש, במים ובמדבר" מהו המייחד את שלשת הדברים הללו בהקשר לתורה? תשובתו המופלאה של המגיד מדובנא על התכונות הנדרשות מלומד התורה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3852פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" רעיון של החיד"א על האחדות של בני ישראל לפני מתן תורה וההוראה לנו לחיזוק בענייני דרך ארץ לפני חג השבועות שהרי "דרך ארץ קדמה לתורה" והרמז שמצא לזה במילים "במדבר סיני" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3853פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" מדרש רבה: "בשלשה דברים ניתנה תורה באש, במים ובמדבר" מהו המייחד את שלשת הדברים הללו? תשובתו של רבי מאיר שפירא ראש חכמי לובלין והקשר למסירות הנפש של אבותינו äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3854פרשת במדבר כשמשה רבינו מונה את בני ישראל אומר לו הקב"ה: "איש ראש לבית אבותיו הוא" סיפור מדהים על רבי מנחם מנדל מקוצק ומגילת היוחסין שנשרפה. וההבטחה שלו לאימו והלקח לגבינו äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3855פרשת במדבר כשמשה רבינו מונה את בני ישראל הוא מדגיש: "אלה קרואי העדה" חשיבותו של המנהיג בהנהגת העדה ניתן ללמוד מהסיפור על הגאון מוילנא והדרך שבחר כדי להוכיח את ראשי הקהל שלו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3856פרשת במדבר "הקרב את מטה לוי לפני אהרון..ושרתו אותו" מדרש רבה: "הדא הוא דכתיב: "צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה" מהו המייחד את הארז והתמר? ומהי ההשלכה לגבי מנהיגי הדור?! תשובתו של הבעל שם טוב על הדימיון של שבט לוי דווקא לעץ התמר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3857פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" רעיון מדהים של המגיד מדובנא על פי מדרש רבה בצורת משל ונמשל על השלמות והטובה בניסים שנעשו בזמן ההליכה במדבר לעומת נס קריעת ים סוף äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3858פרשת במדבר "וידבר השם אל משה במדבר סיני" רש"י: מתוך חיבתן לפניו מונה אותן כל שעה" רעין של רבי יחזקאל מקוזמיר זצ"ל היתכן שכולם בדרגה אחת לפני הקב"ה שכולן חביבין לפניו?! ותירוצו עפ"י מאמר חז"ל: "אין לך אדם שאין לו שעה" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3859פרשת במדבר כשמשה רבינו מונה את בני ישראל אומר לו הקב"ה: "שאו את ראש כל עדת בני ישראל למשפחותם לבית אבותם" משל ונמשל שהביא הבן איש חי כתירוץ לשאלה: האם לא ברור שמונים את בני ישראל יש למנות את כולם?! לשם מה כתבה התורה את המילה "כל"?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3860פרשת במדבר פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. מה המשמעות של הסמיכות של הפרשת במדבר לחג השבועות? תשובתו של הרב משה פיינשטיין זצ"ל והראיה מהפסוק: "שאו את ראש בני ישראל... כל זכר לגולגלותם"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3861פרשת במדבר פרשת במדבר נקראת תמיד לפני חג השבועות. שאלתו של הצדיק מנחם מנדל מוורקי זצ"ל הרי שבת שלפני יום הכיפורים נקראת "שבת שובה" ושבת שלפני פסח נקראת "שבת הגדול" אם כן איך נקראת השבת שלפני שבועות?! ותשובתו המד המדהימה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3901פרשת נשא ערבות הדדית בפרשת השבוע. "איש או אשה כי יעשו מכל חטאת האדם והתוודו את חטאתם והשיב את אשמו" שאלתו של רבי משה חגיז: מדוע הפסוק פותח בלשון יחיד ממשיך בלשון רבים ומסיים בלשון יחיד?! ותרוצו במשל ונמשל והמסר שיש לגבי ערבות הדדית... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3902פרשת נשא "ואיש את קדשיו לו יהיה" ביאורו של החפץ חיים על הפסוק בדרך של משל ונמשל. מוסר השכל לכל יהודי על הכדאיות שבהשקעה לטווח ארוך, וכן על הבחירה הנכונה בהשקעה בטוחה בעלת תשואה גבוהה במיוחד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3903פרשת נשא "איש אשר יתן לכהן - לו יהיה" ביאורו של הרב זלמן סורוצקין זצ"ל על הפסוק בדרך צחות תוך שהוא מביא סיפור על הפרשן דון אברבנל והגישה שלו לחיים תוך שהוא מביא אתה לידי ביטוי הלכה למעשה. היכולת להבין מה שלי ומה נשאר לי באמת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3904פרשת נשא "איש אשר יתן לכהן - לו יהיה" ביאורו של רבי ישראל מאיר הכהן זצ"ל על הפסוק בדרך של משל המביא להבנה שההשקעה הטובה ביותר איננה בהכרח מה שצריך ברגע זה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3905פרשת נשא מה מחפש היצר הרע בגאווה?!. "איש או אשה כי יפליא לנדור נדר נזיר להשם" דבריו של רבי שמעון הצדיק והמפגש שלו עם נזיר יפה תואר ודרך הלחימה של הנער עם היצר הרע עד שנשקו על ראשו ואמר "יהי רצון שירבו נודרי נזירות כמתך בישראל". שאלתו של הסטייפלר זצ"ל והתובנות שלו מהסיפור... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3906פרשת נשא מדוע נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה? רש"י: "כל הרואה סוטה בקילקולה יזיר עצמו מן היין" מה הקשר?! סיפור על מה הדאגה של רבי ישראל מסלנטר זצ"ל בזמן חוליו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3907פרשת נשא "וכיפר עליו מאשר חטא על הנפש" מה חטא הנזיר שעליו להביא קורבן חטאת?!. סיפור על רבי יחיאל מיכל מאוסטרובצא זצ"ל על תשובתו המופלאה לשאלת תלמידיו: "מדוע הרבי מתענה ומסתגף בזמן שהגמרא בפרוש אוסרת זאת?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3951פרשת בהעלותך "ויעש כן אהרון" רש"י: מגיד שיבחו שלא שינה. מה הרבותא בזה שהוא לא שינה? הרי חלק מהאמונה הבסיסית של כל יהודי היא להאמין בבורא ולעשות כל שהוא מצווה?! תירוצו בדרך משל של המגיד מדובנא äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3952פרשת בהעלותך "והבדלת את הלווים מתוך בני-ישראל והיו לי הלווים" ביאור נפלא של מדרש ילקוט שימעוני בדרך משל על חביבותם של שבט לוי לפני הקב"ה והזכות הגדולה שנפלה בחלקם. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3953פרשת בהעלותך "וכי תבואו מלחמה בארצכם...והרעותם בחצוצרות...ונושעתם מאויבכם" רעיון נפלא של הצדיק רבי שמואל משינובא זצ"ל על ההבדל בין פרשתינו לבין פרשת כי תצא שם מובטח "ושבית שביו" והפרוייקצייה למלחמת היצר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3954פרשת בהעלותך "וכי תבואו מלחמה בארצכם...והרעותם בחצוצרות...ונושעתם מאויבכם" סיפור הצלה בתקופתו של הגאון רבי מאיר לייבוש - המלבי"ם זצ"ל המראה כיצד תקיעה בשופר הדפה את הפורעים והצילה את הקהילה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3955פרשת בהעלותך משה מציג בפני יתרו אפשרות להצטרף איתם ןלנחול את ארץ ישראל "ויאמר משה לחובב נוסעים אנחנו אל המקום לכה אתנו והטבנו ..." כצד משה מאפשר לחותנו לנחול את הארץ הרי הקב"ה הועיד אותה לבני ישראל?! תירוץ נפלא בדרך של משל ונמשל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3956פרשת בהעלותך בני-ישראל מתלוננים: "זכרנו את הדגה אשר אכלנו במצריים את הקישואים ואת האבטיחים..." מה חשבו בני ישראל שמשה רבינו ימציא להם במדבר את המעדנים שהיו להם במצרים?! תירוץ נפלא בדרך של משל ונמשל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3957פרשת בהעלותך בני-ישראל מתלוננים ומשה זועק אל הקב"ה: "האנוכי הריתי את כל העם הזה אם אנוכי ילדתיהו... מאיין לי בשר, לתת לכל-העם הזה...?!" סיפור מופלא עם ה"שפת אמת" על החובה של ההורים לעזור לילדהם בכל גיל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3958פרשת בהעלותך התורה מעידה על משה רבינו: "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" משלו של המגיד מדובנא המבהיר מהי ההשקפה הנכונה בהנהגת האדם. ומעלתו של משה בעצם ענוותנותו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
3959פרשת בהעלותך התורה מעידה על משה רבינו: "והאיש משה עניו מאד מכל האדם אשר על פני האדמה" ביאורו של הרמב"ן (רבי משה בן נחמן) שלימדה התורה שהנעלב ואינו משיב הקב"ה נפרע מרודפיו ואף מרים את קרנו... סיפור על רבי יהודה צדקא שקיים זאת הלכה למעשה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4001פרשת שלח ביאורו המדהים של האדמו"ר מגור - בעל ה"חידושי-הרים" על דברי השיכנוע של כלב ויהושוע אל העם: "ואתם אל תיראו את עם הארץ...סר צילם מעליהם והשם איתנו" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4002פרשת שלח האם זה מוצדק שהבן יענש בעוון אביו?! משל מיוחד של רבי ברכיה הנקדן זצ"ל על הזאב והשועל והלקח שלמד הזאב מהפסוק: "פוקד עוון אבות על בנים ועל בני בנים" והשכר שיקבל זה שהולך בדרכי אבותיו äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4003פרשת שלח אם אדם שחוזר בתשובה נמחלים לו עוונותיו, מדוע משה מונע מבני ישראל (לאחר שחזרו בתשובה) לעלות לארץ עד שהוא אומר להם: "אל תעלו כי אין השם בקירבכם"?! הסברו של המגיד מובנא בדרכו המיוחדת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4004פרשת שלח "ויוציאו את דיבת הארץ אשר תרו אותה" מסקנתו של רבי אלעזר בן פרטא מעונשם של מרגלים (ערכין טו.): "ומה המוציא שם רע על אבנים ועצים כך, המוציא לעז על חברו על אחת כמה וכמה" סיפור עם החפץ חיים וזהירותו בלשון הרע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4005פרשת שלח "הארץ אשר עברנו לתור אותה ארץ אוכלת יושביה היא - וכל העם אשר ראינו בתוכה אנשי מידות" כיצד הגיעו המרגלים למסקנה שאם האנשים גדולים והפירות גדולים הרי שזו ארץ אוכלת יושביה?! לכאורה ההיפך הוא הנכון?! משל ונמשל המבארים את מסקנתם äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4006פרשת שלח יהושוע בין נון וכלב בן יפונה עוצרים את ההסתה של המרגלים ומכריזים בקול: "הארץ אשר עברנו בה לתור אותה טובה הארץ מאד מאד" מה הבינו שניהם שנסתר מבינתם של המרגלים האחרים?! מעלותיה של ארץ ישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4007פרשת שלח ממה חששו בני ישראל עד שנדרש השיכנוע של כלב ויהושוע אל העם: "ואתם אל תיראו את עם הארץ כי לחמינו הם - סר צילם מעליהם ..."?! משל החמור והמטען ופיקחותו של השועל שראה את התמונה האמיתית והנמשל לבני ישראל ולחששם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4051פרשת קרח רבי שמחה בונים מפשיסחא מבאר מדוע קורח שהיה בעל ייחוס גדול כפי שמעידה עליו התורה: "ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי" לא זכה לגדולה ואת הסיבה שדווקא נבלע קורח באדמה - מידה כנגד מידה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4052פרשת קרח "ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי" מדוע לא המשיכה התורה והזכירה שלוי היה בנו של יעקב?! תשובתו של רש"י הקדוש בלשונו הזהב... סיפור המבאר שיעקב ביקש לא להזכר במחלוקת על מנת להקל בעונש של קורח... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4053פרשת קרח "ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ודתן אבירם..." מאמר חז"ל: "כל מחלוקת שהיא לשם שמים, סופה להתקיים. ושאינה לשם שמים, אין סופה להתקיים. איזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים? זו מחלוקת הלל ושמאי. ושאינה לשם שמים? זו מחלוקת קרח וכל עדתו" ביאורו של רבי יהונתן אייבישיץ... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4054פרשת קרח "ויקח קורח..." מאמר חז"ל על קורח: קורח לקח את אוצרותיו מפרעה ועליו נאמר: "עושה עושר ולא במשפט בחצי ימיו יעזבנו" מה הבעייה שהוא לקח מפרעה?! לכאורה הוא עשה את כספו ביושר?! משל ונמשל להבנת העניין... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4055פרשת קרח קורח ועדתו מתריסים כנגד משה ואהרון: "כי כל העדה כולם קדושים ומדוע תתנשאו על קהל השם?!" היתכן שיאמרו כך על משה ואהרון?! דרכה של מחלוקת. משה נותן לקורח רעיון כיצד לבדוק את אהרון הכהן: "ואהרון מהו כי תלינו עליו"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4056פרשת קרח קורח ועדתו נבלעים באדמה: "ותפתח הארץ את פיה ותבלע אותם ואת בתיהם ואת כל הרכוש" שאלתו של רבי זאב מסטריקוב: הרי הקב"ה מעניש במידה כנגד מידה, מהי המידה שכנגדה בחר הקב"ה דווקא בעונש שיבלעו באדמה?! ותשובתו המפליאה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4101פרשת חוקת פרשת פרה אדומה נאמר בה: "זאת חוקת התורה" רש"י: עונה על השאלה מדוע נקראת חוקה? "גזרה היא מלפני ואין לך רשות להרהר אחריה" סיפור על הדרך בה הסביר הגאון רבי חיים מיזל לעשיר אחד את ביאור דברי רש"י במצוות הצדקה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4102פרשת חוקת פרשת פרה אדומה נאמר בה: "זאת חוקת התורה" שלמה המלך אומר: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" משל נפלא המבאר מדוע שלמה החכם מכל אדם לא הצליח להבין את הטעם של מצוות פרה אדומה... רק מי שמעמיק מבין עד כמה הוא לא יודע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4103פרשת חוקת פרשת פרה אדומה נאמר בה: "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה" שלמה המלך אומר: "אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממני" משל נפלא המבאר מדוע שלמה החכם מכל אדם ניסה בכלל לחפש טעם לחוק?! ביאורו של הבן איש חי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4104פרשת חוקת פרשת פרה אדומה נאמר בה: "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה" רעיון יפה של רבי שמחה בונים מפשיסחא וההשוואה שלו להתנהלות האדם "תמים תהיה עם השם אלוקיך" והמסקנה מדוע הקב"ה מדקדק עם צדיקים כחוט השערה.. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4105פרשת חוקת פרשת פרה אדומה נאמר בה: "ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה מום אשר לא עלה עליה עול - ונתתם אתה אל אלעזר הכהן" רעיון יפה של המגיד מקוזניץ לאחד שחושב שהוא תמים ומושלם והדרך לטיפול בבעיה והראייה מפסוק זה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4106פרשת חוקת "זאת התורה אדם כי ימות באוהל" ביארו חז"ל: כדי לקנות תורה על האדם להמית עצמו באוהלה של תורה. סיפור על הגאון רבי מאיר שפירא ותשובתו המדהימה לנדיב ששאל אתו מדוע הוא דואג לבחורי הישיבה לחדרים נאים?!... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4107פרשת חוקת משה מכין את אהרון וכך מצווהו הקב"ה: "קח את אהרון ואת אלעזר בנו והעל אותם הר ההר" רש"י מבאר: קחנו בדברים אמור לו אשריך שזכית להעברת כתר הכהונה לבניך ואילו בני איננו ממשיך דרכי... החשיבות לעודד ולנחם כל יהודי השרוי בצער. סיפור על רבי מאיר מפרמישלן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4151פרשת בלק "וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור" רש"י שואל: היתכן שהקב"ה משרה שכינתו על גוי רשע?! ומתרץ שלא יהיה פיתחון פה לגויים ויאמרו: "לו היה לנו נביא היינו שומעים לך"... שאלתו של רבי בונים מפשיסחא על תירצו של רש"י וביאורו הנפלא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4152פרשת בלק בלק אומר לבלעם: "כי ידעתי את אשר תברך מבורך ואשר תאור יואר" מניין היה לבלעם כוח לברך?! הרי כל מעלתו היתה בזה שהוא ידע לכוון אל זעמו של הקב"ה בכל יום והיה מקלל. אבל ברכה מניין לו?! תשובה נפלאה ומעיינת בדרך משל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4153פרשת בלק בלעם מכריז בנאומו: "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" על מה מדבר בלעם?! מה לא ידעו בני ישראל עד לאותו הרגע?! משל ונמשל המבארים את הידע שנוסף לבני ישראל ע"י ניסיונו של בלעם לקלל ולבסף ברכם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4154פרשת בלק בלעם צועק על אתונו לאחר שזו מחצה את רגלו אל הקיר: "לו יש חרב בידי - כי עתה הרגתיך" מהו המוסר שהוכיחה האתון את בלעם בתגובה לדבריו?! משל ונמשל המבהירים בדרך ציורית את דברי המוסר של האתון אל בלעם הרשע. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4155פרשת בלק האתון פותחת את פיה ואומרת לבלעם: "הלא אנוכי אתונך אשר רכבת עלי מעודך עד-היום הזה..." הסברו המופלא של הרב יצחק מפונוביץ זצ"ל לחבורת "מיוחסים" שרבו מי יפתח בדברים עפ"י משל מליצי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4156פרשת בלק "כעת יאמר ליעקב ולישראל מה פעל אל" משל ונמשל מדהים שמביא החפץ חיים המבאר את דברי המדרש: "א"ר ירמיה ברבי אלעזר עתידה בת קול להיות מפוצצת בראשי הרים ומכרזת כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול את שכרו" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4157פרשת בלק בנאומו מתבטא בלעם על עמלק: "ראשית גויים עמלק ואחריתו עדי-אובד" היתכן שבלעם מקלל את חברו הטוב עמלק?!משלו של ה"בן-איש-חי" המתאר את תחבולתו של בלעם בקללת עמלק ואיך היא המגלה את שינאתו העמוקה לעם ישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4158פרשת בלק בנאומו מתבטא בלעם על ישראל: "הן עם לבדד ישכון ובגויים לא יתחשב" מה משמעותה של המילה "הן" בפסוק?!רעיון נפלא על יחודיותן של האותיות "ה" ו- "נ" המביאות לידי ביטוי את פרישותם של בני ישראל מאומות העולם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4201פרשת פינחס "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" שאלתו של הגאון רבי יצחק מוולוזין: לשם מה מבקש הקב"ה ממשה לומר לפינחס מהו שכרו?! למה הקב"ה לא אומר לפינחס ישירות את השכר הראוי לו? משל ונמשל המבארים את התשובה בדרך מיוחדת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4202פרשת פינחס "פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל..." רעיון יפה הביא רבי מנחם מנדל מקוסוב: בשתי מעלות שעשה פינחס במעשהו הנועז בדרך משל ונמשל מאלפים äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4203פרשת פינחס "פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל בקנאו את קינאתי בתוכם ולא כיליתי את בני ישראל בקנאתי - לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" כוחה של קנאת אמת הביאה לשלום. סיפור של קנאה שהביא מזור לבת הנפח... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4204פרשת פינחס "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" מדרש: בדין הוא שיטול שכרו... משל ונמשל של המגיד מדובנא המבהיר מדוע בעצם המעשה שפינחס עשה הוכיח שמגיע לו שכרו עד שהשתמש המדרש במילים: "בדין הוא שיטול שכרו... " äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4205פרשת פינחס "לכן אמור הנני נותן לו את בריתי שלום" רעיון שהביא רבי מאיר שמחה מדווינסק בעל ה"משך חכמה" מדוע הקב"ה נתן לפינחס דווקא ברית שלום?! התירוץ וההקבלה לעיר הנידחת ששם הקב"ה מבטיח: "ונתן לך רחמים..." äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4206פרשת פינחס "ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית זימרי בן סלוא - נשיא בית אב לשימעוני" מדרש: כשם שהקב"ה מפרסם את מעשיהם של צדיקים כך מפרסם שמם של רשעים משל ונמשל בהקשר לדברי שלמה המלך: "זכר צדיק לברכה ושם רשעים ירקב" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4207פרשת פינחס בנות צלופחד אומרות למשה: "אבינו מת במדבר והוא לא היה בתוך העדה הנועדים על השם בעדת קורח... ויקרב משה את משפטן לפני השם" היתכן שלא ידע משה משפט כל כך פשוט?! מה למד הרב בעל "המנחת חינוך" מהמקרה הזה לגביי פסיקה בין שני ידידיו הקרובים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4208פרשת פינחס משה מבקש מהקב"ה: "יפקוד אלוקים איש על העדה ולא תהיה עדת ישראל כצאן אשר אין להם רועה" שני סיפורים המתארים מהו או מיהו המנהיג הראוי לעמוד על העדה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4209פרשת פינחס הקב"ה מבקש ממשה להעביר את שרביט המנהיגות ליהושוע ומצוהו: "ונתת מהודך עליו" חז"ל מדייקים: מהודך ולא כל הודך זקנים שבאותו הדור אמרו: "פני משה כחמה פני יהושוע כלבנה אוי לאותה בושה אוי לאותה כלימה" מהי הבושה שיש כאן לזקנים?! משל ונמשל של החפץ חיים äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4210פרשת פינחס "יום תרועה יהיה לכם" סיפור על הבעל שם טוב והדרך בה בחר להסביר לבעל התוקע שלו שעדיף לב נשבר מכל הכוונות הראויות... "לב נשבר ונדכא אלוקים לא תבזה"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4251פרשת מטות "וידבר משה אל ראשי המטות...איש כי ידור נדר..." שאלותיו של הרב אברהם מסוכוצוב: כיצד ניתן לינדור נדר ולהוסיף איסורים על עצמו הרי יש בזה משום "בל תוסיף"?! ועוד מהו הקשר בין ראשי המטות לבין פרשת נדרים?!... ותירוציו הנפלאים äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4252פרשת מטות בענין נדרים מצווה התורה: "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" רש"י מבאר: לא יחל מלשון חולין לא יחלל דברו. מצוה גדולה לינדור בעת צרה אך חשוב לקיים סיפור על נדר שנדר ה"פני יהושוע" יצא בזכותו מהצרה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4253פרשת מטות "איש כי ידור נדר להשם..." סיפור על פילפול שהציג הילד רבי משולם אורנשטיין זצ"ל (שלימים נקרא "בעל הישועות יעקב") על המילים שמברכים "שלום עליכם" והראיה שהביא מנדרים להחזיר למברך "עליכם השלום" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4254פרשת מטות בענין נדרים מצווה התורה: "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" רש"י מבאר: לא יחל מלשון חולין לא יחלל דברו. ביאורו של הגאוןרבי מנחם מנדל מקוסוב על הפסוק. סיפור על קיום הבטחה של רבי יהודה צדקא זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4255פרשת מטות הקב"ה מבקש ממשה: "נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים..." מדרש: משה נתאווה לנקמה במדין ועליו נאמר: "ישמח צדיק כי חזה נקם" מדוע נתאווה משה לנקמה במדין?! מה זה היה כל כך חשוב לו לפני מותו?! ביאור במשל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4256פרשת מטות סופו הטראגי של בלעם מובא בפרשה: "ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב" שאלתו של ה"בן איש חי": לשם מה נדרש להקדיש פסוק לרשע הזה?! ועוד מדוע הגיע לו מיתה משונה שכזו? הרי לבסוף ברך את ישראל?! ותשובותיו הנפלאות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4257פרשת מטות לאחר שמשה מוכיח את בני ראובן וגד על התחמקותם מנחלת הארץ ומלחמת הקודש, מסבירים בני גד למשה רבנו: "נחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל...". אם זו הייתה כוונתם מדוע חיכו שמשה יסיים ולא אמרו לו מיד אן זו כוונתינו?! מסקנתו הנפלאה של האדמו"ר מגור... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4258פרשת מטות משה רבינו אומר לבני ישראל: "והיתם נקיים מהשם ומישראל" מהי חובתו של הרב? ומהו סדר העדיפויות שעליו כמנהיג לכוון את הקהילה? הדרכתו של ה"חפץ חיים" לרב קהילה מתחיל לאור פרשת השבוע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4259פרשת מטות משה רבינו אומר לבני ישראל: "והיתם נקיים מהשם ומישראל" הזהירות הנדרשת בנקיון כפיים ובפרט למנהיגי הקהילה. סיפור מצמרר על רבה של ירושלים הרב חיים זוננפלד זצ"ל בזהירותו הרבה שלא ידבק בו רבב... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4301פרשת מסעי אין דבר שאיננו מרומז בתורה: "אלה מסעי בני ישראל..." רמז נפלא לארבע מסעות=גלויות שיעברו בני ישראל במהלך הדורות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4302פרשת מסעי "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים" רש"י: לשם מה הזכירו ופרטו את כל המסעות?! ותרוצו עפ"י משל ממדרש רבה. שאלתו של האדמו"ר מגור על המדרש וביאורו הנפלא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4303פרשת מסעי "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים ביד משה ואהרון" לשם מה היה צורך בכל כך הרבה מסעות?! ביאור נפלא על פי משל ונמשל שריבוי המסעות היה הכרחי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4304פרשת מסעי "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם ואלה מסעיהם למוצאיהם" לשם מה כפל משה את המילים "מוצאיהם למסעיהם" ומדוע הפך את הסדר בשנית "מסעיהם למוצאיהם"?! ביאור נפלא של המגיד מדובנא כדרכו במשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4305פרשת מסעי "ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות" הפתרון לניצחון במלחמת היצר הרע". "ויסעו מחצרות ויחנו בריתמה" זהירותו של הגאון מוילנא מלדבר לשון הרע על השמש שגנב את משכורתו במשך כמה שנים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4306פרשת מסעי "זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה" מדרש רבה מביא משל מדוע הקב"ה הנחיל דווקא לבני ישראל את ארץ ישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4307פרשת מסעי "זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה" סיפור מהגמרא בסנהדרין דף צא: בדבר התביעה של בני כנען לנחול את הארץ שהרי בתורה נאמר ששמה של ארץ ישראל הוא ארץ כנען... ותשובתו של גביהה בן פסיסא שהבריחה את הכנענים והשאירו שדותיהם שהן זרועות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4308פרשת מסעי "ונס אל אחת מערי המקלט וישב שם עד מות הכהן הגדול" ביאורו של רבי יוסף אלבו בעל ספר "העיקרים" כיצד יתכן שמות הכהן הוא זה שמוציא את הרוצח בשוגג מעיר המקלט והרי יתכן שאחד ישב 20 שנה והאחר על אותו מעשה ישב שנה אחת בלבד?!... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4351פרשת מטות מסעי "וידבר משה אל ראשי המטות...איש כי ידור נדר..." שאלותיו של הרב אברהם מסוכוצוב: כיצד ניתן לינדור נדר ולהוסיף איסורים על עצמו הרי יש בזה משום "בל תוסיף"?! ועוד מהו הקשר בין ראשי המטות לבין פרשת נדרים?!... ותירוציו הנפלאים äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4352פרשת מטות מסעי בענין נדרים מצווה התורה: "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" רש"י מבאר: לא יחל מלשון חולין לא יחלל דברו. מצוה גדולה לינדור בעת צרה אך חשוב לקיים סיפור על נדר שנדר ה"פני יהושוע" יצא בזכותו מהצרה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4353פרשת מטות מסעי "איש כי ידור נדר להשם..." סיפור על פילפול שהציג הילד רבי משולם אורנשטיין זצ"ל (שלימים נקרא "בעל הישועות יעקב") על המילים שמברכים "שלום עליכם" והראיה שהביא מנדרים להחזיר למברך "עליכם השלום" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4354פרשת מטות מסעי בענין נדרים מצווה התורה: "לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה" רש"י מבאר: לא יחל מלשון חולין לא יחלל דברו. ביאורו של הגאוןרבי מנחם מנדל מקוסוב על הפסוק. סיפור על קיום הבטחה של רבי יהודה צדקא זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4355פרשת מטות מסעי הקב"ה מבקש ממשה: "נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים..." מדרש: משה נתאווה לנקמה במדין ועליו נאמר: "ישמח צדיק כי חזה נקם" מדוע נתאווה משה לנקמה במדין?! מה זה היה כל כך חשוב לו לפני מותו?! ביאור במשל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4356פרשת מטות מסעי סופו הטראגי של בלעם מובא בפרשה: "ואת בלעם בן בעור הרגו בחרב" שאלתו של ה"בן איש חי": לשם מה נדרש להקדיש פסוק לרשע הזה?! ועוד מדוע הגיע לו מיתה משונה שכזו? הרי לבסוף ברך את ישראל?! ותשובותיו הנפלאות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4357פרשת מטות מסעי לאחר שמשה מוכיח את בני ראובן וגד על התחמקותם מנחלת הארץ ומלחמת הקודש, מסבירים בני גד למשה רבנו: "נחנו נחלץ חושים לפני בני ישראל...". אם זו הייתה כוונתם מדוע חיכו שמשה יסיים ולא אמרו לו מיד אן זו כוונתינו?! מסקנתו הנפלאה של האדמו"ר מגור... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4358פרשת מטות מסעי משה רבינו אומר לבני ישראל: "והיתם נקיים מהשם ומישראל" מהי חובתו של הרב? ומהו סדר העדיפויות שעליו כמנהיג לכוון את הקהילה? הדרכתו של ה"חפץ חיים" לרב קהילה מתחיל לאור פרשת השבוע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4359פרשת מטות מסעי משה רבינו אומר לבני ישראל: "והיתם נקיים מהשם ומישראל" הזהירות הנדרשת בנקיון כפיים ובפרט למנהיגי הקהילה. סיפור מצמרר על רבה של ירושלים הרב חיים זוננפלד זצ"ל בזהירותו הרבה שלא ידבק בו רבב... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4360פרשת מטות מסעי אין דבר שאיננו מרומז בתורה: "אלה מסעי בני ישראל..." רמז נפלא לארבע מסעות=גלויות שיעברו בני ישראל במהלך הדורות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4361פרשת מטות מסעי "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים" רש"י: לשם מה הזכירו ופרטו את כל המסעות?! ותרוצו עפ"י משל ממדרש רבה. שאלתו של האדמו"ר מגור על המדרש וביאורו הנפלא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4362פרשת מטות מסעי "אלה מסעי בני ישראל אשר יצאו מארץ מצרים ביד משה ואהרון" לשם מה היה צורך בכל כך הרבה מסעות?! ביאור נפלא על פי משל ונמשל שריבוי המסעות היה הכרחי... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4363פרשת מטות מסעי "ויכתוב משה את מוצאיהם למסעיהם על פי השם ואלה מסעיהם למוצאיהם" לשם מה כפל משה את המילים "מוצאיהם למסעיהם" ומדוע הפך את הסדר בשנית "מסעיהם למוצאיהם"?! ביאור נפלא של המגיד מדובנא כדרכו במשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4364פרשת מטות מסעי "ויסעו מקברות התאווה ויחנו בחצרות" הפתרון לניצחון במלחמת היצר הרע". "ויסעו מחצרות ויחנו בריתמה" זהירותו של הגאון מוילנא מלדבר לשון הרע על השמש שגנב את משכורתו במשך כמה שנים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4365פרשת מטות מסעי "זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה" מדרש רבה מביא משל מדוע הקב"ה הנחיל דווקא לבני ישראל את ארץ ישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4366פרשת מטות מסעי "זאת הארץ אשר תיפול לכם בנחלה" סיפור מהגמרא בסנהדרין דף צא: בדבר התביעה של בני כנען לנחול את הארץ שהרי בתורה נאמר ששמה של ארץ ישראל הוא ארץ כנען... ותשובתו של גביהה בן פסיסא שהבריחה את הכנענים והשאירו שדותיהם שהן זרועות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4367פרשת מטות מסעי "ונס אל אחת מערי המקלט וישב שם עד מות הכהן הגדול" ביאורו של רבי יוסף אלבו בעל ספר "העיקרים" כיצד יתכן שמות הכהן הוא זה שמוציא את הרוצח בשוגג מעיר המקלט והרי יתכן שאחד ישב 20 שנה והאחר על אותו מעשה ישב שנה אחת בלבד?!... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4401פרשת דברים משה רבנו בתוכחתו מזכיר בדרך רמז, את כל המקומות שבני ישראל הכעיסו את הקב"ה - מפני כבודן של ישראל. זהירות גדולה נזהרו גדולי ישראל בכבודו של כל יהודי. דוגמא לכך נלמד מדרכו המיוחדת של רבי יצחק זאב סולובייציק זצ"ל. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4402פרשת דברים "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" - אזהרה לדיין שלא ישמע בעל דין אחד עד שיבוא חברו. רבי יהונתן אייבישיץ קיים את הציווי הזה הלכה למעשה בהתמודדותו עם היצר הרע עד גיל הבר-מצווה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4403פרשת דברים "שמוע בין אחיכם ושפטתם צדק" דרכו המיוחדת של רבי יחזקאל לנדא בעל "הנודע ביהודה" בדין תורה, נסיונו להגיע לחקר האמת ולשפוט משפט צדק, גם במקרה שנראה שלא ניתן להכריע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4404פרשת דברים "לא תכירו פנים במשפט כקטון כגדול תשמעון" דרכו המיוחדת של הגאון רבי יעקב לורנבויים זצ"ל בעל ה"נתיבות משפט" לשפוט בין עשיר-נוכל לבין עגלון פשוט ותמים. כיצד הוציא את הצדק לאור גם שהאיש שמולו היה כביכול "מכובד"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4405פרשת דברים "לא תגורו מפני איש" כיצד קיים ה"חפץ-חיים" את הציווי הזה הלכה למעשה. ויצא כנגד ביריון שאיים על כל הסובבים אותו ולא שת ליבו לאיומיו של הגברתן... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4406פרשת דברים "לא תגורו מפני איש" כיצד התמודד רבה הראשי של ירושלים רבי שמואל מסלנט זצ"ל. בשעה שלאחר דין תורה בו חייב את החייב וזיכה את הזכאי, איים עליו החייב שישבור את כל חלונות ביתו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4407פרשת דברים משה רבנו בתוכחתו מזכיר את חטא המרגלים ואומר "ויטב בעיני הדבר". נשאלת השאלה: אם משה הסכים לשלוח את המרגלים, מדוע הוא מוכיח את בני-ישראל שרצו בכך אם הוא בעצמו מסכים?! ותשובתו של רש"י בדרך של משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4451פרשת ואתחנן "ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמר" רמז יפה של הגאון רבי משה סופר בעל ה"חתם סופר" המוסיף על הרמז שהביא המדרש לגביי מספר התפילות שהתפלל משה רבינו 515 כנגד המילה: "ואתחנן" כדאי להאזין... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4452פרשת ואתחנן "ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמר" רמז יפה שהביא רבי דוד בר יוסף אבדרהם זצ"ל בספרו: "אבודרהם" - ביאורי תפילה על משמעותה של המילה "ואתחנן" והדרך הנכונה הנדרשת בעת תפילת שמונה עשרה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4453פרשת ואתחנן "ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמר" חסרה למשה רבינו עוד תפילה אחת על מנת שיוכל להכנס לארץ ישראל. ולכן הקב"ה מבקש ממנ: "אל תוסף דבר אלי עוד בדבר הזה" - כוחה של תפילה. מהי תפילה שנשמעת ניתן להבין מהסיפור על רבי שמשון פינקוס (שסיפר אביו זצ"ל) äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4454פרשת ואתחנן משה רבנו אומר להקב"ה: "אתה החילות להראות את עבדך את גודלך ואת ידך החזקה" משל ונמשל המבאר גם את הפסוק שאומר דוד המלך: "מה גדלו מעשיך השם מאד עמקו מחשבותך איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת" (תהילים צב) äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4455פרשת ואתחנן "לא תוסיפו על הדבר הזה ולא תגרעו ממנו" מדוע לא ניתן לאדם האפשרות להוסיף על המצוות?! ביאור של המגיד מדובנא כדרכו בדרך משל ונמשל על ההקבלה בין גוף ונפש האדם ושלמותם אל מול שלמות התורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4456פרשת ואתחנן "לא תוסיפו על הדבר הזה ולא תגרעו ממנו" שאלתו של הגאון רבי יהונתן אייבישיץ זצ"ל: מדוע לא מאפשרת התורה לאדם להוסיף על המצוות?! וביאורו בדרך משל ונמשל על החשיבות שיש בשמירה קפדנית על שלימות התורה והמצוות מבלי לגרוע או להוסיף חלילה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4457פרשת ואתחנן "לא תוסיפו על הדבר הזה ולא תגרעו ממנו" שאלתו של המגיד מדובנא זצ"ל: מדוע לא מאפשרת התורה לאדם להוסיף ול"התעלות" במצוות?! וביאורו בדרך משל מליצי על החשיבות שיש בשמירה קפדנית על שלימות המצוות מהטעם שאם יתאפשר להוסיף יבוא האדם חלילה גם לגרוע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4458פרשת ואתחנן "ושבת עד השם אלוקך" סיפור מדהים כיצד למד רבי ישראל מסלנטר זצ"ל על ניצול הזמן מסנדלר, וההשלכה מזה על הדרך שיש לאדם לשוב בתשובה כל עוד נשמה באפו... "כל זמן שהנר דולק אפשר לתקן" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4459פרשת ואתחנן "רק השמר לך ושמר נפשך מאד פן תשכח את הדברים אשר ראו עיניך" לומדת מכאן המשנה באבות: כל השוכח דבר אחד ממשנתו, מעלה עליו הכתוב כאלו מתחייב בנפשו" מדוע? בסך הכל שכח דבר אחד מה קרה?! ביאור מדהים על דרך משל המבאר את המשמעות של השכחה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4460פרשת ואתחנן "ומשלם לשונאיו אל פניו להאבידו" וביאר רש"י: "ומשלם לשונאיו אל פניו - בחייו משלם לו גמולו הטוב כדי להאבידו מן העולם הבא" משל ונמשל המבארים כדבעי את כוונתו של רש"י הקדוש... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4461פרשת ואתחנן "ושמרת את המצוה ואת-החוקים ואת המשפטים, אשר אנוכי מצווך היום לעשותם" ביאורו של רבי ישראל מאיר הכהן מראדין על המשמעות שמרמזת התורה לאדם לנצל את הזמן במשל ונמשל נפלאים המבארים את החשיבות ניצול הזמן äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4462פרשת ואתחנן "וידעת היום והשבות אל לבבך" סיפורו של ה"חפץ חיים" על שיחתו עם נער העובד בבית הדפוס והמסקנה שלמד ממנה לגביי ההסתכלות שלנו על החיים בעולם הזה, הדרך הנכונה להנהגה למרות צער הכרוך בזה שכן לבסוף זה ישתלם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4463פרשת ואתחנן "כבד את אביך ואת אמך" עד היכן נדרשת הזהירות בכיבוד אב ואם ניתן ללמוד מהנהגתו של הגאון רבי יצחק זאב סלובייציק זצ"ל כפי שסיפרו עליו תלמידיו בעת שעבר דירה. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4464פרשת ואתחנן "ואהבת את השם אלוקך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" על מה מוכנים לוותר למען האהבה להקב"ה ניתן ללמוד מהרב משה פיינשטיין זצ"ל בשעה שנדרש למצווה למען כלל ישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4465פרשת ואתחנן "ואהבת את השם אלוקך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאדך" מה מונע מאיתנו לאהוב את הקב"ה? לא פעם מתלוננים אנשי ואומרים: "אין לי את זה - אני לא מצליח" בדרך משל נפלא הצליח המגיד מדובנא להעמיק ולמצוא את מקור הבעייה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4501פרשת עקב "והיה עקב תשמעון את המשפטים האלה ושמרתם ועשיתם אתם, ושמר השם אלקיך לך את הברית ואת החסד אשר נשבע לאבותיך" מדוע זכות האבות מגיעה למימוש רק לאחר שעם ישראל ישמור את מצוות השם?! תשובתו הנפלאה בדרך משל של המגיד מדובנא זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4502פרשת עקב "ועתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה את השם אלוקיך ללכת בכל דרכיו ולאהבה אותו..." על האדם לדעת שאין הוא "מנהל" את פרנסתו ובריאותו אלא בורא עולם מסייע לו בכל. סיפור מדהים על גישתו של הנצי"ב מוולוזין ועל הדרך שהסבר לתלמידו את העיקרון הזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4503פרשת עקב "ואכלת ושבעת וברכת את השם אלוקיך על הארץ הטבה אשר נתן לך" שתי הטובות שעושה המברך לו ולכל עם ישראל ובמקביל שתי הרעות שעושה זה שאיננו מברך בדרך משל ונמשל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4504פרשת עקב "ורם לבבך ושכחת את השם אלוקיך המוציאך מארץ מצרים מבית עבדים" ההתבוננות בחי האדם מביאה לכך שהאדם לא יתגאה משל ונמשל שמביא ה"חפץ חיים" מספר "זיכרו תורת משה" והלקח הנלמד ממנו לגבינו äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4505פרשת עקב "בנים אתם להשם אלוקיכם" אם כולם בנים של השם, לשם מה העולם זקוק לכל כך הרבה סוגים בעבודת השם? ליטאים, חסידים: חב"ד, ברסלב, גור, ויזניץ ועוד... תשובתו הנפלאה של החפץ חיים לתלמיד על דרך משל נפלא... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4506פרשת עקב "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר השם אלוקיך נתן לך" סיפור על קיסר צרפת: נפוליאון בו נפרטה והלקח הלמד ממנו לגביי התועלת שלנו אל מול מה שאנו מקבלים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4551פרשת ראה "בנים אתם להשם אלוקיכם" אם כולם בניו של הקב"ה, מדוע צריך צריך העולם מגוון כל כך גדול של חסידים ומתנגדים? וגם בתוך החסידויות עצמם יש דרכים שונות בעבודת השם גור, חב"ד, ויזניץ, בעלז ועוד רבים וטובים...למה נדרשים כל אלו?! תשובתו המופלאה של ה"חפץ חיים" äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4552פרשת ראה "ושמחתם לפני יהוה אלהיכם אתם ובניכם ובנתיכם ועבדיכם ואמהתיכם והלוי אשר בשעריכם כי אין לו חלק ונחלה אתכם" כולם שמחים ביום שמגיעה התבואה לבית. אך מה השמחה שיש ללוי ובפרט שהתורה מדגישה שאין לו חלק ונחלה?! תירוץ נפלא בדרך משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4553פרשת ראה "ואת בת היענה..." אחת מהעופות האסורות לאכילה היא בת היענה. הסיבה היא אכזריות שיש בה כפי שנאמר במגילת איכה: "בת עמי לאכזרים כיענים במדבר" מהי האכזריות שיש בבת היענה? ומה הלקח לגבינו?!... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4554פרשת ראה "עשר תעשר את כל תבואת זרעך..." אמרו חז"ל: "עשר תעשר בשביל שתתעשר" חידוש גדול של הרב שמעון שקאפ זצ"ל שעניין המעשרות איננו רק בגשמיות אלא גם ברוחניות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4555פרשת ראה "כי יהיה בך אביון מאחד אחיך באחד שעריך בארצך אשר השם אלוקיך נתן לך ..." יש עניים ויש עשירים מי חייב יותר? במי הקב"ה משקיע יותר? סיפור על נפוליאון בו נפרטאה - קיסר צרפת והלקח לגבנו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4556פרשת ראה "ושמחת בחגיך..." הקב"ה מצווה לשמוח בחג, כיצד ניתן לשמוח בחג בעוד אנחנו בגלות מרה כל כך?! תשובתו של רבי אברהם מסטרופקוב זצ"ל בדרך מיוחדת של משל ונמשל המבארים שדווקא בגלות השמחה צריכה להיות מיוחדת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4601פרשת שופטים "ושפטו את העם משפט צדק" הקב"ה נתן ביד החכמים לשפוט משפט צדק. סיפור על חוכמתו של הרב בער מייזליש זצ"ל רבה של וורשא שבתבונה הצליח להציל יהודי שנגזל על ידי אחד הסוחרים שבעירו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4602פרשת שופטים התורה מזהירה את השופטים: "ולא תיקח שוחד כי השוחד יעוור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" החפץ חים זצ"ל בסיפור מדהים כיצד מעוור השוחד את עיני השופט גם אם אינו יודע שקיבל אותו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4603פרשת שופטים התורה מזהירה את השופט: "ולא תיקח שוחד כי השוחד יעוור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" חוק השוחד אצל הגויים שונה מאשר בתורתנו הקדושה, שהרי אצלם מענישים גם את הנותן וגם את המקבל. הרב דוב סולובייציק זצ"ל מבאר את הייחודיות שבחוקי התורה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4604פרשת שופטים התורה מזהירה את השופט שבלקיחת שוחד יש סיכון: "כי השוחד יעוור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" סיפור מופלא שהיה עם הש"ך (שפתי כהן) שבנגיעה אישית שכח את מה שחידש הוא בעצמו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4605פרשת שופטים התורה מזהירה את השופט שבלקיחת שוחד יש סיכון: "כי השוחד יעוור עיני פקחים ויסלף דברי צדיקים" חידושו של החפץ חיים זצ"ל וההתייחסות שלו לעיוורן של החכם ומה כוחו של השוחד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4606פרשת שופטים הקב"ה מזהיר אותנו "לא תסור מן הדבר אשר יגידו לך ימין ושמאל" הספרי: אפילו אם יאמר לך על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין... משל נפלא של הרב יחזקאל אברמסקי זצ"ל המבאר מדוע יש לשמוע לקול גדוחי ישראל. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4607פרשת שופטים הדרך הנכונה בעבודת השם מופיעה בפרשתינו והיא: "תמים תהיה עם השם אלוקיך" על החשיבות של התמימות במשלו הנפלא של הגאון רבי ישראל סלנטר זצ"ל והלח עבורינו לקיום המצוות ללא התחכמויות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4608פרשת שופטים ציווי למלך ישראל הוא: "ולבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצווה ימין ושמאל" משל המבאר את היסוד: "ככל שהמדרגה של האדם גבוהה יותר כך החוב שלו כלפי בורא עולם גדול יותר"... וגאווה זו מהי עושה אצלך?!... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4609פרשת שופטים לרוצח בשגגה מצווה התורה "תכין לך הדרך..." יש להכין שילוט ברור היכן נמצאת עיר המקלט ולאפשר לו להגיע בקלות, ואילו לעולי הרגל לא נמצאה שום הכנה כל שהיא היתכן?! תשובתו המיוחדת של החפץ חיים זצ"ל äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4651פרשת כי תצא דבר תורה קצר לפרשת השבוע כי תצא. "כי תצא למלחמה על אויבך - ונתנו השם אלוקך ביד ושבית שביו" ביאורו של ה"חפץ-חיים" בדרך של משל ונמשל על השיטה הנכונה למלחמה ביצר הרע ועל ההצלחה המובטחת "ונתנו השם אלוקך בידך..." äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4652פרשת כי תצא דברי תורה קצרים לפרשת השבוע כי תצא. "לא יבוא עמוני ומואבי...על אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים... ואשר שכר עליך את בלעם לקללך..." ביאורו של ה"מגיד מדובנא" בדרך של משל ונמשל מדוע מאשימים אותם שלא קידמונו בלחם ובמים אולי לא היה להם?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4653פרשת כי תצא דבר תורה קצר לפרשת כי תצא. אנו מצווים בכל יום לזכור את עונשה של מרים שדיברה לשון הרע ולקתה בצרעת: "זכור את אשר עשה השם אלוקך למרים" משל ונמשל של ה"חפץ חיים" המבארים את המשמעות והחובה של הזכירה הזו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4654פרשת כי תצא משל ונמשל לפרשת השבוע כי תצא. "ולא אבה השם אלקיך לשמוע אל בלעם, ויהפוך השם אלקיך לך את הקללה לברכה". מה החשיבות להזכיר ולהדגיש כאן שהקב"ה הפך את הקללה לברכה?!. בלעם יכול עוד לטעון שמגיע לו שכר שהרי בזכותו נתברכו בני ישראל, מדגישה התורה שהשם הוא זה שהפך את הקללה לברכה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4655פרשת כי תצא רעיון לפרשת השבוע כי תצא. "כי השם אלוקיך מתהלך בקרב מחניך, והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערות דבר". משל ונמשל המביאים את החשיבות שבעשיית המצוות כדבעי, שהרי כל מצווה מפארת את כתר המלך ולא נרצה לפגום בפארו של מלך מלכי המלכים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4656פרשת כי תצא רעיון נפלא של רבי אברהם אבן עזרא בפרשת השבוע כי תצא. "לא תחרוש בשור וחמור יחדיו". המשורר הדגול רבי אברהם אבן עזרא שינה את הפסוק לכלל בחיבור שירה בחרוזים: "לא תחרוז בשור וחמור יחדיו. קח את השור למישור ואת החמור להר המור".... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4657פרשת כי תצא סיפור לפרשת השבוע כי תצא. "השב תשיבם לאחיך". סיפור מופלא על הזהירות במצוות השבת אבידה של הסבא מנוברדוק זצ"ל הלא הוא רבי יוסף מיזל הורביץ. ששמר 7 שנים אבידה של יהודי בכיסו עד שמצא הזדמנות להחזירה äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4701פרשת כי תבוא רעיון לפרשת השבוע כי תבוא. בפרשת הביכורים אנו אומרים: "ארמי אובד אבי - וירד מצריימה...". מה הקשר בין לבן הארמי לירידת בני ישראל למצרים?! חידושו הנפלא של האלשייך הקדוש לקשר המובהק בין השניים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4702פרשת כי תבוא דבר תורה לפרשת השבוע כי תבוא. אחד מהארורים שבפרשה הוא: "ארור מכה רעהו בסתר...". רש"י מבאר: זהו המדבר לשון הרע על חברו... סיפור נפלא שהיה עם ה"חפץ חיים" זצ"ל ראייתו למרחק מתוך הבנה, לכוחה של מילה אחת ועוצמתה ההרסנית... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4703פרשת כי תבוא סיפור תורה לפרשת כי תבוא. "יקימך השם לו לעם קדוש, כאשר נשבע-לך כי תשמור, את-מצוות השם אלוקיך". סיפור על רבי משה פיינשטיין זצ"ל שדיקדק בקיום מצוות כהילכתן ולא שם לב לכבודו מתוך הבנה בחשיבות של המצוות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4704פרשת כי תבוא דברי תורה לפרשת כי תבוא. "כי תשמור, את-מצוות השם אלוקיך - והלכת בדרכיו". מדרש אליהו רבה: והלכת בדרכיו = בדרכי שמים מה הוא רחום אף אתה תהיה רחום... סיפור על הגאון רבי ישעיה ברדקי זצ"ל שהתדבק במידותיו של הקב"ה ורחמנותו לא ידעה גבולות... מהי רחמנות על הזולת?... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4705פרשת כי תבוא סיפור לפרשת השבוע כי תבוא. "כי תשמור, את-מצוות השם אלוקיך - והלכת בדרכיו". מדרש רבה: והלכת בדרכיו = בדרכי הקב"ה מה הוא רחום אף אתה תהיה רחום... סיפור על רבי יוסף זונדל מסלאנט זצ"ל שלא חס על כבודו כלל וכלל בקיום המצוות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4706פרשת כי תבוא שיעור תורה לפרשת השבוע כי תבוא. " ארור משגה עיוור בדרך...". רש"י: הכתוב מדבר במי שהוא "סומא" בדבר ובא לבקש עצה. על כן המשיא עצה לחברו יזהר לייעץ לו רק עצה טובה והוגנת. סיפור על הזהירות של רבי יהושוע לייב דיסקין זצ"ל כשהשיא עצה לשוחט שביקש את דעתו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4707פרשת כי תבוא דבר תורה לפרשת כי תבוא. "תחת אשר לא עבדת את השם אלוקך בשמחה ובטוב לבב" משל ונמשל של המגיד מדובנא המבאר את היחס בין בעלי השמחה והמוזמנים אל מקיימי המצוות בשמחה לבין העושים אותה בקרירות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4708פרשת כי תבוא רעיון נפלא לפרשת השבוע פרשת כי תבוא. "תחת אשר לא עבדת את השם אלוקך בשמחה ובטוב לבב" היתבוננות של רבי ישראל בעל שם טוב באגם הקרח הקפוא והמסר שהעביר לתלמידיו בעיניין קיום המצוות בשמחה גדולה ובטוב לב... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4709פרשת כי תבוא דבר תורה לפרשה. כי תבוא. אחת הקללות שבפרשה היא: "והפיצך ה` בכל העמים מקצה הארץ ועד קצה הארץ ועבדת שם אלהים אחרים אשר לא ידעת אתה ואבותך..." משל ונמשל המבארים כיצד מתוך הקללה ניתן למצוא זכות על עם ישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4751פרשת ניצבים דבר תורה לפרשת השבוע. פרשת ניצבים. "הניסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו עד עולם" על העוונות הנסתרות אין חיוב הוכחה אבל על הנגלות חובה עלינו להוכיח שאם לא יענשו רבים בסיבתנו. סיפור על השפעתו המיוחדת של ה"חפץ חיים" על בני עירו בשעת המחלוקת שפרצה שם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4752פרשת ניצבים רעיון נפלא של ה"כתב סופר" לפרשת השבוע. פרשת ניצבים. "הניסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו עד עולם" הסתירה בפסוק בישעיה המבטיח את הגאולה: "אני השם בעיתה אחישנה" מתי אם כן תבוא הגאולה? בעיתה? או שהקב"ה יחישנה?! התירוץ והקשר לפסוק "הנסתרות ל..." äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4753פרשת ניצבים האלשייך הקדוש לפרשת השבוע. פרשת ניצבים. "והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוקך שמה" מהו ההבדל בין המשליך חפץ מידו לבין הדוחף חפץ?! רעיון נפלא של האלשייך לפרשת ניצבים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4754פרשת ניצבים דבר תורה לפרשת ניצבים. "ושבת עד השם אלוקך ושמעת בקולו" הסברו הנפלא של רבי יצחק גלזר זצ"ל במאמר חז"ל: "מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד" בדרך של משל ונמשל. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4755פרשת ניצבים דברי תורה לפרשת ניצבים. "ושבת עד השם אלוקך ושמעת בקולו" היתכן שהחפץ חיים הורה לרבה של פונוביץ הרב יוסף שלמה כהנמן זצ"ל למסור ליהודי אפריקה שלעשות תשובה זה דבר קל מאד?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4756פרשת ניצבים משל ונמשל לפרשת ניצבים. "ושבת עד השם אלוקך ושמעת בקולו" פסיקתו של הרמב"ם שבעשרת ימי תשובה התשובה יפה היא ביותר. משל מאלף המבאר מדוע דווקא בעשרת ימי תשובה יש עדיפות לתשובה? וההתאמה דווקא לאלו שרוצים בכל ימות השנה להתענג בשלווה ונחת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4757פרשת ניצבים משל ונמשל לפרשת השבוע - ניצבים. "ושבת עד השם אלוקך ושמעת בקולו" אל מול הפסוק: "ושב השם אלוקך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקך שמה" משל ונמשל המבארים כיצד ניתן לשכנע את הקב"ה לתת לנו שנה טובה למרות שמרדנו בו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4758פרשת ניצבים סיפור לפרשת השבוע פרשת ניצבים. "לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה" מה למד החפץ חיים מאחד שקנה מעיל פרווה מיוחד המיובא מאפריקה ומעטים החיות שניתן לקחת מהם פרווה שכזו?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4759פרשת ניצבים סיפור לפרשת ניצבים. "כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו" התורה קרובה לכל אחד וכל מי שרוצה יכול השיגה בקלות רק אם ירצה בכך. סיפור יפה ממדרש אליהו זוטא: על אליהו הנביא והדייג שחשב לפטור עצמו מלימוד התורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4760פרשת ניצבים סיפור לילדים לפרשת השבוע - פרשת ניצבים. על התורה נאמר: "לא בשמים היא... ולא מעבר לים...כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו" סיפור יפה של רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל המביא להבנה שאין מה לחפש בכל מיני מקומות ה"אוצר" נמצא אצלנו פנימה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4761פרשת ניצבים דרך חיים לפרשת ניצבים. בתורה נאמר: "העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך" סיפור הצלחתו של הרב חזקייה מדיני בעל ה"שדה חמד" בהבנת לימוד התורה וכיצד נפתחו לו מעיינות החכמה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4801פרשת וילך רעיון לפרשת השבוע פרשת וילך. הסברו המיוחד של הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק זצ"ל בעל פירוש ה"משך חכמה" על הפסוק: "ויקרא משה אל יהושוע ויאמר אליו לעיני כל ישראל - חזק ואמץ" על ההנהגה של מלך, מנהיג ואפילו מלמד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4802פרשת וילך רעיון לשולחן שבת מפרשת השבוע פרשת וילך. "ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום" מתי צריך להרגיש בן 100? ומתי להרגיש בן 20?! תשובתו של רבי שלום מקרמאנא זצ"ל. המלחמה נגד היצר הרע והדרך לניצחון... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4803פרשת וילך מדרש אליהו זוטא לפרשת השבוע פרשת וילך. "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" סיפור שמביא המדרש על אליהו הנביא והדייג שניסה לחמוק ולפטור עצמו מלתת דין וחשבון על מעשיו בטענה שלא ניתנה בו דעה ובינה ללמוד תורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4804פרשת וילך דבר תורה לפרשת השבוע וילך. "ומל השם אלוקך את לבבך ואת לבב זרעך - לאהבה את השם אלוקך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך" משל ונמשל המבארים כיצד עלינו לנצל את המתנה שנתן לנו הבורא = הזמן שלנו בעולם הזה. אהבת השם תיתכן רק לאחר הסרת עורלת הלב... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4805פרשת וילך דברי תורה לפרשת השבוע וילך. "וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאוהו רעות רבות" משל ונמשל של רבי עקב יוסף מפולנא זצ"ל המבארים מדוע יש צורך שהקב"ה כביכול יסתיר את פניו כחלק מתהלך החזרה בתשובה של בני ישראל. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4806פרשת וילך סיפור תורה לפרשת השבוע פרשת וילך. "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם" התפנית שהביאה את רבי נפתלי צבי יהודה מברלין - הנצי"ב מוולוגין להיות גדול הדור ולכתוב את הספר "העמק-דבר". äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4807פרשת וילך סיפור-תורה לפרשת וילך. "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל..." כיצד חיפש רבי אייזל חריף זצ"ל חתן לביתו? ומי הוא החתן שהצליח לעמוד במבחנו של הגאון?!. אהבת התורה צרכה לבעור בכל אחד ואחד, אחת הדרכים לחוש את ההתרממות של מתן-תורה הוא לכתוב ספר תורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4808פרשת וילך משל ונמשל לפרשת וילך. משלו של החפץ חיים לביאור הפסוק: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל" לבטל תורה היא חוצפה שאין כדוגמתה, ולכן עוון ביטול תורה הוא אחד מן החמורים ביותר שיש... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4809פרשת וילך וורט לפרשת וילך. ביאור נפלא של החפץ חיים על הפסוק: "וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי..." בחינת המצב הרוחני שלנו ומצבנו באהבת התורה שבקירבנו ניתן למדידה על פי ההנחלה של התורה לבננו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4810פרשת וילך וורט לפרשת השבוע פרשת וילך. "וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי..." משל ונמשל על דרכו של היצר הרע להסיט אותנו מדרך התורה ומאיסוף המצוות בעולם הזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4851פרשת ניצבים - וילך דבר תורה לפרשת השבוע. פרשת ניצבים וילך. "הניסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו עד עולם" על העוונות הנסתרות אין חיוב הוכחה אבל על הנגלות חובה עלינו להוכיח שאם לא יענשו רבים בסיבתנו. סיפור על השפעתו המיוחדת של ה"חפץ חיים" על בני עירו בשעת המחלוקת שפרצה שם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4852פרשת ניצבים - וילך רעיון נפלא של ה"כתב סופר" לפרשת השבוע. פרשת ניצבים וילך. "הניסתרות להשם אלוקנו והנגלות לנו ולבננו עד עולם" הסתירה בפסוק בישעיה המבטיח את הגאולה: "אני השם בעיתה אחישנה" מתי אם כן תבוא הגאולה? בעיתה? או שהקב"ה יחישנה?! התירוץ והקשר לפסוק "הנסתרות ל..." äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4853פרשת ניצבים - וילך האלשייך הקדוש לפרשת השבוע. פרשת ניצבים וילך. "והשבות אל לבבך בכל הגויים אשר הדיחך השם אלוקך שמה" מהו ההבדל בין המשליך חפץ מידו לבין הדוחף חפץ?! רעיון נפלא של האלשייך לפרשת ניצבים וילך... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4854פרשת ניצבים - וילך דבר תורה לפרשת ניצבים וילך. "ושבת עד השם אלוקך ושמעת בקולו" הסברו הנפלא של רבי יצחק גלזר זצ"ל במאמר חז"ל: "מקום שבעלי תשובה עומדים צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד" בדרך של משל ונמשל. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4855פרשת ניצבים - וילך דברי תורה לפרשת ניצבים וילך. "ושבת עד השם אלוקך ושמעת בקולו" היתכן שהחפץ חיים הורה לרבה של פונוביץ הרב יוסף שלמה כהנמן זצ"ל למסור ליהודי אפריקה שלעשות תשובה זה דבר קל מאד?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4856פרשת ניצבים - וילך משל ונמשל לפרשת ניצבים וילך. "ושבת עד השם אלוקך ושמעת בקולו" פסיקתו של הרמב"ם שבעשרת ימי תשובה התשובה יפה היא ביותר. משל מאלף המבאר מדוע דווקא בעשרת ימי תשובה יש עדיפות לתשובה? וההתאמה דווקא לאלו שרוצים בכל ימות השנה להתענג בשלווה ונחת... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4857פרשת ניצבים - וילך משל ונמשל לפרשת השבוע - ניצבים וילך. "ושבת עד השם אלוקך ושמעת בקולו" אל מול הפסוק: "ושב השם אלוקך את שבותך ורחמך ושב וקבצך מכל העמים אשר הפיצך השם אלוקך שמה" משל ונמשל המבארים כיצד ניתן לשכנע את הקב"ה לתת לנו שנה טובה למרות שמרדנו בו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4858פרשת ניצבים - וילך סיפור לפרשת השבוע פרשת ניצבים וילך. "לא בשמים היא לאמר מי יעלה לנו השמיימה ויקחה לנו וישמיענו אותה ונעשנה" מה למד החפץ חיים מאחד שקנה מעיל פרווה מיוחד המיובא מאפריקה ומעטים החיות שניתן לקחת מהם פרווה שכזו?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4859פרשת ניצבים - וילך סיפור לפרשת ניצבים וילך. "כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו" התורה קרובה לכל אחד וכל מי שרוצה יכול השיגה בקלות רק אם ירצה בכך. סיפור יפה ממדרש אליהו זוטא: על אליהו הנביא והדייג שחשב לפטור עצמו מלימוד התורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4860פרשת ניצבים - וילך סיפור לילדים לפרשת השבוע - פרשת ניצבים וילך. על התורה נאמר: "לא בשמים היא... ולא מעבר לים...כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו" סיפור יפה של רבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל המביא להבנה שאין מה לחפש בכל מיני מקומות ה"אוצר" נמצא אצלנו פנימה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4861פרשת ניצבים - וילך דרך חיים לפרשת ניצבים וילך. בתורה נאמר: "העידתי בכם היום את השמים ואת הארץ החיים והמוות נתתי לפניך הברכה והקללה ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך" סיפור הצלחתו של הרב חזקייה מדיני בעל ה"שדה חמד" בהבנת לימוד התורה וכיצד נפתחו לו מעיינות החכמה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4862פרשת ניצבים - וילך רעיון לפרשת השבוע פרשת ניצבים וילך. הסברו המיוחד של הגאון רבי מאיר שמחה הכהן מדווינסק זצ"ל בעל פירוש ה"משך חכמה" על הפסוק: "ויקרא משה אל יהושוע ויאמר אליו לעיני כל ישראל - חזק ואמץ" על ההנהגה של מלך, מנהיג ואפילו מלמד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4863פרשת ניצבים - וילך רעיון לשולחן שבת מפרשת השבוע פרשת ניצבים וילך. "ויאמר אליהם בן מאה ועשרים שנה אנכי היום" מתי צריך להרגיש בן 100? ומתי להרגיש בן 20?! תשובתו של רבי שלום מקרמאנא זצ"ל. המלחמה נגד היצר הרע והדרך לניצחון... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4864פרשת ניצבים - וילך מדרש אליהו זוטא לפרשת השבוע פרשת ניצבים וילך. "כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו" סיפור שמביא המדרש על אליהו הנביא והדייג שניסה לחמוק ולפטור עצמו מלתת דין וחשבון על מעשיו בטענה שלא ניתנה בו דעה ובינה ללמוד תורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4865פרשת ניצבים - וילך דבר תורה לפרשת השבוע ניצבים וילך. "ומל השם אלוקך את לבבך ואת לבב זרעך - לאהבה את השם אלוקך בכל לבבך ובכל נפשך למען חייך" משל ונמשל המבארים כיצד עלינו לנצל את המתנה שנתן לנו הבורא = הזמן שלנו בעולם הזה. אהבת השם תיתכן רק לאחר הסרת עורלת הלב... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4866פרשת ניצבים - וילך דברי תורה לפרשת השבוע ניצבים וילך. "וחרה אפי בו ביום ההוא ועזבתים והסתרתי פני מהם והיה לאכל ומצאוהו רעות רבות" משל ונמשל של רבי עקב יוסף מפולנא זצ"ל המבארים מדוע יש צורך שהקב"ה כביכול יסתיר את פניו כחלק מתהלך החזרה בתשובה של בני ישראל. äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4867פרשת ניצבים - וילך סיפור תורה לפרשת השבוע פרשת ניצבים וילך. "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם" התפנית שהביאה את רבי נפתלי צבי יהודה מברלין - הנצי"ב מוולוגין להיות גדול הדור ולכתוב את הספר "העמק-דבר". äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4868פרשת ניצבים - וילך סיפור-תורה לפרשת ניצבים וילך. "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל..." כיצד חיפש רבי אייזל חריף זצ"ל חתן לביתו? ומי הוא החתן שהצליח לעמוד במבחנו של הגאון?!. אהבת התורה צרכה לבעור בכל אחד ואחד, אחת הדרכים לחוש את ההתרממות של מתן-תורה הוא לכתוב ספר תורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4869פרשת ניצבים - וילך משל ונמשל לפרשת ניצבים וילך. משלו של החפץ חיים לביאור הפסוק: "ועתה כתבו לכם את השירה הזאת ולמדה את בני ישראל שימה בפיהם למען תהיה לי השירה הזאת לעד בבני ישראל" לבטל תורה היא חוצפה שאין כדוגמתה, ולכן עוון ביטול תורה הוא אחד מן החמורים ביותר שיש... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4870פרשת ניצבים - וילך וורט לפרשת ניצבים וילך. ביאור נפלא של החפץ חיים על הפסוק: "וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי..." בחינת המצב הרוחני שלנו ומצבנו באהבת התורה שבקירבנו ניתן למדידה על פי ההנחלה של התורה לבננו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4871פרשת ניצבים - וילך וורט לפרשת השבוע פרשת ניצבים וילך. "וענתה השירה הזאת לפניו לעד כי לא תשכח מפי זרעו כי ידעתי את יצרו אשר הוא עשה היום בטרם אביאנו אל הארץ אשר נשבעתי..." משל ונמשל על דרכו של היצר הרע להסיט אותנו מדרך התורה ומאיסוף המצוות בעולם הזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4901פרשת האזינו דבר תורה קצר לפרשת האזינו. "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" לא פעם אנשים תמהים מדוע יש צדיקים הסובלים בעולם הזה?! משל ונמשל של החפץ חיים זצ"ל המבאר מדוע צדיק ורע לו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4902פרשת האזינו דבר תורה לפרשת האזינו. "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" מדוע כפלה התורה וכתבה: "כי כל דרכיו משפט" ומיד אח"כ : "ואין עול"? הרי ברור שאם יש משפט אז אין עוול?! תשובתו המיוחדת של רבי ישראל מסלנטר... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4903פרשת האזינו משל קצר לפרשת האזינו. משה רבינו אומר בשירת האזינו: "הל-השם תגמלו זאת עם נבל ולא חכם..." משלו של רבי משה ברדוגו בעל ה"כנף רננים" להמחשה מדוע הנבל הוא גם איננו חכם והנמשל הלא הוא המסר שרצה משה רבינו להעביר לעם ישראל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4904פרשת האזינו מדרש יפה וקצר לפרשת האזינו. משה רבינו אומר בשירת האזינו: "זכור ימות עולם בינו שנות דור ודור" משלו של רבי זאב המגיד המישרים של וילנא - המביא לתובנה שכל ייסורים שאדם מקבל בעולם הזה יקבל עבורם שכר גדול עד שיצטער שלא קיבל עוד... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4905פרשת האזינו סיפור קצר לפרשת השבוע האזינו. בשירת האזינו נאמר: "וישמן ישורון ויבעט" מעשה שהיה עם תלמידו של רבי יחיאל מיכל מזלוצוב שהתעשר ובמקביל התרחק מתורה ומצוות עד שגם צדקה חדל מלתת. כיצד השכיל הרבי ללמדו ממראה להיכן הגיע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4906פרשת האזינו רעיון קצר לפרשת השבוע האזינו. בשירת האזינו נאמר: "כי דור תהפוכות המה" משל ונמשל המביאים להבנה כיצד הדור עובר תהפוכות גדולות - הגויים מאמצים את דרכנו המיוחדת של נתינה ועזרה לזולת בעוד אנו מאמצים את לבושם שיריהם הלועזיים ושפתם הטמאה... לבושתנו ולחרפתנו äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4907פרשת האזינו רעיון לפרשת השבוע האזינו. בשירת האזינו נאמר: "צור ילדך תשי - ותשכח אל מחוללך" משל יפה המבאר את החסד שעשה עימנו הקב"ה באפשרות לשכוח את הצרות והייסורים שבאו לנו אך לצערינו אנו משתמשים במתנה הזו כדי לשכוח את הקב"ה היתכן?!... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4908פרשת האזינו רעיון לפרשת האזינו. בשירת האזינו נאמר: "יערוף כמטר ליקחי תיזל כטל אמרתי" רעיון יפה של הרבי שמחה בונים מפשיסחא זצ"ל המשווה בין ההשפעה של הטל והמטר להשפעה של התורה והמצוות לאיש שיושב ולומד תורה ומקיים את מצוותיה. השוואה מדהימה כדאי להאזין... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4909פרשת האזינו רעיון לפרשת האזינו. בשירת האזינו נאמר: "יערוף כמטר ליקחי תיזל כטל אמרתי" רעיון יפה של ה"חפץ חיים" זצ"ל המשווה בין הטורח בגידול היבול בשדה לבין חוסנה של נפש בעקבות מידותיו של האדם בזריזות לתורה ומצוות... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4910פרשת האזינו רעיון לפרשת האזינו. בשירת האזינו נאמר: "הצור תמים פעלו כי כל דרכיו משפט אל אמונה ואין עול צדיק וישר הוא" רעיון יפה של ה"חפץ חיים" זצ"ל שהובא לאחר ששאל יהודי מה שלומך? והלה השיב: "יכול להיות יותר טוב..." אין רע יורד מלמעלה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4911פרשת האזינו סיפור מיוחד לפרשת האזינו. בשירת האזינו כתוב: "כי חלק השם עמו יעקב חבל נחלתו" סיפור בעל משמעות להתיחסות של הקב"ה לעם ישראל. עם ישראל קשור לבורא עולם ללא כל יכולת להתנתק - השם לא יעזוב את עמו ישראל לעולם... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
4912פרשת האזינו משל מיוחד לפרשת השבוע פרשת האזינו של האדמו"ר מסוכוצוב. בשירת האזינו אומר הקב"ה: "אסתירה פני מהם אראה מה אחריתם" כשם שאבא משגיח על בנו כך הקב"ה דואג לילדיו ולא עוזב אותם לרגע, למרות שהם לא רואים אותו - הוא מצוי ומשגיח... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8201יום הכיפורים רעיון נפלא לערב יום הכיפורים. דרשה של רבי שלום מבעאלז לליל יום כיפור בתפילת כל נדרי. דברי התעוררות והסברו הנפלא על המשנה במסכת שבת: "שְׁלֹשָׁה דְבָרִים צָרִיךְ אָדָם לוֹמַר בְּתוֹךְ בֵּיתוֹ. עֶרֶב שַׁבָּת עִם חֲשֵׁכָה: "עִשַּׂרְתֶּן? עֵרַבְתֶּן? הַדְלִיקוּ אֶת הַנֵּר!"... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8202יום הכיפורים משל ונמשל לערב יום הכיפורים. דבר תורה לתפילת כל-נדרי של יום כיפור. ביאורו של המגיד מדובנא בדרך משל על משמעותו של יום הכיפורים והצורך שלנו ביום הקדוש הזה בד בבד עם ההתחייבות לשמוע בקול הקב"ה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8203יום הכיפורים דברי תורה לתפילות יום הכיפורים. ביאור של רבי ישראל מרוזין זצ"ל בדרך משל על הפסוק בתהילים: "ולך השם חסד כי אתה תשלם לאיש כמעשהו" תוך שהוא עונה על שאלת חז"ל: מהו החסד בזה שמשלם לאיש כמעשהו? זה לא חסד זה דין צדק?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8204יום הכיפורים דבר תורה ליום הכיפורים. דרשה לפני הוידוי הגדול ביום כיפור בתפילת כל נדרי. מדוע מפרטים את כל העוונות שלנו והלא ככל שנמעיט בהן כך יפחת העונש?! החשיבות של אמירת וידוי בפירוט גדול בדרך של משל ונמשל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8205יום הכיפורים משל ונמשל לביאור חשיבות הוידווי ביום הכיפורים. עדיף שאנחנו נבוא אל הקב"ה ונפרוט את חטאנו ונתוודה עליהם לפני שיבואו המשטינים והמקטרגים ויאמרו לו... שהרי לאחר שכבר אמרנו במה חטאנו אין תוקף וטעם למה שיגידו אחרים והמלך כבר יודע... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8206יום הכיפורים דבר תורה לתפילת נעילה ביום הכיפורים. החשיבות של מאמר חז"ל: "הכל הולך אחר החיתום" ומשמעותו דווקא בתפילת הנעילה. משל נחמד המבאר כיצד כל המאמץ של התפילות שלנו ביום הכיפורים מתנקז לתפילה האחרונה בה חותמים אותנו לחיים טובים ולשלום... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8207יום הכיפורים רעיון נפלא לתפילת נעילה ביום הכיפורים. החשיבות של התמדה בתפילות במהלך השנה ולא רק כשהקב"ה יושב לדון אותנו אנו מזדרזין ובאים... משל ונמשל הממחישים כיצד שהקב"ה משפיע טובה לא מסתכלים אליו, אך ברגע שמתרגשת צרה מיד באים להתפלל... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8208יום הכיפורים דבר תורה לתפילת ערבית במוצאי יום הכיפורים. כיצד צריכה להראות התפילה הראשונה לאחר שנחתמנו לחיים טובים?! מעלתה וחשיבותה של תפילת ערבית של מוצאי יום הכיפורים... והדרך הנכונה לפתוח את השנה החדשה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8301חג סוכות רעיון נפלא לחג סוכות. מדוע מיד בצאת יום הכיפורים אנו נדרשים לתקוע יתד לסוכה?! הסמך שמצא לכך רבי צבי הירש זצ"ל בספרו "קב ישר" מהפסוק: "וישב ביום ההוא עשו לדרכו שעירה ויעקב נסע סכתה ויבן לו בית ולמקנהו עשה סכת..." äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8302חג סוכות דבר תורה לחג סוכות. שאלתו של רבי יעקב "בעל הטורים" מדוע ציווה הקב"ה לעשות סוכה בחודש תשרי בזמן שהמאורע עצמו היה בחודש ניסן?! והיה מין הראוי לעשות את המצווה בזמן המאורע עצמו?! תשובתו הנפלאה של ה"טור". רעיון עמוק של המהרי"ל על הקשר של מצוות סוכה ליום הכיפורים... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8303חג סוכות ביאור של האדמו"ר מסלונים לחג סוכות. לשאלה מדוע ציווה הקב"ה לעשות סוכה בחודש תשרי בזמן שהמאורע עצמו היה בחודש ניסן?! והיה מין הראוי לעשות את המצווה בזמן המאורע עצמו?! תשובתו הנפלאה בדרך של משל ונמשל על השינוי שעשינו... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8304חג סוכות סיפור יפה לחג סוכות. סיפור על רבי דוד מלעאלוב וסוכתו המהודרת שנעלמה באופן מפתיע. מדוע נעלמה הסוכה? כיצד ויתר על סוכתו המיוחדת שהכל באו להתרשם מיופייה ובחר בסוכה פשוטה? מה יותר חשוב מסוכה מהודרת?!... חובה להאזין!!! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8305חג סוכות משל ונמשל לחג סוכות. משל ונמשל שהביא החפץ חיים על אלו המהדרין במצוות של ארבעת המינים ומזלזלים במצוות של בין אדם לחברו. עדיף שיקח אדם אתרוג כשר ופשוט ולא יזלזל חלילה בציפורניו של חברו... חשיבות של מצוות שבין אדם לחברו äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8306חג סוכות לקח חשוב לחג סוכות. דרשתו של רבי יהונתן אייבישיץ על אלו המהדרין במצוות של ארבעת המינים שלא פעם ההידור הוא רק מדרבנן ומגיעים לכעס שהוא איסור מדאורייתא... סיפור על רבי יחיאל מיכל מזלוצוב זצ"ל שקיים זאת הלכה למעשה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8307חג סוכות דברי תורה לחג סוכות. ארבעת המינים משולים לסוגי האנשים בעם ישראל: האתרוג יש בו טעם וריח, כנגד אלו שיש בהם תורה ומעשים טובים. בלולב (דקל תמר) יש טעם ואין ריח, כנגד אלו שאין בהם מעשים טובים. ההדס שריחו טוב ואינו נותן פירות, רומז לבני אדם שלא זכו להיות תלמידי חכמים אבל יש בהם מעשים טובים. הערבה שאין בה לא פרי ולא ריח, רומזת ליהודים פשוטים שאין בהם לא זה ולא זה. מדוע לא לוקחים סנה או אטד?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8308חג סוכות שיעור לחיים מחג הסוכות. סיפור על רבי יהודה צדקא זצ"ל ראש ישיבת פורת יוסף. שבתבונה הצליח לשכנע את תלמידו שלא לעזוב את לימודיו והביא ראייה מההלל שנקרא בחג. "אנא השם הושיעה נא אנא השם הצליחה נא" מדוע מנענעים רק ב"הושיעה נא" ולא ב"הצליחה נא"?! äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8401שמחת תורה דבר תורה לשמחת תורה. שאלתו של האדמו"ר נפתלי מרופשיץ לסבל שהיה מרקד בכל עוז בזמן ההקפות: "מה לך ולשמחת תורה וכי למדת תורה במהלך השנה"?! ותשובתו הנפלאה עם לקח נוקב לגבינו כולם צריכים לשמוח בשמחת התורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8402שמחת תורה דבר תורה קצר לשמחת תורה. שאלתו של דיין העיר לסנדלר שהיה רוקד בכל מאודו בזמן ההקפות: "מה לך ולשמחת תורה האם פתחת דף גמרא בחייך"?! ותשובתו הנפלאה עם לקח נוקב לגבינו כולם צריכים לשמוח בשמחת התורה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
8403שמחת תורה משל ונמשל לשמחת תורה. לשם מה מצווה הקב"ה ביום השמיני של החג לעשות עוד יום שנקרא: "עצרת" משל ונמשל המארים כיצד הקב"ה רוצה את קרבתנו ומבקש להקריב קורבן מיוחד בחג הזה... äùîò ìöôééä ìçõ ìäåøãä
© כל הזכויות שמורות ל"דבר תורה" - שיעורי תורה | צור קשר | סליקה בכרטיס אשראי
‪Google+‬‏